Notariële bevoegdheid

Op deze pagina vindt u alle informatie over de notariële bevoegdheid.

Huwelijkscontracten en huwelijksvermogensstelsels

Op deze pagina vindt u alle informatie over huwelijkscontracten en huwelijksvermogensstelsels.
  1. Laatst bijgewerkt op

Belgen met verblijfplaats in het buitenland kunnen voor procedures die te maken hebben met bezit, familierecht, steeds terecht bij de bevoegde autoriteit ter plaatse.

Belgen met gewone verblijfplaats in een land buiten de Europese Unie kunnen zich ook wenden tot de Belgische consulaire vertegenwoordiger bevoegd voor het consulair ressort.

 
Het huwelijkscontract

Het huwelijkscontract is een formele akte waarbij de aanstaande echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel naar goeddunken maar binnen de wettelijke grenzen regelen.

Bij gebreke van een huwelijkscontract is het wettelijk stelsel van toepassing.

De echtgenoten kunnen tijdens het huwelijk hun huwelijksvermogensstelsel wijzigen.


Modaliteiten voor het opmaken van een huwelijkscontract in het buitenland

Het contract moet vóór de voltrekking van het huwelijk worden opgemaakt. De partijen gaan daarvoor naar een Belgisch notaris die een ontwerp opmaakt met het oog op het verlijden van de eigenlijke akte op het bevoegde Consulaat.

Het contract wordt van kracht op de datum dat het burgerlijk huwelijk wordt gesloten.

Alle huwelijkscontracten moeten ingeschreven worden in het centraal register voor huwelijksovereenkomsten (CRH).

Indien een contract afwijkt van de regel van de evenredige verdeling of voorziet in een contractuele erfstelling, moet het ook worden ingeschreven in het Centraal Register der laatste wilsbeschikkingen (CRT).


Het huwelijksvermogensstelsel

Het huwelijksvermogensstelsel is het geheel van regels dat van toepassing is op de eigendom en het gebruik van goederen tijdens het huwelijk en de vereffening van deze goederen bij de ontbinding van het huwelijk.

Het huwelijksvermogensstelsel treedt in werking op de dag van de huwelijksvoltrekking.

Het eindigt door het overlijden van een der echtgenoten, de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed, de gerechtelijke scheiding van goederen of de keuze van een ander huwelijksvermogensstelsel.


Verschillende huwelijksvermogensstelsels

Het stelsel van gemeenschap van goederen berust op het bestaan van drie vermogens: het eigen vermogen van elk van beide echtgenoten en het gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten.

In het stelsel van scheiding van goederen bestaat geen gemeenschap van goederen. Er is in principe volledige scheiding van goederen en schulden en elk van de echtgenoten bestuurt zijn eigen vermogen alleen.

Deze stelsels sluiten elkaar niet uit. Ze kunnen worden aangepast middels bijzondere bepalingen.

Tijdens het huwelijk mogen de echtgenoten het huwelijksvermogensstelsel wijzigen, zij het door toedoen van een notaris.

Echtgenoten die in het buitenland verblijven en hun huwelijksvermogensstelsel willen wijzigen overeenkomstig de Belgische wet, moeten zich voor een eventuele wijziging van het stelsel tot een Belgische notaris wenden.