België ondertekent de Artemis Akkoorden

  1. Laatst bijgewerkt op

Op 23 januari 2024 ondertekenden België, vertegenwoordigd door de Minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib, en de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, de Artemis Akkoorden.

De Artemis Akkoorden zijn een reeks juridisch niet-bindende principes voor samenwerking bij de civiele exploratie, voor vreedzame doeleinden, van de Maan, Mars, kometen en asteroïden. Deze werden op 13 oktober 2020 aangenomen, op initiatief van de Verenigde Staten, en zijn intussen ondertekend door 34 staten, waaronder België.

België neemt deel aan en draagt bij tot Europese en internationale programma's voor ruimteverkenning, in het bijzonder het ARTEMIS-programma, en beschouwt de Artemis Akkoorden als een belangrijk politiek instrument dat de activiteiten stuurt van de ondertekenende Staten en hun niet-gouvernementele actoren bij de verkenning van de kosmische ruimte, en dat volledig in overeenstemming is met het bestaande internationale recht, in het bijzonder de bepalingen van het VN-Ruimteverdrag van 1967.

De Artemis Akkoorden hebben betrekking op belangrijke aspecten van de ruimteverkenning, zoals de bevordering van vreedzame doelstellingen, transparantie, interoperabiliteit, wederzijdse bijstand, registratie van ruimteobjecten, verspreiding van wetenschappelijke gegevens, behoud van het ruimte-erfgoed, ruimtebronnen, vreedzame ruimteactiviteiten en actie tegen ruimteschroot.

De ondertekening door België van de Artemis-overeenkomsten kadert in een proactieve deelname van ons land aan de werkzaamheden van de Commissie van de Verenigde Naties voor het Vreedzaam Gebruik van de Ruimte (UNCOPUOS). Als partij bij de vijf verdragen van de Verenigde Naties over de kosmische ruimte heeft België, in nauwe samenwerking met andere lidstaten, de voorbije 10 jaar meermaals actie ondernomen binnen het Comité om tot een internationaal multilateraal wettelijk kader te komen voor een billijke toegang tot ruimtelijke grondstoffen en de voordelen ervan, maar ook voor een veilig en duurzaam gebruik van deze grondstoffen. Hiertoe werd een gespecialiseerde werkgroep opgericht door UNCOPUOS om mogelijke voorstellen voor een dergelijk internationaal wettelijk kader te onderzoeken en te formuleren. België is verheugd met de actieve deelname van vele Artemis-ondertekenaars aan deze werkgroep. Het is duidelijk dat de Artemis Akkoorden ook een belangrijke bijdrage zullen leveren voor het overleg binnen de werkgroep.

Hadja Lahbib, minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel: "België heeft altijd met beide voeten op de grond gestaan en met het hoofd in de sterren. Ons land is een van de wereldleiders inzake ruimteverkenning. De ondertekening van de Artemis Akkoorden weerspiegelt ons blijvend engagement voor een duurzame en verantwoorde ruimtevaart en zal de banden met onze internationale partners versterken. Het zal ook nieuwe economische kansen creëren voor onze bedrijven, die beschikken over wereldvermaarde expertise in de ruimtevaartsector.

Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Ruimtevaartbeleid: "De ondertekening van de Artemis Akkoorden kadert in onze aanpak van samenwerking en zal België toelaten toe te treden tot de werkgroep van Staten die de overeenkomsten eveneens hebben ondertekend. De ondertekening van deze akkoorden is ook een noodzakelijke en belangrijke voorwaarde voor de mogelijke deelname van een Belgische astronaut aan een missie in het kader van het ARTEMIS-programma, dat tot doel heeft om vanaf 2027 met verschillende missies naar de maan terug te keren".
 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen