COVID-19

Vind hier de informatie met betrekking tot COVID-19 voor de buitenlandse diplomatieke missies en internationale organisaties gevestigd in België.

 1. Nog steeds geldig op
 2. Laatst bijgewerkt op

 
De informatie op deze pagina kan op elk moment worden gewijzigd. 

 

Beslissingen van het COVID-19-Overlegcomité in België (4 maart 2022)

Op 7 maart schakelt de coronabarometer naar code geel. Het Covid Safe Ticket verdwijnt voor de horeca en in winkels, en de beperkingen voor evenementen vervallen. Ook de epidemische noodsituatie en de federale fase van het nationaal noodplan worden afgeblazen. Concreet betekent dit dat bijna alle COVID-19-beperkingen vervallen.

Op de website info-coronavirus vindt u alle mogelijk informatie over de COVID-19-maatregelen.
 

 1. Mondmaskers
 2. Covid Safe Ticket
 3. Regels voor reizen vanaf 11 maart 2022
 4. Vaccinatie tegen COVID-19
 5. Europees digitaal coronacertificaat
 6. Erkenning van buitenlandse vaccinatiecertificaten
 7. Maatregelen op de luchthaven - bericht van Brussels Airport Company (BAC)
 8. Algemene opmerkingen
 9. Officiële mededelingen Directie Protocol

 
1. Mondmasker

Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen, onder meer in binnenruimtes, bij uitzonderlijke drukte en op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden. Het gebruik van een FFP2-mondmasker blijft aangeraden voor kwetsbare personen. Het is niet langer verplicht om in het onderwijs een mondmasker te dragen.

 • In zorginstellingen zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra blijft net als op het openbaar vervoer het mondmasker verplicht, vanaf 12 jaar.

 
2. Covid Safe Ticket

Het gebruik van het Covid Safe Ticket, onder meer in de horeca en bij evenementen, vervalt. Op regionaal niveau kunnen strengere regels van toepassing zijn.

 
3. Regels voor REIZEN vanaf 11 maart 2022

 
KORT

De algemene verplichting om een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen vervalt. Het PLF is enkel nog verplicht voor wie naar België reist vanuit een derde land dat niet op de witte lijst van de Europese Unie staat.

Voor wie naar België reist en beschikt over één van de drie COVID-certificaten (vaccinatie, test of herstel) is er geen test- of quarantaineverplichting.

Wie niet in België woont, moet bij inreis beschikken over een geldig COVID-certificaat (vaccinatie, test of herstel). Uitgezonderd zijn korte verblijven van minder dan 48u, waarbij men geen gebruik maakt van een vervoerder.

Er blijft een inreisverbod gelden voor niet-essentiële reizen van niet-EU-burgers die hun verblijfplaats hebben in een derde land dat niet op de witte lijst van de Europese Unie staat, tenzij ze over een vaccinatie- of herstelcertificaat beschikken.

De veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ) van het nationaal crisiscentrum worden regelmatig bijgewerkt.

 
DIPLOMATIEK PASPOORT OF NIET?

Toegang tot het Belgisch grondgebied is toegelaten voor personen die beschikken over:

 • Een diplomatiek paspoort en een erkend covid19 vaccinatiecertificaat
 • Een diplomatiek paspoort en een negatief resultaat van een PCR test (max. 72u voor aankomst in België) of een negatief resultaat van een antigeen-sneltest (max. 24u voor aankomst in België)
 • Geen diplomatiek paspoort maar wel houder van een erkend covid19 vaccinatiecertificaat
 • Geen diplomatiek paspoort en geen houder van een erkend covid19 vaccinatiecertificaat: noodzaak van een negatief covid19 testresultaat PCR (max. 72u voor aankomst in België) of antigeen (max. 24u voor aankomst in België) en een attest van essentiële reis.

 
IN DETAIL

Ik heb de nationaliteit van, of mijn hoofdverblijfplaats in, een land van de EU of de Schengenzone, OF mijn hoofdverblijfplaats is in een derde land op de witte lijst.

Het is toegelaten vanuit en naar België te reizen. Niet-essentiële reizen naar buiten de Europese Unie en de Schengenzone worden echter sterk afgeraden.

Iedereen vanaf 12 jaar die vanuit een ander land op het Belgisch grondgebied aankomt en zijn hoofdverblijfplaats niet in België heeft, moet in het bezit moet zijn van een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat, behoudens de voorziene uitzonderingen.

Ik heb niet de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, EN heb mijn hoofdverblijfplaats in een derde land dat niet op de witte lijst staat.

Je mag naar België reizen wanneer je sinds ten minste twee weken gevaccineerd bent met alle doses voorzien in de bijsluiter van een vaccin tegen het virus SARS-Cov-2 dat op de lijst op de website info-coronavirus is opgenomen en waarbij niet meer dan 270 dagen zijn verstreken sinds de datum van de laatste dosis in de primaire vaccinatiereeks, of indien een boosterdosis na voltooiing van de primaire vaccinatiereeks werd toegediend. Dit moet je kunnen en dit kan aantonen door middel van een vaccinatiecertificaat zoals het EU Digitale COVID Certificaat of een equivalent. Sinds 1 september 2021 kan vanuit een land buiten de EU een ander vaccinatiecertificaat worden aanvaard indien er geen equivalentiebeslissing is.

Indien je niet beschikt over een dergelijk vaccinatiecertificaat, moet je in het bezit zijn van een herstel- of testcertificaat en mag je enkel naar België reizen voor reizen die als essentieel worden beschouwd en moet je een attest van essentiële reis of officieel document hebben.

Deze regel is van toepassing op - onder andere - de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie.

Bij gebrek aan dit attest van essentiële reis of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden.

Voor nationaliteiten die niet visumplichtig zijn, gelden volgende regels: de persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort), transport (de vrachtbrief). Meer informatie betreffende de procedure kan u vinden op: deze website. Bij gebrek aan dit attest en test- of herstel certificaat of aan het vaccinatie certificaat, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren.

Voor alle reizen naar België dienen de personen die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, een een geldig en erkend vaccinatie- of herstelcertificaat of negatief testresultaat. Deze regel is niet van toepassing op korte verblijven van minder dan 48 uur waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van een vervoerder.

 
4. Vaccinatie tegen COVID-19

 
Nationale vaccinatiecampagne

Personeelsleden van diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties die zijn ingeschreven bij de Directie Protocol, alsook hun familieleden die in België verblijven, worden op vrijwillige basis (niet verplicht) opgenomen in de nationale vaccinatiestrategie, volgens dezelfde criteria als de hele bevolking van België.

Het Overlegcomité van 27 november 2021 besloot om een bijkomende vaccinatiedosis (“booster”) beschikbaar te maken voor de hele bevolking in België, zo vlug als mogelijk. De vaccinatiecampagne word uitgevoerd op basis van het wetenschappelijk gefundeerd operationeel plan dat de IMC Volksgezondheid.

Leden van de diplomatieke gemeenschap die in het bezit zijn van een INSZ-nummer kunnen al een afspraak maken om hun boostershot tegen COVID-19 te ontvangen, in de volgende gevallen (meer informatie onder "nationale vaccinatiestrategie"):

 • 2 maanden na ontvangst van een injectie van het Johnson & Johnson-vaccin met één dosis;
 • 4 maanden na ontvangst van de tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin of Pfizer/Moderna-vaccin.

De vaccinatiecampagne hangt af van de woningplaats:

 • In Brussel, mogen afspraken genomen worden online via de BRUVAX platform, door het belcentrum te bereiken op 02.214.19.19 of door contact te nemen bij een lokale apotheek die deel neemt in de vaccinatiecampagne.
 • In Wallonië, mogen afspraken genomen worden online via de relevante platform of door het belcentrum 0800.45.019, na ontvangst van een uitnodiging bij post.
 • In Vlaanderen, geldt er een bepaalde volgorde: vaccinatie word uitgevoerd voor het eind van 2021 voor verschillende doelgroepen en tussen januari en april 2021 voor de rest van de bevolking. Uitnodigingen worden via de post of via email gestuurd.

Alle personen die van de Belgische vaccinatiestrategie genieten hebben een identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ). De procedure om dit nummer terug te vinden wordt uitvoerig gedetailleerd in de verbale nota’s rondgestuurd op 6 mei, 3 juni en 17 juni  2021 (laatst bijgewerkt op 17 december 2021). U vindt deze nota’s hieronder onder de hoofding “Officiële mededelingen”.

Vanwege de onschendbaarheid van de woonplaats van diplomatieke agenten (houders van een verblijfstitel “D” of “C”), worden uitnodigingen voor vaccinatie naar hen gestuurd op het adres van hun diplomatieke/consulaire missie en niet naar hun privéadres. Houders van een verblijfstitel “P” of “S” ontvangen de uitnodiging op hun privéadres.

Vragen met betrekking tot de vaccinatie zelf (kalender, uitnodigingen,…) zijn een gewestelijke bevoegdheid: de Directie Protocol is niet gemachtigd om hierop te antwoorden. Ze is evenmin bevoegd om een gevolg te geven aan particuliere verzoeken: deze dienen te worden afgehandeld met de regionale overheden. Veel antwoorden zijn te vinden in de veelgestelde vragen over vaccinatie op de website van het nationale crisiscentrum.

 
5. Europees digitaal coronacertificaat

Belgische inwoners kunnen hun Europees digitaal coronacertificaat van de Belgische autoriteiten krijgen. Er zijn drie verschillende soorten certificaten:

 • vaccinatiecertificaat – als u in België volledig gevaccineerd tegen COVID-19 werd minstens 2 weken geleden (i.e. 14 dagen ontvangst van de laatste dosis);
 • testcertificaat – als u een negatief resultaat krijgt van een PCT test die in de laatste 72 uren in België werd uitgevoerd;
 • herstelcertificaat – als u hersteld bent van COVID-19 terwijl u in België bent.

In alle gevallen bevat het digitale COVID-certificaat van de EU gratis een individuele QR-code in digitaal en/of papieren formaat. Met dit certificaat kunt u profiteren van versoepelde reisbeperkingen wanneer u in alle EU-lidstaten reist. De vaccingegevens van elke persoon die van de Belgische vaccinatiestrategie kon genieten, evenals de resultaten van recente tests, zijn individueel en beveiligd toegankelijk op de overheidssite MijnGezondheid.

Leden van diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties die een bijzondere verblijfsvergunning zonder microchip hebben, moeten een alternatieve authenticatiemethode gebruiken:

 • met een op Europees niveau erkende elektronische identificatie, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 910/2014: momenteel zijn de identiteitsdocumenten van 10 landen van de Europese Unie eIDAS-compatibel. Personen die in het bezit zijn van een dergelijk document kunnen al de site MijnGezondheid raadplegen;
 • met een beveiligingscode verkregen door persoonlijk - met de speciale verblijfsvergunning "D", "C", "P" of "S" - naar een van de registratiecentra te gaan. Deze methode moet als laatste redmiddel worden gebruikt want de afspraaktijden zijn lang. De derde methode hierna geniet de voorkeur;
 • met een per e-mail verzonden beveiligingscode: eerst moet voor elke gebruiker een profiel worden aangemaakt. De Federale Overheidsdienst Beleid & Ondersteuning (BOSA), belast voor de digitale administratie, wordt hierbij betrokken. Diplomatieke missies, consulaire posten en internationale organisaties ontvingen tussen 18 en 21 juni een verbale nota over deze procedure. De betrokken personen zullen in de loop van de maand juli 2021 individueel gecontacteerd worden.

Tot dusver hebben 28 landen en gebieden van buiten de EU zich aangesloten bij het systeem van het Europees digitaal coronacertificaat. Het gaat om: Albanië, Andorra, Armenië, El Salvador, Faeröer, Georgië, Israël, IJsland, Kaapverdië, Libanon, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Marokko, Nieuw-Zeeland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Panama, San Marino, Servië, Singapore, Togo, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Vaticaanstad, Zwitserland. De in deze 28 landen en gebieden afgegeven coronacertificaten worden in de EU aanvaard onder dezelfde voorwaarden als het Europees digitaal coronacertificaat. Omgekeerd wordt ook het Europees certificaat in deze 28 landen aanvaard.

Belgische inwoners mogen in België (Vaccinnet-applicatie) hun COVID-19-vaccins die in het buitenland werden uitgevoerd registreren door een expliciete aanvraag te maken aan hun huisarts op basis van beschikbare bewijsstukken. Alleen vaccins erkend door de Belgische regering (gecertificeerd door EMA of Covishield) geven recht op een Belgisch vaccinatiecertificaat.

Personen die in België volledig gevaccineerd zijn, kunnen hun Europees COVID-certificaat ook per post ontvangen door een van onderstaande nummers te bellen. Men moet zijn identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ of INSZbis) te kennen.

Het te bellen nummer hangt af van uw adres zoals gekend door de instelling bevoegd voor de vaccinatie:

 • houders van een bijzondere verblijfstitel "D" of "C": adres van de diplomatieke missie of van het consulaat;
 • houders van een bijzondere verblijfstitel "P" of "S": privéadres.

Nummer van het oproepcenter als uw adres in het Brussels Gewest ligt: ​​02 214 19 19
Nummer van het oproepcenter als uw adres in Wallonië ligt: 071 31 34 93
Nummer van het oproepcenter als uw adres in Vlaanderen ligt: ​​078 78 78 50

 Houd rekening met de volgende termijnen:

 • registratie van het vaccin: minstens 3 tot 7 dagen na de laatste inenting wachten alvorens te bellen;
 • voorbereiding van het certificaat en verzending: ca. 5 werkdagen.

 
6. Erkenning van buitenlandse vaccinatiecertificaten

Reizigers die gevaccineerd zijn met vaccins die in België niet erkend zijn, worden door de Belgische autoriteiten als niet-gevaccineerd beschouwd en blijven onderworpen aan alle toepasselijke gezondheidsmaatregelen, hygiëneregels en reisbeperkingen.

Het is belangrijk op te merken dat alleen de volgende vaccins erkend zijn door de Belgische regering:

 • vaccins gecertificeerd door de EMA: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford, Janssen
 • het Covishield-vaccin

Sinds 1 september zijn de vaccinatiecertificaten van derde landen buiten de EU zijn ook erkend door België onder bepaalde voorwaarden, in afwachting van een equivalentie-akkoord met de EU. Het certificaat moet ten minste de volgende informatie inhouden in het Nederlands, Frans, Duits of Engels:

 • gegevens waaruit valt te herleiden wie de  gevaccineerde persoon is (naam, voornaam, geboortedatum en/of ID-nummer);
 • gegevens waaruit blijkt dat sinds ten minste twee weken alle doses voorzien in de bijsluiter werden toegediend van een vaccin dat in België erkend is;
 • de merknaam en de naam van de fabrikant of handelsvergunninghouder van elk vaccin dat is toegediend;
 • de datum van toediening van elke dosis van het vaccin;
 • de naam van het land waar het vaccin is toegediend;
 • de afgever van het vaccinatiebewijs met diens handtekening, stempel of een digitaal leesbare unieke certificaatidentificatiecode.

 
7. Maatregelen op de luchthaven - bericht van Brussels Airport Company (BAC)

De VIP-services hebben hun activiteiten hervat. Bij aankomst in het VIP-gebouw wordt de medewerking van de passagiers gevraagd om de volgende maatregelen te respecteren:

 • Bewaar een afstand van 1,5 meter van anderen;
 • Een mondmasker is verplicht op de luchthaven en in het vliegtuig;
 • Het is aanbevolen om regelmatig de handen te wassen en te ontsmetten;
 • Aanvragen dienen minstens 72 uur van tevoren te worden verzonden in plaats van 48 uur. Het aantal bezoekers per delegatie wordt teruggebracht naar 1 in plaats van 6.

Deze aanbevelingen zullen in een latere fase worden herzien.

Contact: sylvie.wuiame@brusselsairport.be

 
8. Algemene opmerkingen

Over het algemeen wordt aanbevolen om de officieel aangekondigde maatregelen te volgen en het gezond verstand te gebruiken. Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze principes te respecteren. Het staat iedere diplomatieke missie of internationale instelling vrij om zelf te beslissen restrictievere maatregelen voor hun personeelsleden of bezoekers te nemen.

De Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken herinnert eraan dat, onverminderd hun voorrechten en immuniteiten, alle personen die dergelijke voorrechten en immuniteiten genieten, verplicht zijn de wetten en voorschriften van de ontvangststaat te na te leven, in het bijzonder de maatregelen die de autoriteiten hebben genomen om de verspreiding van COVID-19 te beperken.

De buitenlandse missies en internationale organisaties kunnen hun vragen stellen – uitsluitend betreffende hun personeelsleden – aan het specifieke e-mailadres van de Directie Protocol: corona-protocol@diplobel.fed.be. Er wordt gevraagd om de titel van de mail steeds met de naam van de Zendstaat of van de organisatie te beginnen.

Het loket van de Directie Protocol is twee keer per week open op woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Het Protocol vereist echter dat men zich enkel naar de balie begeeft als dat noodzakelijk is en als de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen: afstand bewaren en een beperkt aantal mensen in de wachtkamer.