Privacy Statement

 
Preambule

De FOD Buitenlandse Zaken is zich bewust van het belang de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en gaat belangrijke verbintenissen aan inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Het beleid inzake gegevensbescherming heeft tot doel u in te lichten over de verbintenissen en maatregelen die erop gericht zijn uw persoonsgegevens te beschermen.

 
Welke gegevens worden verzameld?

De FOD ziet erop toe dat enkel de gegevens worden verzameld die strikt noodzakelijk zijn voor de betreffende verwerking.

 
Waarvoor worden gegevens verzameld?

De verwerking van de gegevens dient voor expliciete, gerechtvaardigde en duidelijk vastgestelde doelstellingen.

Deze doeleinden werden meegedeeld aan de functionaris voor gegevensbescherming van de FOD Buitenlandse Zaken, die deze in zijn register heeft opgenomen.

 
Informatie voor de gebruikers

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR : General Data Protection Regulation) licht de FOD Buitenlandse Zaken u in over de verwerking van persoonsgegevens die hij uitvoert. De FOD Buitenlandse Zaken deelt u mee:

  • wie de verantwoordelijke van de verwerking is ;
  • met welke doelstelling de gegevens worden verwerkt ;
  • Of u verplicht of vrij bent om te antwoorden ;
  • wat de eventuele gevolgen zijn, indien u niet antwoordt ;
  • voor wie de gegevens bestemd zijn ;
  • dat u het recht hebt tot toegang, informatie, wijziging en rechtzetting van uw persoonsgegevens en het recht om op gerechtvaardigde gronden bezwaar te maken tegen de verwerking en hoelang de verwerkte gegevens per type gegevens worden bewaard.

 
Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De FOD Buitenlandse Zaken bewaart uw persoonsgegevens enkel voor de periode die nodig is om de verschillende verwerkingsprocessen waarvoor de gegevens werden verzameld, af te handelen en met inachtneming van de geldende regelgeving.

 
Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?

De FOD Buitenlandse Zaken waarborgt de veiligheid van uw persoonsgegevens door middel van een systeem van versterkte beveiliging waarbij een beroep wordt gedaan op fysieke middelen en informaticatools.

 
Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u recht op toegang, informatie, wijziging en rechtzetting van uw persoonsgegevens. Verder hebt u het recht om op gerechtvaardigde gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, stuurt u hiertoe een verzoek aan de functionaris voor gegevensbescherming van de FOD Buitenlandse Zaken op het mailadres: dpo@diplobel.fed.be Bij de mail voegt u een scan van uw identiteitsbewijs met uw handtekening.

 
Contact

Voor verdere informatie over ons beleid inzake gegevensbescherming kunt u zich wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van de FOD Buitenlandse Zaken op het e-mailadres: dpo@diplobel.fed.be.