Voorrechten en immuniteiten (P1)

Directie P1 zorgt voor het beheer van de betrekkingen tussen de Belgische Staat en de buitenlandse diplomatieke missies en internationale organisaties in België, met name inzake de voorrechten en immuniteiten.

Geschillen, veiligheid van diplomatieke missies, particuliere bedienden, ambtenaren op missie en nationaal gedetacheerde experten, rijbewijzen en ereconsuls (P1.3)

De dienst beheert verschillende statuten en de afgifte van documenten, neemt deel aan de Commissie van goede diensten en faciliteert aspecten van veiligheid en justitie.
  1. Laatst bijgewerkt op

De dienst P1.3 is verantwoordelijk voor de opvolging van de juridische geschillen van de diplomatieke missies en de internationale organisaties; de schulden (waaronder de verkeersboetes); de aflevering en opvolging van de speciale identiteitskaarten voor de particuliere bedienden van de buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigers (zijnde het hoofd van een diplomatieke of consulaire post of het hoofd van een erkende internationale organisatie met diplomatiek statuut) en voor de ambtenaren op missie, de nationaal gedetacheerde experten en de militaire stagiairs; de Belgische nationale en internationale rijbewijzen en de aanduiding van de ereconsuls in België.

Daarnaast is de dienst P1.3 verantwoordelijk voor de externe veiligheidsaspecten van de officiële gebouwen van de diplomatieke missies, samen met de andere betrokken Belgische instanties zoals het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken. De dienst speelt ook een belangrijke rol als facilitator en intermediair in de contacten met de politie en de parketten en verleent advies wanneer buitenlandse diplomaten en hun familieleden het slachtoffer worden van een agressie of geweld tijdens hun verblijf in België.

Een andere belangrijke taak van P1.3 betreft de opvolging van de dossiers die behandeld worden op het niveau van de Commissie van Goede Diensten (CGD), die als taak heeft de buitenlandse diplomatieke missies in België en de lokaal aangeworven werknemers van deze zendingen te informeren over de Belgische arbeids- en sociale zekerheidsreglementering en over hun rechten en hun plichten terzake. Ze draagt ook bij tot het oplossen van individuele of gezamenlijke problemen door het verstrekken van informatie, het aanbieden van een verzoening of bemiddeling en geeft eveneens advies om minnelijke schikkingen te kunnen treffen.

Bezoek de website van de Commissie voor goede diensten, waar het volgende terug te vinden is:

  • alle informatie betreffende de Belgische wettelijke verplichtingen op arbeids-, sociaal en fiscaal vlak,
  • modellen van sociale documenten,
  • de samenstelling van de commissie en haar taken en diensten,
  • de redenen waarom u contact kan opnemen met de commissie,
  • de manier waarop u contact kan opnemen met de commissie.