Notariële bevoegdheid

Op deze pagina vindt u alle informatie over de notariële bevoegdheid.

Welke notariele akten kunnen worden opgemaakt?

De volmachten, de digitale notariële volmacht, het Belgisch huwelijkscontract, de schenking, het testament.
  1. Laatst bijgewerkt op

De volmachten


Met een volmacht verleent een persoon, “de volmachtgever”, aan een andere persoon, “de gemachtigde”, de bevoegdheid om in zijn plaats en namens hem iets te doen.

Personen die in het buitenland verblijven kunnen door middel van een volmacht in België hun zaken laten regelen door een gevolmachtigde.
 

De digitale notariële volmacht


De mogelijkheid bestaat een digitale volmacht te verlenen aan een vertrouwenspersoon of aan een notariële medewerker in België. Die persoon kan dan een koopakte, een schenkingsakte of een andere notariële akte, in uw plaats ondertekenen bij een Belgische notaris.

U dient daarvoor over een aansluiting op het internet te beschikken en een elektronische Belgische identiteitskaart met de juiste pincode te hebben.

Deze dienst wordt ook aangeboden op talrijke Belgische consulaire beroepsposten in het buitenland. Informeer u hierover bij de consulaire beroepspost ter plaatse.
 

Het Belgisch huwelijkscontract


Het huwelijkscontract is een formele akte waarbij de aanstaande echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel naar eigen keuze maar binnen de wettelijke grenzen regelen.

Het contract moet vóór de voltrekking van het huwelijk worden opgemaakt.

De echtgenoten kunnen ook tijdens het huwelijk hun huwelijksvermogensstelsel wijzigen.

Als u een huwelijkscontract wilt opmaken of een bestaand huwelijkscontract wilt wijzigen, moet u eerst contact op nemen met een Belgische notaris. Die zal een ontwerp opmaken met het oog op het verlijden van de eigenlijke akte. Als beide partners in het buitenland wonen, kan die akte op het beroepsconsulaat worden ondertekend waar de Belgische partner in de consulaire registers ingeschreven is. In andere gevallen kan de buitenlandse partner een volmacht ondertekenen voor het sluiten van een huwelijkscontract bij een notaris in België.
 

De schenking


De schenking of gift is de akte waarbij een persoon een goed schenkt aan een ander persoon. De schenker ontdoet zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt.

Als u een schenking wenst te doen, vraagt u aan een Belgische notaris om een ontwerp op te maken met het oog op het verlijden van de schenkingsakte op het consulaat in wiens bevolkingsregisters u ingeschreven bent.
 

Het testament


Een testament is een akte waarbij een persoon, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt.  Het testament kan steeds worden herroepen.

Als u een testament dat naar Belgisch recht geldig is, wilt opstellen, kan het beroepsconsulaat waar u in de consulaire registers bent ingeschreven, u hierbij helpen.