Notariële bevoegdheid

Op deze pagina vindt u alle informatie over de notariële bevoegdheid.

De volmachten

Op deze pagina vind je alle informatie over volmachten.
  1. Laatst bijgewerkt op

Belgen met verblijfplaats in het buitenland kunnen voor procedures die te maken hebben met bezit, familierecht, steeds terecht bij de bevoegde autoriteit ter plaatse.

Belgen met gewone verblijfplaats in een land buiten de Europese Unie kunnen zich ook wenden tot de Belgische consulaire vertegenwoordiger bevoegd voor het consulair ressort.

 
Definitie van een volmacht

Met een volmacht verleent een persoon, de volmachtgever, een andere persoon, de gemachtigde, de bevoegdheid om in zijn plaats en namens hem iets te doen.

De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de gemachtigde de volmacht aanvaardt.

Een volmacht stelt personen die in het buitenland verblijven in de gelegenheid hun zaken in België te laten regelen door een gevolmachtigde.


Soorten volmachten

Een algemene volmacht verleent de gemachtigde de bevoegdheid om alle zaken van de volmachtgever te behartigen.

Een bijzondere volmacht wordt verleend voor één of een aantal welomschreven zaken.

Daar waar een algemene volmacht alleen louter administratieve zaken geldt, bepaalt een uitdrukkelijk geformuleerde volmacht welke handelingen dienen gesteld te worden.

Een mandaat kan worden verleend aan één dan wel aan verschillende gemachtigden die dan de opdracht krijgen gezamenlijk of afzonderlijk te handelen.

De meest gebruikelijke volmachten die ten overstaan van de Belgische vertegenwoordigers in het buitenland worden gegeven, hebben betrekking op de aankoop of de verkoop van een onroerend goed in België of de vereffening van een nalatenschap.


Einde van het mandaat

Het mandaat eindigt wanneer de gemachtigde het niet langer uitoefent of er afstand van doet, dan wel door het overlijden, de curatele of het faillissement van hetzij de volmachtgever, hetzij de gemachtigde.