Algemene Vorming Civielecrisisbeheer - Oproep voor kandidaten

Context

De EU beschikt over verschillende instrumenten ter uitvoering van haar buitenlandse beleid (het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid of GBVB). Het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) is er één van. Sinds 2003 werden er in dat kader wereldwijd 21 civielecrisisbeheersmissies (CCB) ontplooid in diverse onstabiele of crisisregio’s. Momenteel lopen er nog 9 civiele EU-missies.

Alhoewel dit concept van civielecrisisbeheer (1) het eerst werd uitgewerkt door de EU worden er ook door de VN-, OVSE- en (in beperktere mate) NAVO-missies ontplooid die werkzaam zijn op thema’s van civielecrisisbeheer.

Jaarlijks worden er gemiddeld 30 Belgische experten ontplooid naar een van deze missies. Omdat een goede voorbereiding noodzakelijk is om snel te kunnen renderen in een  missie, organiseert het Egmont Instituut, op vraag van Buitenlandse Zaken, twee maal per jaar een generieke vorming civiel crisisbeheer.


Generieke Vorming

De Generieke Vorming Civielecrisisbeheer is een training van twee weken die een algemene inleiding en voorbereiding biedt voor mogelijke ontplooiing in een CCB-missie van de EU, UN, OVSE. De cursus is een voorwaarde voor elke Belgische expert die wenst te kandideren voor een detachering in een dergelijke missie.

Deze integrale training wordt twee keer per jaar georganiseerd door  het Egmont Instituut, in nauwe samenwerking met FOD Buitenlandse Zaken, de Belgische Federale Politie en de FOD Justitie en voldoet aan de EU-trainingsnormen.

Inhoud training: 
Deze cursus behandelt de voornaamste aspecten inzake civielecrisisbeheer en missieomstandigheden. Het biedt een ‘tool box’ van basisvaardigheden en kennis om voor te bereiden op een vlotte operationele ontplooiing in een missie, onafhankelijk van de specifieke expertenfunctie die de deelnemer zal uitoefenen.

Methodologie:
Deze training legt de focus op actieve deelname met groepswerk, interactieve oefeningen, rollenspel etc. Aan de deelnemers wordt gevraagd voorbereidende lectuur door te nemen.

Doelgroep:
Professionals met relevante educatieve en professionele achtergrond (2). Vrouwen worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen. Let wel: de FOD Justitie en de Federale Politie hebben hun eigen selectieprocedure.

Selectiecriteria:
De cursus is toegankelijk voor Belgen, maar er worden ook een beperkt aantal kandidaten uit andere EU-lidstaten aanvaard. De training wordt in het Engels gegeven, gezien de meeste GVDB-missies het Engels als voertaal gebruiken. Naast een interview om de motivatie en kennis van de kandidaten te peilen, vormt een Engelse taaltest eveneens een onderdeel van de selectieprocedure.

Kandidaten moeten:

  • Bereid zijn om voor minstens 1 jaar ontplooid te worden in CCB-missies
  • Een educatieve en professionele achtergrond hebben die geschikt is voor CCB-missies (3)
  • Minstens 3 jaar relevante werkervaring hebben
  • Een goede kennis van het Engels hebben
  • Belgische nationaliteit. Afhankelijk van het aantal kandidaten en hun profielen kan een beperkt aantal kandidaten van andere EU LS aanvaard worden.

Belangrijke informatie:
De BGT is een intensieve training die geen andere engagementen tijdens de cursus toelaat. De geselecteerde kandidaten moeten eveneens voorbereidende taken uitvoeren.

Het succesvol beëindigen van de training betekent niet dat men automatisch gedetacheerd wordt voor een civielecrisisbeheersingsmissie.

Het aantal deelnemers is beperkt. We behouden ons het recht om de kandidaten te selecteren die het best voldoen aan volgende criteria:

  • Diversificatie van beroepen en genderevenwicht
  • Beantwoorden aan de behoeften van missies en internationale organisaties
  • Professionele ervaring, niveau van het Engels en diversificatie van kennis en vaardigheden


Data van de training

De volgende training zal plaatsvinden van 25 maart tot 5 april 2019 in Brussel.


Hoe solliciteren?

Geïnteresseerde personen kunnen hun CV en motivatiebrief (bij voorkeur in het Engels) alsook een kopie van hun identiteitskaart/paspoort sturen naar e.cuny@egmontinstitute.be (met in cc: els.candaele@diplobel.fed.be) ten laatste tegen 30 januari 2019. De kandidaten die voor het interview werden geshortlist, zullen in de week van 11 februari 2019 op de hoogte gebracht worden.

 

---------------

(1) Civielecrisisbeheer

(2) O.a. recht/mensenrechten, politie, justitie, douane, communicatie/journalistiek, politiek adviseur, rapportering, financieel beheer, logistiek/bevoorrading, informatietechnologie, human ressources

(3) Een overzicht van beschikbare jobs in GVDB-missies, zie deze website