Burgerlijke stand

Op deze pagina vindt u alle informatie over de burgerlijke stand.

Akten Burgerlijke Stand

Op deze pagina vindt u alle informatie over de akten van de burgerlijke stand.
 1. Laatst bijgewerkt op

Het gaat hier om:

 • geboorteakten
 • huwelijksakten
 • overlijdensakten
 • akten van erkenning van een kind
 • akten op basis van vonnissen die de burgerlijke staat van een persoon betreffen of wijzigen.

De onderstaande informatie is bestemd voor Belgen ongeacht of ze hun verblijfplaats hebben in België of in het buitenland.

Vreemdelingen die in België wonen moeten zich rechtstreeks wenden tot de betrokken administratie in België of in het buitenland. Dit geldt ook voor vreemdelingen die in het buitenland wonen en voor wie een akte van de burgerlijke stand werd opgemaakt door een gemeentebestuur in België of voor wie een vonnis werd uitgesproken door een Belgische rechtbank.

Zij moeten zich rechtstreeks wenden tot het betrokken gemeentebestuur of de betrokken rechtbank. Zij kunnen ook de hulp inroepen van hun diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in België. De FOD Buitenlandse Zaken komt in geen geval tussen voor personen die de Belgische nationaliteit niet bezitten.

Belgen met een dubbele nationaliteit: de FOD Buitenlandse Zaken komt niet tussen voor Belgen die ook nog de nationaliteit bezitten van het land waarin de akte werd opgemaakt.

Voor een goed begrip van de informatie hieronder:

 • Uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand = een verkorte weergave van de inhoud van die akte, bevat enkel de essentiële elementen ervan;
 • Letterlijk afschrift = volledig afschrift of expeditie of integraal afschrift = geeft de inhoud van de akte in zijn geheel weer.
 • DABS = Databank van Akten van de Burgerlijke Stand

Een afschrift van een Belgische akte of rechterlijke beslissing moet voortaan afkomstig zijn uit de DABS (Databank van Akten van de Burgerlijke Stand)

Legalisatie/Apostille: zie “Legalisaties” van de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel.

 

Hoe een akte van de burgerlijke stand verkrijgen?


Belgische akte van de burgerlijke stand


Voor een letterlijk afschrift of een uittreksel van een in België vanaf 31 maart 2019 opgemaakte akte van de burgerlijke stand, wend u rechtstreeks tot het Belgisch gemeentebestuur dat de akte heeft opgemaakt, of tot elke andere Belgische gemeentelijke administratie ofwel tot het Belgisch consulaat waarbij u bent ingeschreven.


Voor akten van de burgerlijke stand die vóór 31 maart 2019 in België zijn opgesteld:

 • Enkel het Belgische gemeentebestuur dat deze akte heeft opgesteld, is bevoegd om deze te "migreren" (= te registreren) in de DABS.
 • Zodra deze akte is gemigreerd in de DABS, is elke Belgische gemeentelijke administratie of, indien van toepassing, elk Belgisch consulaat bevoegd om u een letterlijk afschrift of uittreksel te geven.


Buitenlandse akte van de burgerlijke stand


3 mogelijkheden:


1. De akte werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van een Belgische gemeente of in de DABS


In het verleden konden vreemde akten in België worden overgeschreven in het register van de burgerlijke stand van een Belgische gemeente. Nu kunnen ze in België in de DABS worden overgeschreven.

Alle akten van de burgerlijke stand die betrekking hebben op de Belgen die teruggekeerd zijn in België of die nog altijd in het buitenland verblijven komen in aanmerking. Het wordt absoluut aangeraden elke buitenlandse akte van de burgerlijke stand, die op een Belg of een Belgisch familielid (bv. echtgenoot/echtgenote; kind) betrekking heeft, in de DABS te laten over te schrijven.  

Om uittreksels of afschriften te verkrijgen van akten die werden overgeschreven in de registers van burgerlijke stand van een Belgische gemeente, wend u rechtstreeks tot de gemeentelijke administratie die de akte heeft overgeschreven om de akte in de DABS te migreren.

Om uittreksels of afschriften te verkrijgen van akten die al in de DABS werden gemigreerd, kunt u zich rechtstreeks tot elke gemeentelijke administratie of, indien van toepassing, elk Belgisch consulaat te wenden.


2. De akte werd neergelegd bij de FOD Buitenlandse Zaken en bevindt zich momenteel in de archieven van de Stad Brussel


Bepaalde in het buitenland opgemaakte akten van de burgerlijke stand betreffende Belgen die hun verblijfplaats hadden in het buitenland werden neergelegd in het archief van de FOD Buitenlandse Zaken.

Op 4 april 2011 werden deze akten overgedragen aan de Stad Brussel.

Aanvraag van een afschrift /uittreksel van een neergelegde akte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel:

 • aan het loket: Hallenstraat 4 (Zone D) - 1000 Brussel - Van maandag tot woensdag van 8u30 tot 16u, donderdag van 8u30 tot 18u en vrijdag van 8u30 tot 13u
 • via e-mail: Actesspf-fodakten@brucity.be
 • per post: Stad Brussel - Dienst Burgerzaken - Hallenstraat 4 - 1000 Brussel
 • Telefoon voor vragen van het publiek: +32 2 279 22 11

Welke buitenlandse akten/vonnissen van de burgerlijke stand werden neergelegd?

De akte of het vonnis:

 • is opgesteld of uitgesproken door een vreemde bevoegde overheid;
 • betreft een Belg die op het ogenblik van de neerlegging zijn woonplaats in het buitenland had.

Beperking van de landen waarvan akten/vonnissen mochten worden neergelegd:

 • Vanaf 18/08/1988 werden geen akten meer in bewaring genomen opgemaakt in de lidstaten van de Raad van Europa, de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
 • Vanaf 23/02/2001 werden geen akten meer in bewaring genomen opgemaakt in de lidstaten van de Europese Unie.
 • Vanaf 01/10/2004 werden nog enkel akten van Congo (DRC), Burundi en Rwanda in bewaring genomen.
 • Sedert 04/04/2011 mag geen enkele buitenlandse akte van de burgerlijke stand meer in bewaring worden genomen.

3. De akte van werd niet overschreven in een Belgische gemeente en bevindt zich niet in de archieven van de Stad Brussel.


U dient de akte van de burgerlijke stand zelf aan te vragen bij de vreemde overheid.

U dient zich bij deze vreemde overheid te informeren over de procedure om de akte te verkrijgen hetzij persoonlijk, hetzij via familie, een advocaat of notaris ter plaatse.

Indien u een vreemdeling bent die in België verblijft, kunt u contact opnemen met uw ambassade of consulaat in België voor verdere inlichtingen.

Noch de dienst Burgerlijke Stand van de FOD Buitenlandse Zaken, noch de Belgische consulaten zijn bevoegd om de nodige demarches te doen om een buitenlandse akte in het buitenland te verkrijgen (met uitzondering van een overlijdenskate, zie hieronder).

De attesten van de burgerlijke stand die worden afgegeven door een vreemde ambassade of consulaat in België worden meestal niet beschouwd als akten van de burgerlijke stand in Belgisch recht.

 
Buitenlandse akte van overlijden


De FOD Buitenlandse Zaken kan tussenkomen voor het aanvragen van een buitenlandse overlijdensakte indien:

 • de overledene de Belgische nationaliteit had;
 • de overledene de dubbele nationaliteit had, dat wil zeggen, naast de Belgische nationaliteit een vreemde nationaliteit die niet de nationaliteit is van het land waar het overlijden plaatsvond.

In dit geval moet u zich wenden tot het gemeentebestuur van de laatste woonplaats van de overledene in België. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal een aanvraag moeten richten tot de FOD Buitenlandse Zaken (adres: FOD Buitenlandse Zaken, Dienst Burgerlijke Stand, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel – akten@diplobel.fed.be).

De afgifte van een overlijdensakte door een buitenlandse overheid kan kosten met zich meebrengen. In dat geval zullen wij de gemeentelijke administratie vragen een voorschot te storten. Indien er na betaling van alle kosten (afgifte van de akte, legalisatie/apostille, diverse kosten) nog geld overblijft dan zal het saldo teruggestort worden.

De overlijdensakte zal naar de gemeentelijke administratie die de aanvraag in uw plaats deed gestuurd worden.

Er is geen zekerheid dat onze demarches resultaat zullen opleveren. Wij kunnen ook niet voorzien binnen welke termijn aan de vraag zal worden voldaan.

 

Meer weten?


Wat doet u met de verkregen buitenlandse akte van de burgerlijke stand?


Deze akte laten inschrijven in de DABS door de bevoegde Belgische ambtenaar van burgerlijke stand (gemeente in België of Belgisch consulaat in het buitenland).

In sommige landen kan het verkrijgen van een afschrift of uittreksel voor veel moeilijkheden zorgen of zelfs onmogelijk blijken (bijv. omdat het register van de burgerlijke stand in een oorlog of als gevolg van een natuurramp vernietigd werd). Het is daarom belangrijk om dit document onverwijld in te dienen bij de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand die bevoegd is om het in te schrijven in de DABS.

Zodra de akte is geregistreerd, kunt u er altijd gemakkelijk afschriften of uittreksels van verkrijgen bij elke gemeentebestuur of Belgisch consulaat.


Aan welke voorwaarden moet de buitenlandse akte van de burgerlijke stand of een vonnis van een rechtbank voldoen om in België te worden erkend?


De buitenlandse akte van de burgerlijke stand moet opgemaakt zijn door de bevoegde buitenlandse lokale overheid in de vorm die in dat land gangbaar is.

Het afschrift van de akte moet afgegeven zijn door de buitenlandse overheid die het oorspronkelijke register beheert. Een expeditie van een vonnis moet afgegeven zijn door de griffie van de rechtbank die het vonnis uitgesproken heeft en het bewijs moet geleverd worden dat het vonnis definitief is (= in kracht van gewijsde is getreden).

Deze buitenlandse documenten moeten, indien nodig, gelegaliseerd of geapostilleerd worden.

De akten die in een vreemde taal opgesteld zijn, moeten door een beëdigde vertaler vertaald worden in het Nederlands, het Frans of het Duits, naar gelang van de officiële taal van de gemeente waar de akte zal overgeschreven worden.

In België kan de lijst van beëdigde vertalers verkregen worden bij de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg. De handtekening van een beëdigde vertaler moet eveneens gelegaliseerd worden


Hoe verkrijgt u een trouwboekje wanneer uw huwelijk in het buitenland voltrokken werd?


Als uw huwelijksakte overgeschreven werd in het register van de burgerlijke stand van een Belgische gemeente dan kunt u een trouwboekje vragen aan het gemeentebestuur van die gemeente.


Is een Belgische akte van de burgerlijke stand geldig in het buitenland?


Alleen de buitenlandse overheid kan hierover beslissen.

De akte die u zult gebruiken in het buitenland zal in bepaalde gevallen moeten voorzien zijn van een legalisatie of de Apostille en/of van een vertaling in de taal van het land waar het document zal gebruikt worden.


Wend u voor meer inlichtingen tot de bevoegde buitenlandse overheid of tot de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van het betrokken land in België.