Voorrechten en immuniteiten (P1)

Directie P1 zorgt voor het beheer van de betrekkingen tussen de Belgische Staat en de buitenlandse diplomatieke missies en internationale organisaties in België, met name inzake de voorrechten en immuniteiten.

Diplomatieke en consulaire missies (P1.1)

De dienst ziet toe op de toepassing van de Weense Verdragen inzake diplomatiek verkeer en consulaire betrekkingen: status, (fiscale) voorrechten en rechtsimmuniteiten van diplomatiek en consulair personeel en hun familieleden, CD-registratie van auto's, etc.
  1. Laatst bijgewerkt op

De dienst P1.1 waakt over de correcte toepassing van de bepalingen van de Verdragen van Wenen inzake het diplomatiek verkeer en consulair verkeer, meer bepaald alles wat betrekking heeft op het statuut, de (fiscale) voorrechten en de immuniteiten van de diplomatieke en consulaire zendingen en hun personeelsleden, evenals hun familieleden.

Concreet is P1.1 verantwoordelijk voor de overmaking van diverse attesten, de aflevering van de CD-nummerplaten en de speciale identiteitskaarten aan de personeelscategorieën werkzaam in de diplomatieke of consulaire missies (uitgezonderd de particuliere bedienden, de ambtenaren op missie, de nationaal gedetacheerde experten en de militaire stagiairs die tot de bevoegdheid van de dienst P1.3 behoren) en hun familieleden; dit op basis van de Verdragen van Wenen van 1961 en 1963 en het Koninklijk Besluit van 30 oktober 1991 betreffende de documenten van verblijf voor bepaalde categorieën van vreemdelingen op het Belgisch grondgebied.

Een andere belangrijke kerntaak van de dienst P1.1 betreft de opvolging, in nauwe samenwerking met de FOD Financiën, van alle fiscale aspecten van de diplomatieke en consulaire missies.