Civiele EU-missies

1. In het kader van het “Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid” plant en beheert de Europese Unie sinds 2003 civiele crisisbeheersingsmissies in diverse onstabiele en regio’s of crisissen in de wereld.

2. Het actieveld van het civielecrisisbeheer dekt voornamelijk de volgende missies en activiteiten: hervorming en assistentie aan de lokale politie, versterking van de rechtsstaat (bijstand aan Justitie en aan de toepassing van het recht), versterking van de civiele administratie, assistentie aan de civiele bescherming, hervorming van de veiligheidssector, observering en monitoring van staakt-het-vuren, surveillance en controle van de grenzen, observatie en steun aan verkiezingsprocessen, steun aan de Speciale Vertegenwoordigers, veelzijdige civiele interventieploegen (Civilian Response Teams), steun aan ontwapening, demobilisatie en reintegratie.

3. De capaciteit die nodig is voor dergelijke missies, wordt bijeengebracht via een oproep tot deelname (call for contributions), die aan de lidstaten wordt gericht. Deze oproep tot deelname bevat een lijst met in te vullen functies en gedetailleerde functiebeschrijvingen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen functies die kunnen worden ingevuld door gedetacheerd personeel en/of door contractueel personeel. Contractueel personeel (contracted personnel) neemt individueel deel aan de missie en heeft een tijdelijk contract met de EU. Gedetacheerd personeel (seconded personnel) neemt deel via de overheidsorganen van een staat die haar deelname aan een missie heeft toegezegd, en heeft een contract met deze overheidsorganen.

4. Deze missies doen voornamelijk beroep op magistraten en politieagenten (deze moeten zich bij interesse melden bij hun eigen hiërarchie). Daarnaast wordt ook een beroep gedaan op ‘algemene’ experten voor diverse profielen waar de rekrutering wordt beheerd door de FOD Buitenlandse Zaken en zich in het bijzonder richt naar personen met een expertise in volgende domeinen (niet-exhaustieve lijst): Politieke Wetenschappen, Sociale Wetenschappen, Economische Wetenschappen, Recht (voornamelijk Mensenrechten), Communicatie/Public Relations, Journalistiek, projectbeheer, financieel beheer/boekhouding, logistiek, personeelsbeheer, informatica, medische expertise (paramedisch, algemene geneeskunde), op rust gestelde militairen/politie/magistraten, …

5. De vacante posten worden aangekondigd door de EU door middel van periodieke bijdrageoproepen voor elke missie of bij de lancering van een nieuwe missie.

6. De kandidaturen voor posten die vallen onder het regime van detachering (“secondment”) door de lidstaat, kunnen worden verzonden naar Buitenlandse Zaken, dienst Veiligheidsbeleid - M1 (Opgelet: leden van de Federale Politie en de FOD Justitie dienen zich eerst naar hun oversten te richten). De vereiste voorwaarde voor deelname aan deze missies is:

  • het succesvol voltooien van de generieke opleiding Civielecrisisbeheersing (Basic generic training) georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken, in samenwerking met het Egmont Instituut, Federale Politie en de FOD Justitie. Deze opleiding (in de Engelse taal) wordt tweemaal per jaar georganiseerd (maart en oktober) en werd opgericht om een pool van getraind personeel te creëren die beschikbaar zijn voor een mogelijke ontplooiing in een civiele EU-missie. De aankondigingen van deze opleiding vindt u bij de persberichten.

De FOD Buitenlandse Zaken is bij de internationale instellingen de enige officiële gesprekspartner die bevoegd is voor de ontvangst van de oproepen tot deelname en voor het terugzenden van de sollicitatieformulieren voor gesecondeerd personeel.

7. Voor de duur van de ontplooiing (minimaal twaalf maanden met de mogelijkheid voor verlenging) zullen de door de EU geaccepteerde kandidaten onder tijdelijk contract van de FOD Buitenlandse Zaken vallen.

 
Voor meer inlichtingen: