Carrière ondersteund door onze FOD bij internationale organisaties

Op het internationale toneel is men regelmatig op zoek naar versterking. Er zijn dan ook verschillende mogelijkheden. Je kan solliciteren bij de Verenigde Naties, bij de Europese Unie en nog tal van andere organisaties.

Voor personeel van andere overheidsdiensten: werken voor de EU

Op deze pagina vindt u een overzicht van de moglijkheden die de Europese Commissie biedt om als gedetacheerde nationale deskundige interessante en boeiende werkervaringen op te doen in een van haar Directoraten-Generaal.
  1. Laatst bijgewerkt op

De Europese Commissie biedt tal van mogelijkheden om als gedetacheerde nationale deskundige interessante en boeiende werkervaringen op te doen in een van haar Directoraten-Generaal. Die detachering kan over een periode van zes maanden tot twee jaar lopen, eventueel verlengbaar tot maximaal vier jaar.

Je vindt alle nodige informatie hierover in dit Commissiebesluit


Selectieprocedure


Wie kan zich kandidaat stellen?

Deze vacatures staan enkel open voor ambtenaren of personeelsleden van overheidsinstellingen. Je moet bovendien al minstens één jaar bij de overheidsdienst werken. Je overheidsdienst zal voor de volledige periode van je detachering het loon en de sociale zekerheid blijven uitbetalen.

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Stuur je kandidatuur via email naar de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU via het mailadres relex.belgoeurop@diplobel.fed.be. Van hieruit word je kandidatuur dan doorgestuurd naar de relevante EU-diensten. De Europese Commissie evalueert enkel kandidaturen die vanuit de Permanente Vertegenwoordiging toekomen.

Voeg de volgende gegevens toe aan je kandidatuur:

  • Een CV in het Engels, Frans of Duits volgens het Europass formaat
  • De vacature waarvoor je kandidaat bent.
  • Het akkoord van jouw administratie: contacteer je P&O-verantwoordelijke om het beleid rond detacheringen binnen jouw organisatie te kennen. Een informeel akkoord waarin jouw administratie aangeeft dat als je geselecteerd wordt, zij zullen blijven instaan voor jouw salaris en sociale zekerheid volstaat in eerste instantie. Wanneer de Europese Commissie je effectief selecteert, zullen we om een meer formeel akkoord vragen.
    Medewerkers van de FOD Buitenlandse Zaken moeten het voorafgaandelijk akkoord van de Stafdirectie P&O bekomen alvorens hun kandidatuur over te maken aan de Permanente Vertegenwoordiging.

De FOD Buitenlandse Zaken detacheert ook personeelsleden van overheidsorganisaties naar missies civiel crisisbeheer van de Europese Unie. Neem hiervoor een kijkje op deze pagina.

In haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU jouw gegevens in het kader van jouw kandidatuur voor de Europese Commissie. De door jouw verstrekte gegevens zullen alleen in dit kader gebruikt worden. De Permanente Vertegenwoordiging houdt hiertoe een databank van betrokkenen bij. Jouw gegevens worden bewaard voor een periode van vijf jaar. De Permanente Vertegenwoordiging garandeert dat zij jouw gegevens verwerken in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (AVG) en met de Belgische Wet van 30 juli 2018 over de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet). Jouw gegevens zullen worden overgemaakt aan de entiteiten verantwoordelijk voor de selectie bij de Commissie, die onderworpen zijn aan de naleving van Verordening 2018/1725, het equivalent van de AVG voor EU-instellingen, -organen en -agentschappen.

De contactgegevens van onze DPO, alsook de procedure voor de uitoefening van jouw rechten en de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit voor het geval je een klacht wenst in te dienen, zijn hier beschikbaar.