Sociale zekerheid in het buitenland

  1. Laatst bijgewerkt op

Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) 


Wat is de OSZ? 


De Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ) is een directie binnen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Ze biedt Europese onderdanen die als zelfstandige of loontrekkende expat buiten Europa (i.e., Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) werken, een vrijwillige wettelijke Belgische socialezekerheidsdekking. Het is de verderzetting van de Belgische sociale bescherming buiten de EER. 

Bij de OSZ bouwen expats hun pensioen verder op, zijn ze verzekerd voor inkomensverlies bij ziekte en bij een ongeval en hebben ze recht op een terugbetaling van hun medische kosten waar ook ter wereld. 

Het OSZ-aanbod verdeelt zich in: 

  • een basispakket, zoals pensioen-, arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsverzekering, en uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging; 

  • een aantal aanvullende verzekeringen, zoals geneeskundige verzorging en ongevallenverzekeringen.  


Wat betekent dit concreet? 


Pensioen 

Een Belgische expat kan zijn pensioenloopbaan verder uitbouwen waardoor de carrière op het einde van zijn loopbaan volledig zal zijn. Doet hij dit niet, dan kan het zijn dat er een onderbreking is in zijn beroepsloopbaan en zal hij wat langer moeten werken alvorens recht te hebben op pensioen in België. 

Medische kosten 

Als een Belgische expat ziek wordt in het buitenland, dan betaalt de OSZzijn kosten tot 75% van het totale bedrag terug, als u bij de OSZ aangesloten bent met een contract Geneeskundige Verzorging. Gaat een expat op bezoek bij familie of vrienden in België en wordt hij dan ziek, dan kan hij rekenen op een terugbetaling van de gemaakte kosten volgens de tarieven van het RIZIV. De OSZ pikt in waar de bescherming van de Belgische mutualiteit stopt. 

Terugkomst 

Indien de Belgische expat na zijn carrière in het buitenland terugkomt naar België, dan wordt hij automatisch zonder wachttijd terug opgenomen in het Belgische socialezekerheidsstelsel.  


Meer informatie? 


Adres: Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel 
Tel.: +32 2 509 90 99 
E-mail: overseas@rsz.fgov.be 
Website: www.overseassocialsecurity.be 
Expats flyer - Some things are hard to leave behind (PDF, 942.48 KB)
Brochure - Your partnership with OSS (PDF, 6.99 MB)


Wonen, werken, studeren in het buitenland? Alles over het behoud van uw Belgische sociale zekerheid vindt u op de website van de Belgische sociale zekerheid

  
Wie in het buitenland gaat wonen, werken of studeren, kan sinds 22 april 2010 via de portaalsite van de sociale zekerheid nagaan welke rechten op vlak van de Belgische sociale zekerheid hij eventueel kan behouden. Voortaan kunnen burgers op een interactieve manier informatie opvragen over hun rechten op Belgische sociale zekerheid in het buitenland. 

De FOD Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en e-governmentpartner Smals ontwikkelden een interactieve toepassing voor de rubriek "België Verlaten" van de portaalsite.  
 

Hoe gebruiken? 


De burger hoeft er enkel zijn nationaliteit, bestemming en statuut aan te klikken en het onderwerp waarover hij meer informatie wil. Hij krijgt dan meteen een overzicht van de rechten die hij in het buitenland nog zou kunnen hebben op vlak van de Belgische sociale zekerheid.  


Welke informatie? 


Hij kan informatie opvragen over de kinderbijslag, pensioenen, de terugbetaling van medische kosten, werkloosheidsuitkeringen, vergoedingen in geval van arbeidsongeschiktheid, de betaling van sociale bijdragen, enzovoort. 


Voor wie?  


De toepassing richt zich tot werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, grensarbeiders, gedetacheerden, gepensioneerden, studenten, enzovoort. Ze is niet bestemd voor wie naar het buitenland vertrekt op vakantie of in België komt wonen, werken of studeren. 

Dit unieke concept voor het opvragen van dergelijke informatie kwam tot stand in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid die de informatie voor de toepassing aanleverden. 

Voor extra informatie kunt u terecht op de website van de FOD Sociale Zekerheid