De VN-personeelsleden: categorieën en rekruteringsprocedures

 

De VN-personeelsleden zijn onderverdeeld in verschillende categorieën:

 1. Het academisch gevormde personeel (de professionele en hogere categorieën)
 2. Het ondersteunende personeel tewerkgesteld in de Algemene Diensten (General Service Staff)
 3. Experts voor technische bijstand (Technical Assistance Experts)
 4. VN-Veldmedewerkers (Field Service)
 5. Assistent-deskundigen (Junior Professional Officers)
 6. Veiligheidspersoneel (Security and Safety)
 7. Onderhoudspersoneel (Trades and Crafts)
 8. Assistenten voor Publieke Voorlichting (Public information Assistants)
 9. VN-Vrijwilligers (United Nations Volunteers)
 10. Stages bij de VN


1. Het academisch gevormde personeel: de professionele en hogere categorieën

Binnen de categorie van het academisch gevormd personeel wordt een onderscheid gemaakt naargelang het niveau en de vereiste beroepservaring:

 • P1-niveau: medewerkers met een universitair diploma en weinig of geen werkervaring (er zijn quasi geen vacatures op dit niveau)
 • P2-niveau: medewerkers met een universitair diploma en minstens drie jaar ervaring
 • P3-niveau: deskundigen met een universitair diploma en ministens zes jaar werkervaring
 • P4-niveau: deskundigen met een universitair diploma en ministens tien jaar werkervaring
 • P5-niveau: beleidsmedewerkers met een universitair diploma en ministens zestien jaar werkervaring
 • D1-niveau: Directeurs/hogere kaders met een universitair diploma en minstens 22 jaar ervaring
 • D2-niveau: Directeurs/hogere kaders met een universitair diploma en meer dan 22 jaar ervaring
 • ASG-niveau: Adjunct-Secretaris-Generaal (ASG)
 • USG-niveau: Onder-Secretaris-Generaal (USG)

Volgens de meest recente statistieken van 30 juni 2009 werken wereldwijd 39.978 personen voor het VN-secretariaat, waaronder:

 • 71,1% op het G-niveau (ondersteunend / administratief personeel),
 • 27,1% op het P-niveau (professionele posten / universitair niveau),
 • 1,5% op het D-niveau (directeurs/management)
 • 0,3% op het ASG/USG-niveau (politieke benoemingen)

 
1.1. Salaris en Arbeidsvoorwaarden

Een gedetailleerd overzicht van de baremaschalen en vergoedingen, kunt u terugvinden op de volgende websites:

 
1.2. Algemene Selectiecriteria

1.2.1. Het VN-Handvest stelt dat het voornaamste criterium bij het rekruteren van personeel is "de noodzaak dat wordt voldaan aan de hoogste eisen van efficiëntie, bekwaamheid en integriteit". Een universitaire opleiding (bij voorkeur master na master) en ruime beroepservaring zijn voor functies op het P en D niveau een minimumvereiste.

1.2.2. De VN streeft bovendien naar een zo breed mogelijke geografische basis voor rekrutering. Daarvoor wordt eveneens rekening gehouden met de financiële bijdrage van de lidstaat aan de VN en met het aantal inwoners van het desbetreffende land. Volgens recente statistieken zijn ongeveer 214 Belgen werkzaam voor het VN-Secretariaat (exclusief de VN-fondsen en -programma’s en gespecialiseerde instellingen). In 2009 bezetten onze landgenoten 0,51% van de posten in het VN-Secretariaat. Belgen bekleden relatief hooggeplaatste posten in het VN-Secretariaat (126 Belgen zijn tewerkgesteld in Professionele en hogere categorieën; 29 hebben het statuut van expert of projectgebonden personeel). De budgettaire bijdrage van België aan het VN-kernbudget bedraagt 1,102%.

Slechts 2809 posten (op een totaal van 39.978) in het VN-secretariaat zijn onderworpen aan het principe van regionale spreiding (landenquota). Het quotumsysteem wordt niet toegepast voor het personeel in vredesoperaties en voor personeelsleden met een specifiek vereiste talenkennis zoals vertalers en tolken.

15 lidstaten zijn niet vertegenwoordigd in het VN-systeem, 30 lidstaten zijn ondervertegenwoordigd, 22 lidstaten zijn oververtegenwoordigd en de overige 125 lidstaten (waaronder België) hebben hun gewenste quotum bereikt. Het gewenste quotum voor België ligt tussen 22 en 32 personeelsleden. België heeft momenteel 27 personeelsleden die gerekruteerd werden voor posten onderworpen aan regionale distributie.

1.2.3. Daarnaast speelt het principe van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen een belangrijke rol bij het selecteren van kandidaten. De VN streeft naar een hogere tewerkstellingsgraad van vrouwen, vooral wat betreft de hogere kaderfuncties. De Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI) onderneemt verschillende initiatieven om dit streefdoel te bereiken. Op de website van OSAGI vindt u trouwens nuttige tips voor het solliciteren bij de VN: http://www.un.org/womenwatch/osagi/fp.htm.

1.2.4. Een uitstekende talenkennis is eveneens een belangrijke voorwaarde bij de aanwerving van kandidaten. Een zeer goede kennis van de officiële werktalen van de VN (Engels en Frans) is essentieel. Een goede kennis van de andere officiële VN-talen (Russisch, Chinees, Arabisch of Spaans) is voor vele functies eveneens een pluspunt.

1.3. Selectieprocedures

De hoogste posten, op het ASG- en USG-niveau, zijn politieke benoemingen aangesteld door de Secretaris-Generaal van de VN.

De rekrutering van personeelsleden op het niveau P1 en P2 gebeurt via Nationale competitieve rekruteringsexamens (NCRE) die jaarlijks gehouden worden in verschillende VN lidstaten. Examens worden enkel georganiseerd in landen die niet oververtegenwoordigd zijn in het VN-systeem.

Vacatures voor P3, P4, P5, D1, D2 en ASG posten worden aangekondigd op de op de Galaxy-website van de UN Office of Human Resources Management: http://jobs.un.org/. Indien u geïnteresseerd bent om te werken voor de Verenigde Naties, dient u steeds te reageren op een specifieke vacature. Open sollicitaties komen niet in aanmerking. De selectiecriteria zijn bovendien zeer streng en uiterst competitief. Het is belangrijk dat uw profiel zeer goed aansluit bij de vereiste selectiecriteria.

Kandidaten voor posten in het VN-Secretariaat (hoofdzetels en VN-vredesmissies) moeten zich registreren via de VN website (www.un.org/en/employment/) en een elektronisch sollicitatieformulier invullen (Personal History Profile).

Enkele tips bij het invullen van het VN-Sollicitatieformulier:

 • Het VN-sollicitatieformulier dient zorgvuldig ingevuld te worden volgens het “Content-Action-Result Model, m.a.w. een gedetailleerde beschrijving van relevante prestaties en vaardigheden, ondernomen acties en bereikte resultaten.
 • Lees de vereiste selectiecriteria aandachtig, tracht zoveel mogelijk relevante informatie op te nemen in uw sollicitatieformulier.
 • Het is raadzaam om sleutelwoorden uit de vacature te gebruiken en deze in het vet aan te duiden.
 • Besteed voldoende aandacht aan het invullen van de gevraagde gegevens (correcte data met precisering maand en jaar).
 • Vermijd vage beschrijvingen, geef telkens concrete voorbeelden van relevante werkervaring en bereikte resultaten.
 • Vermijd afkortingen en acroniemen.

Indien u een VN-functie ambieert, dient u er rekening mee te houden dat het screenen van kandidaten en de uiteindelijke selectie geruime tijd kan aanslepen. De selectieprocedure voor het academisch gevormde personeel gebeurt meestal via de VN-hoofdzetel in New York. U kunt de stand van zaken aangaande uw kandidatuur steeds opvolgen via de VN-website. Indien uw profiel in aanmerking komt en u geselecteerd wordt voor de shortlist van geschikte kandidaten, zal u door het betrokken VN-departement gecontacteerd worden voor een interview. Voor kandidaten die geselecteerd werden voor de shortlist kan het nuttig zijn hun kandidatuur bekend te maken aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel, Directie Verenigde Naties (Veerle.Haex@diplobel.fed.be).

Vertalers en Tolken worden gerekruteerd via examens en interviews. De moedertaal van kandidaten moet een van de zes officiële VN-talen zijn (Engels, Frans, Arabisch, Spaans, Chinees of Russisch). Kandidaten moeten beschikken over een universitair diploma en over een uitstekende kennis van minstens twee andere officiële VN-talen.

Kandidaten die slagen voor het examen worden opgenomen in een datebase en worden tewerkgesteld naarmate er openstaande betrekkingen zijn.

Examens worden aangekondigd op de VN-website: www.un.org/Depts/OHRM/examin/exam.htm.

 
2. Het personeel van de Algemene Diensten

Het personeel van de Algemene Diensten staat in voor het beleidsondersteunende werk van de Organisatie. Het betreft meestal vacatures voor secretariaatspersoneel en typisten. Zo zijn er regelmatig vacatures voor typisten, die snel kunnen typen in de officiële talen van de VN (Frans, Arabisch, Engels, Russisch, Spaans en Chinees). De betrekkingen voor de Algemene Diensten zijn niet onderhevig aan het principe van een evenredige geografische verdeling. Het secretariaatspersoneel wordt meestal gerekruteerd via schriftelijke examens op de hoofdzetel in New York en op de regionale zetels in Genève, Wenen en Naïrobi. Dergelijk secretariaatspersoneel wordt lokaal gerekruteerd. Kandidaten die geslaagd zijn voor het schriftelijke examen worden opgenomen in een lijst van beschikbare kandidaten. Slagen voor het examen betekent dus niet automatisch een onmiddellijke aanwerving. De examens worden aangekondigd via de VN website: www.un.org/Depts/OHRM/examin/exam.htm.

 
3. Experts voor technische bijstand

In deze categorie zijn er uitsluitend vacatures voor deskundigen met jarenlange ervaring op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking. UNDP coördineert de VN programma's voor technische samenwerking. De vacatures worden gepubliceerd op de website van UNDP (www.undp.org) en van de Gespecialiseerde Organisaties en Programma's.

 
4. VN-veldmedewerkers

VN-veldmedewerkers worden meestal ingezet in vredesoperaties als veiligheidsagenten, technici, radiomedewerkers, camerabedienden. De vraag naar deze medewerkers is afhankelijk van het mandaat van de vredesoperaties en is dus moeilijk vooraf te bepalen. Vacante betrekkingen worden op de Galaxy website gepubliceerd. De opdrachten zijn meestal van korte duur.

 
5. Assistent-deskundigen (JPO's)

Elk jaar stelt de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken (DGD) assistent-deskundigen ter beschikking van diverse VN-instellingen. Het programma wordt volledig gefinancierd door de Belgische overheid en biedt jonge, pas afgestudeerden, de mogelijkheid werkervaring op te doen bij internationale organisaties. Kandidaten moeten universitair geschoold zijn en beschikken over minstens twee jaar relevante werkervaring. De leeftijdsgrens is 32 jaar. Vacatures en informatie m.b.t. selectieprocedure voor het JPO-programma worden gepubliceerd op de website van DGD.

 
6. Veiligheidspersoneel

Meer informatie betreffende vacatures voor Veiligheidspersoneel is terug te vinden op de website van UNDSS (UN Departement for Safety and Security). Kandidaten moeten beschikken over relevante werkervaring, bij voorkeur bij de civiele of militaire politie.
https://dss.un.org/

 
7. Onderhoudspersoneel

Wordt ter plaatse gerekruteerd en staat onder meer in voor het onderhoud en beheer van de gebouwen.

 
8. Assistenten voor publieksvoorlichting of gidsen

Zijn verantwoordelijk voor rondleidingen op de VN. Ze worden lokaal aangeworven en moeten vlot Engels spreken. De rekrutering loopt van oktober tot december. Op deze site vindt u meer informatie: www.un.org/tours.

 
9. VN-vrijwilligers

Het Vrijwilligersprogramma van de VN (UNV) werd opgericht in 1970 en wordt bestuurd door het Ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP). VN-Vrijwilligers ontvangen een bescheiden maandelijkse toelage en worden ingezet in ontwikkelingsprojecten, humanitaire hulpverlening en voor de bevordering van mensenrechten en democratie. De VN-vrijwilligers zijn in meer dan 140 landen actief. Meer informatie over vacatures vindt u op de website van UNV: www.unv.org.

 
10. Stagemogelijkheden bij de VN

Het VN-Secretariaat in New York biedt een beperkt aantal stagemogelijkheden voor universiteitsstudenten. Kandidaten moeten ingeschreven zijn aan een universitaire instelling op het moment van de stage (de stage is dus niet voor pas afgestudeerden). De stage is onbezoldigd en duurt minstens twee maanden. Op onderstaande link vindt u meer informatie: www.un.org/Depts/OHRM/examin/internsh/intern.htm.

Voor stageplaatsen bij andere VN-zetels moet ter plaatse worden gesolliciteerd. De VN-fondsen, -programma's en gespecialiseerde organisaties hebben tevens verschillende procedures voor het rekruteren van stagiairs.