Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Verlies, behoud en herkrijging van de Belgische nationaliteit

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot het verlies, het behoud en de herkrijging van de Belgische nationaliteit.
 1. Laatst bijgewerkt op

In bepaalde hieronder vermelde gevallen kunnen zowel meerderjarigen als minderjarigen de Belgische nationaliteit verliezen.

Een persoon ouder dan 18 jaar verliest meer bepaald de Belgische nationaliteit onder bepaalde voorwaarden als er geen behoudsverklaring is afgelegd voor de 28ste verjaardag. Er kan ook vrijwillig afstand worden gedaan van de Belgische nationaliteit.

Minderjarigen kunnen de nationaliteit verliezen als de ouder (vader of moeder) zelf de nationaliteit verliest of bij adoptie door een vreemdeling.

Iedereen die de Belgische nationaliteit in het verleden verloren heeft, kan deze onder strikte voorwaarden opnieuw verkrijgen.

1. Verlies

U verliest de Belgische nationaliteit in een van de volgende gevallen:

1.1. Bij vrijwillige verkrijging van een vreemde nationaliteit vanaf de leeftijd van 18 jaar:

 • Als u vóór 9 juni 2007 vrijwillig een vreemde nationaliteit heeft verkregen heeft u de Belgische verloren.
 • Als u tussen 9 juni 2007 en 28 april 2008 vrijwillig een vreemde nationaliteit hebt verkregen, hebt u de Belgische niet verloren, behalve als de vrijwillig verkregen nationaliteit deze is van een van de volgende landen: Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
 • Als u na 28 april 2008 vrijwillig om het even welke vreemde nationaliteit verkrijgt, verliest u de Belgische niet. 

1.2. Bij gebrek aan behoudsverklaring:

U verliest automatisch de Belgische nationaliteit op uw 28ste jaar als u:

 • in het buitenland werd geboren na 1 januari 1967.
 • en in België geen hoofdverblijfplaats heeft gehad tussen 18 en 28 jaar.
 • en niet in het buitenland werkt voor de Belgische regering of voor een Belgische organisatie
 • en tussen uw 18de en 28ste verjaardag geen behoudsverklaring heeft afgelegd bij de Belgische consulaire beroepspost waarbij u ingeschreven is in het consulaire bevolkingsregister in het buitenland
 • en een of meer andere nationaliteiten bezit
 • en de Belgische nationaliteit niet verworven heeft na 18 jaar.

 
Belangrijk!
Indien u op 12 juli 2018 nog geen 28 jaar oud
was EN indien u een Belgische identiteitskaart of Belgisch paspoort aangevraagd en gekregen heeft tussen uw 18de en 28ste verjaardag, verliest u de Belgische nationaliteit niet wanneer u 28 jaar wordt, zelfs als u beantwoordt aan alle andere voorwaarden voor nationaliteitsverlies opgesomd onder punt 2 hierboven.    

1.3. Door afstandsverklaring

U bent minstens 18 jaar oud en u legt een verklaring af waardoor u uitdrukkelijk verklaart dat u de Belgische nationaliteit niet wenst te behouden. De verklaring van afstand van de Belgische nationaliteit wordt afgelegd op uw gemeente als u in België woont of op de Belgische consulaire beroepspost waarbij u ingeschreven is in het consulaire bevolkingsregister in het buitenland.

1.4. Als gezamenlijk gevolg onder 18 jaar

U bent nog geen 18 jaar oud en nog niet ontvoogd en één van uw ouders verliest de Belgische nationaliteit op een van de hiervoor vermelde wijzen. Toch verliest u de Belgische nationaliteit niet als uw andere ouder de Belgische nationaliteit bezit of als het verlies van de Belgische nationaliteit tot gevolg zou hebben dat u apatride (d.w.z. zonder nationaliteit) zou worden.

1.5. Door adoptie

U bent nog geen 18 jaar oud en nog niet ontvoogd en u verwerft een vreemde nationaliteit omdat u door een vreemdeling wordt geadopteerd, tenzij één van uw adoptanten of uw ouder die de echtgenoot is van de vreemde adoptant Belg is.

1.6. Bij bezit van een andere nationaliteit voor 18 jaar

U werd de Belgische nationaliteit toegekend omdat u anders staatloos zou zijn en er is vastgesteld dat u toch een vreemde nationaliteit hebt of er één verworven heeft terwijl u nog geen 18 jaar oud is en niet ontvoogd is.

1.7. Door vervallenverklaring

De Belgische nationaliteit kan u ontnomen worden door het Hof van Beroep (= "vervallenverklaring") als u de Belgische nationaliteit niet hebt verkregen omdat een van uw ouders Belg was op de dag van uw geboorte, maar wel om een andere reden en als u ernstig in gebreke gebleven bent bij het vervullen van uw verplichtingen als Belgisch burger. Ook als u de Belgische nationaliteit hebt verkregen op basis van vervalste feiten, valse verklaringen en valse of vervalste documenten kan ze u ontnomen worden.

De rechtbank kan eveneens de vervallenverklaring uitspreken ingeval van een veroordeling tot een gevangenisstraf van ten minste vijf jaar zonder uitstel voor een misdrijf vermeld in het WBN of bij nietigverklaring van een huwelijk wegens schijnhuwelijk.


Verliezen mijn kinderen de Belgische nationaliteit samen met mij?

Als u de Belgische nationaliteit verliest, verliezen uw kinderen beneden de 18 jaar die niet ontvoogd zijn en over wie u als ouder of adoptant gezag uitoefent, automatisch de Belgische nationaliteit op dezelfde datum, tenzij hun andere ouder nog steeds Belg is of tenzij ze geen andere nationaliteit bezitten of verkrijgen en hierdoor apatride (= zonder nationaliteit) zouden worden. Het voorgaande geldt niet als u de Belgische nationaliteit verliest door vervallenverklaring.


Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

 • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Dienst Nationaliteit
 • Belgische consulaire beroepspost van uw hoofdverblijfplaats in het buitenland
 • Uw Belgische gemeente

2. Behoud

U dient een verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit af te leggen vóór uw 28ste verjaardag indien u:

 • in het buitenland werd geboren na 1 januari 1967.
 • en in België geen hoofdverblijfplaats heeft gehad tussen uw 18 en 28 jaar.
 • en niet in het buitenland werkt voor de Belgische regering of voor een Belgische vennootschap of vereniging.
 • en één of meer andere nationaliteiten bezit.
 • en de Belgische nationaliteit niet verworven heeft na 18 jaar.
 • en enkel en alleen voor zover u op 12 juli 2018 nog geen 28 jaar oud was: geen Belgisch paspoort noch een Belgische identiteitskaart aanvroeg en verkreeg tussen uw 18e en 28ste verjaardag.

Als u twijfelt of één van de voorwaarden op u van toepassing is, dan raden we u aan toch de behoudsverklaring af te leggen.

Deze behoudsverklaring wordt afgelegd bij de Belgische consulaire beroepspost waar u bent ingeschreven in het consulaire bevolkingsregister.

3. Herkrijging

Al wie de Belgische nationaliteit in het verleden verloren heeft, kan deze onder strikte voorwaarden opnieuw verkrijgen.

Vanaf 1 januari 2013 kunnen enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België (met inschrijving in het bevolkingsregister) op grond van een ononderbroken wettelijk verblijf sedert ten minste twaalf maanden, een aanvraag tot herkrijging van de Belgische nationaliteit indienen. U kunt zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente voor verdere informatie over de voorwaarden voor de herkrijging van de Belgische nationaliteit.

Sinds 12.07.2018 is het ook mogelijk om de herkrijging van de Belgische nationaliteit aan te vragen vanuit een Belgische consulaire beroepspost, maar enkel wanneer het verlies van de Belgische nationaliteit te wijten was aan de onmogelijkheid om een behoudsverklaring te ondertekenen voor de 28ste verjaardag. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de consulaire beroepspost die bevoegd is voor uw hoofdverblijfplaats in het buitenland.

Elke verklaring tot herkrijging van de Belgische nationaliteit wordt voorgelegd aan de Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg. Tegen een eventueel negatief advies van de procureur kan beroep aangetekend worden bij de familierechtbank.

Wie de Belgische nationaliteit door vervallenverklaring heeft verloren kan enkel opnieuw Belg worden via de procedure van naturalisatie.

4. Bezit van meerdere nationaliteiten

Als u nu vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgt verliest u niet meer de Belgische nationaliteit. Meer inlichtingen hierover vindt u onder de rubriek Verlies van de Belgische nationaliteit.

Als u Belg bent en automatisch (dit is zonder zelf enige daad hiervoor te hebben gesteld) een andere nationaliteit krijgt (bv. door geboorte omdat uw ouders een verschillende nationaliteit bezitten), verliest u daardoor de Belgische nationaliteit niet en kunt u bipatride zijn of meerdere nationaliteiten bezitten.

Als u een vreemde nationaliteit bezit en de Belgische nationaliteit verwerft, vragen de Belgische autoriteiten u niet om uw oorspronkelijke nationaliteit op te geven. Het is nochtans aan te raden aan uw nationale overheid te vragen of de verwerving van de Belgische nationaliteit al dan niet het verlies van uw oorspronkelijke nationaliteit met zich mee brengt volgens de wetgeving van uw land.

U zult door de Belgische overheid steeds als Belg worden beschouwd.

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

 • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Dienst Nationaliteit
 • Belgische consulaire beroepspost van uw hoofdverblijfplaats in het buitenland
 • Uw Belgische gemeente