Young Professionals

Onze FOD wil jongeren graag ondersteunen bij hun eerste professionele stappen in de wereld van de diplomatie, internationale relaties en internationale samenwerking.

Junior Professional Officer

Het Junior Professional Officers (JPO) programma bij de Verenigde Naties is een vormingsinitiatief om jonge deskundigen de kans te bieden ervaring op te doen in een aantal VN-organisaties, fondsen, programma’s en VN-bureaus die ontwikkelingsprojecten financieren of uitvoeren.
 1. Laatst bijgewerkt op


Als JPO word je tewerkgesteld bij een VN-organisatie die een actieve samenwerkingsrelatie heeft met het Belgische internationale ontwikkelingsbeleid en die zich in een van de 14 partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking of in het regionaal of hoofdkantoor van de organisatie bevindt.

Bij de keuze van de JPO-postbeschrijvingen wordt rekening gehouden met de beleidsprioriteiten van de Belgische Internationale Ontwikkelingssamenwerking.

JPO’s worden opgeleid door een senior staff member en worden betrokken bij de identificatie, formulering, uitvoering, monitoring en evaluatie van programma’s.

Momenteel worden JPO’s gefinancierd in de volgende 18 geselecteerde partnerorganisaties, fondsen, programma’s en VN-bureaus:

 • UNDP (United Nations Development Programme)
 • UNICEF (United Nations Children’s Fund)
 • WFP (World Food Programme)
 • FAO (Food and Agriculture Organization)
 • UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)
 • WHO (World Health Organization)
 • UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)
 • ILO (International Labour Organization)
 • UNFPA (United Nations Population Fund)
 • UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS)
 • UN Women (the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women)
 • UNEP (United Nations Environment Programme)
 • IOM (International Organization for Migration)
 • OHCHR (UN Office of the High Commissioner for Human Rights)
 • OCHA (UN Office for the Coordination of Human Affairs)
 • OSRSG-CAAC (Office of the Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict)
 • OSRSG-SVC (Office of the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict)
 • CEB (United Nations System Chief Executives Board for Coordination)
   

JPO Céline Mewissen deelt haar ervaring bij het Bevolkingsfonds van de VN (UNFPA) in Benin

Remote video URL


Oproep tot kandidaten


Financiering van nieuwe JPO’s (hoeveel en bij welke organisaties) is afhankelijk van het beschikbare budget en het aantal JPO’s die al in dienst zijn. Zodra er beslist wordt om nieuwe JPO-posten te financieren, zullen die hier gepubliceerd worden.

Als je bij de publicatie van een nieuwe oproep tot kandidaten wenst gecontacteerd te worden, kan je alvast een e-mail sturen naar jpo@diplobel.fed.be *


Selectieprocedure


De meeste JPO-posten worden voorbehouden voor kandidaten met de Belgische nationaliteit. 

Slechts een beperkt aantal posten wordt voorbehouden voor kandidaten uit onze partnerlanden. Dit wordt op het ogenblik van oproep tot kandidaturen vermeld in de publicatie op de website.


Deelnemingsvoorwaarden


Beschik je over de Belgische nationaliteit? Dan moet je bijkomend aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 1. Je bezit een diploma op het niveau master.
 2. Je hebt minstens twee jaar beroepservaring. Die ervaring moet relevant zijn voor de gekozen functie en toegelicht worden in je motivatiebrief.
 3. Je bent 32 jaar of jonger (op 31 december van het oproepjaar).


Hoe stel je je kandidaat?


De functiebeschrijvingen kunnen enkel tijdens de periode van oproep tot kandidaten op deze webpagina en de website van de organisatie geraadpleegd worden.

Alle kandidaturen moeten bij de organisatie zelf ingediend worden via de link die op deze webpagina te vinden zal zijn tijdens de periode van oproep tot kandidaten. Kandidaturen kunnen uitsluitend tijdens de op de website vermelde periode ingediend worden. Geen enkele kandidatuur die ingediend wordt buiten de in de oproep vermelde termijn wordt aanvaard.

Het formulier (Personal History) om je kandidatuur in te dienen, kan op dat moment teruggevonden worden op de website van de organisatie. Gelieve hiervoor de op de website vermelde instructies te volgen. Hou er rekening mee dat de selectiecriteria zeer streng en uiterst competitief zijn. Het is belangrijk dat je profiel zeer goed aansluit bij de vereiste selectiecriteria en dat je dit goed motiveert. Een uitstekende talenkennis is eveneens een belangrijke voorwaarde. Een zeer goede kennis van de officiële werktalen van de VN, met name Engels en Frans, is essentieel. 

 

JPO Sofie Lambert deelt haar ervaring bij UN Women in Marokko

Remote video URL

Enkele tips bij het invullen van het sollicitatieformulier:

 • Lees de vereiste selectiecriteria aandachtig en tracht zoveel mogelijk relevante informatie op te nemen in jouw sollicitatieformulier.
 • Het is raadzaam om sleutelwoorden uit de vacature te gebruiken en deze in het vet aan te duiden.
 • Besteed voldoende aandacht aan het invullen van de gevraagde gegevens (correcte data met precisering maand en jaar).
 • Vermijd vage beschrijvingen, geef telkens concrete voorbeelden van relevante werkervaring en bereikte resultaten.
 • Vermijd afkortingen en acroniemen.  


Hoe verloopt de procedure?


De preselectie gebeurt door vertegenwoordigers van de internationale organisatie op basis van het CV (Personal History) en de motivatiebrief (Cover Letter). Elke kandidaat moet een kopie van zijn of haar universitair(e) diploma(‘s), werkattesten en identiteitskaart/paspoort kunnen voorleggen als dat gevraagd wordt.

De interviews met de gepreselecteerde kandidaten vinden online plaats.


Tewerkstellingsvoorwaarden


De arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de JPO en de internationale organisatie voor een periode van één jaar. Bij een gunstige evaluatie kan de overeenkomst verlengd worden tot maximaal drie jaar.

Als JPO geniet je van het internationale statuut van de aanwervende internationale organisatie. Je loon wordt uitbetaald in Amerikaanse dollar en is gebaseerd op de loonschalen van de Verenigde Naties. Daarnaast betaalt België voor het pensioengedeelte een bijdrage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) of het pensioenfonds van de Verenigde Naties.

Na afloop van het JPO-contract krijg je van DGD geen enkele specifieke faciliteit. De opgedane kennis biedt wel meer kansen om door te groeien binnen internationale organisaties.    
 

JPO Micky Elanga deelt haar ervaring bij het VN-ontwikkelingsprogramma (UNDP) in Senegal

Remote video URL

In haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp jouw gegevens op basis van jouw toestemming om je in kennis te stellen van een nieuwe oproep tot kandidaten in het kader van het Junior Professional Officer-programma van de Verenigde Naties. De DGD houdt hiervoor een databank van betrokkenen bij. De door jouw verstrekte gegevens zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en niet aan derden worden doorgegeven. Deze gegevens worden bewaard tot je ons meedeelt dat je deze kennisgevingen niet meer wenst te ontvangen. Je kan jouw toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar JPO@diplobel.fed.be. In dat geval zal je geen meldingen meer ontvangen van nieuwe oproepen voor sollicitaties. De DGD garandeert dat jouw gegevens verwerkt worden in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (AVG) en met de Belgische Wet van 30 juli 2018 over de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet).

De contactgegevens van onze DPO, alsook de procedure voor de uitoefening van jouw rechten en de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit voor het geval je een klacht wenst in te dienen, zijn hier beschikbaar.