Missie en doelstellingen

Vind hier alles over het "Handvest voor klantvriendelijkheid", het strategisch plan en het beleid over persoonsgegevens van onze FOD.

 1. Laatst bijgewerkt op

Onze doelstellingen: Strategisch Plan 2021-2024

Het Strategisch Plan 2021-2024 met betrekking tot de werking van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking werd op 14 september ondertekend door Minister Hadja Lahbib, -namens de regering-, en Mevr Theodora Gentzis, Voorzitster a.i. van het Directiecomité,- namens de FOD Buitenlandse Zaken. Dit plan, dat de volledige legislatuur bestrijkt, vervangt de vroegere Bestuursovereenkomst.

In het plan wordt de langetermijnstrategie van de FOD toegelicht, en de doelstellingen die ze zich stelt om dit te realiseren. Uitgangspunt zijn enerzijds de aan de FOD wettelijk toevertrouwde missies en opdrachten, anderzijds de politieke beleidsprioriteiten zoals bepaald door de regering en de Voogdijministers.

Prioritair daarbij zijn de internationale verdediging van de belangen van ons land en haar burgers, -zoals ook weergegeven in de Nationale Veiligheidsstrategie-, en een actieve bijdrage tot een rechtvaardige, veilige en duurzame wereld. De FOD streeft naar deskundige beleidsondersteuning en kwalitatieve dienstverlening, met een daarop afgestemde efficiënte, effectieve en duurzame organisatie, die borg staat voor een aangename, veilige en motiverende werkomgeving.

Naast de te realiseren doelstellingen gaat het plan ook in op de visie en waarden die we daarbij hanteren, en brengt een analyse van de bredere nationale en internationale context waarin we onze opdracht vervullen. Tevens wordt gekeken naar ons doelpubliek en onze partners, en welke de beschikbare middelen zijn om de ambities waar te maken.

In aanvulling van de eigen doelstellingen zal de FOD BZ zich ook inspannen om, -binnen het kader van haar bevoegdheden, en rekening houdend met het budgettair kader-, op transversale wijze mee te werken aan opmaak en uitvoering van federale actieplannen.

Aansluitend bij het Strategisch Plan zal jaarlijks een Operationeel Plan opgesteld worden, dat er concrete uitvoering aan zal moeten verlenen. Het eerste dergelijk plan zal vanaf 01/01/2023 in werking treden.

U kan het plan hieronder consulteren.

Handvest voor klantvriendelijkheid

Het Handvest legt de verbintenissen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tegenover de gebruikers vast voor meer toegankelijkheid en een betere "klantenservice". Het sluit aan bij het "Handvest voor een klantvriendelijke overheid" dat is terug te vinden op de website van BOSA

 

Onze verbintenissen tegenover onze gebruikers

Tal van gebruikers en instanties kunnen beroep doen op de diensten en bevoegdheden van onze Federale Overheidsdienst, zoals burgers, bedrijven, Belgische en buitenlandse politieke en administratieve instanties, ambassades, buitenlandse missies en consulaten, partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, niet-gouvernementele organisaties, de academische middens, enzovoort.

Ons personeel staat voor u klaar op het hoofdbestuur in Brussel en op de ongeveer 140 ambassades, consulaten, en permanente vertegenwoordigingen wereldwijd.

Om onze gebruikers efficiënte, stipte en kwalitatieve activiteiten en diensten te kunnen geven, gaan we in België en in het buitenland de verbintenis aan om:

 • een toegankelijke en klantvriendelijke administratie te zijn;
 • vragen en verzoeken snel en op professionele wijze te behandelen;
 • snel en op professionele wijze op te treden wanneer ernstige moeilijkheden zich in het buitenland voordoen;
 • regelmatig contacten met onze gesprekspartners te organiseren;
 • de kwaliteit van onze diensten voortdurend te evalueren en te verbeteren;
 • de binnenkomende klachten correct te behandelen.


1. Een toegankelijke en klantvriendelijke administratie

Wij stellen alles in het werk om de gebruikers een warm en professioneel onthaal in hun taal te bieden.

Onze gegevens

Adres en openingsuren

U contacteert ons telefonisch

U kunt de FOD telefonisch bereiken op het algemene nummer (02/501.81.11).

De telefonisten verstrekken u meteen de gewenste informatie of verbinden u door met de bevoegde ambtenaar of de bevoegde dienst.

Bij afwezigheid, worden de oproepen omgeleid naar het telefoontoestel van een medewerker die wel aanwezig is, een antwoordapparaat of de telefooncentrale.

Inlichtingen van consulaire aard kan u krijgen op het nummer 02/501.32.00 van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren

Buiten de kantooruren is er een wachtdienst voor zeer dringende gevallen of voor het verlenen van noodhulp.

U contacteert ons per mail

Met het oog op een vlotte behandeling van uw vraag maakt u gebruik van het standaardformulier.

De Belgische ambassades, consulaten en permanente vertegenwoordigingen

De gegevens van de ambassades, consulaten en permanente vertegenwoordigingen zijn terug te vinden op onze website onder de rubriek "Ambassades en consulaten".

Daar vindt u ook een hyperlink naar de internetsite van alle posten, met de openingstijden en de diensten die elke post biedt.


2. Een snelle en professionele behandeling van uw vragen en verzoeken

Onze website wordt regelmatig bijgewerkt en geeft veel informatie over onze activiteiten. Vindt u toch niet het antwoord op uw vraag, dan kunt u ons gerust contacteren. Wij behandelen zo snel mogelijk uw vragen en verzoeken.

Een vraag om algemene informatie via e-mail wordt beantwoord binnen vijftien kalenderdagen na ontvangst. Een vraag om algemene informatie via brief wordt beantwoord binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van de brief.

Een vraag over complexe materie of een materie waarvoor reglementaire procedures in acht moeten worden genomen kan niet altijd binnen de daarvoor vermelde termijn worden beantwoord. In dat geval ontvangt u binnen vijftien kalenderdagen na ontvangst een voorlopig antwoord waarin de behandelingstermijn wordt meegedeeld.

Behoort uw vraag niet tot de bevoegdheid van onze FOD, dan sturen wij ze door naar de bevoegde overheidsdienst en brengen wij u daarvan op de hoogte binnen vijftien kalenderdagen na ontvangst.

De vragen per brief worden per brief beantwoord en de vragen per mail worden per mail beantwoord, tenzij de gegevens van die aard zijn dat ze niet geschikt zijn voor mailverkeer. Aangetekende zendingen worden alleen gebruikt wanneer het absoluut nodig is of in de wettelijk bepaalde gevallen.

Bij elke vorm van communicatie wordt melding gemaakt van de naam, de hoedanigheid, het telefoonnummer, het e-mailadres van de behandelend ambtenaar en van het kenmerk van het dossier. Wanneer u later contact opneemt met ons departement, raden we aan om het kenmerk van het dossier te vermelden zodat de vraag onmiddellijk aan de behandelend ambtenaar kan worden doorgegeven.

Legalisatieaanvragen bij het hoofdbestuur worden elektronisch betaald aan het loket of via een storting. Voor meer uitleg daarover contacteert u ons loket. Visums zijn bestemd voor de houders van speciale paspoorten en zijn dus gratis. Paspoorten kunnen alleen contant worden betaald.

In de posten worden consulaire producten contant, elektronisch of met een overschrijving betaald.


3. Een snel en professioneel optreden wanneer zich in het buitenland ernstige moeilijkheden voordoen

Ondervindt u in het buitenland ernstige moeilijkheden en weet u niet bij wie u terechtkunt, dan kunt u onze vertegenwoordiging ter plaatse contacteren. Die zal u in de mate van het mogelijke bijstand verlenen in de vorm van:

 • de afgifte van een (voorlopig) identificatiedocument in geval van verlies of diefstal van uw identiteitskaart of uw paspoort;
 • demarches om het contact (ter plaatse of met de familie) vlotter te laten verlopen, hulp voor het zoeken naar verdwenen personen en (humanitaire) hulp in geval van arrestatie en opsluiting.

Onder de rubriek Op reis in het buitenland vindt u meer informatie over de omstandigheden waarin u een beroep kunt doen op de Belgische ambassade of het Belgische consulaat.

Verblijft u in een land waar België geen vertegenwoordiging heeft, dan richt u zich tot een vertegenwoordiging van een andere lidstaat van de Europese Unie.

Is de veiligheid van een kritisch aantal Belgische onderdanen in het buitenland bedreigd en zijn de middelen van de lokale autoriteiten en de Belgische diplomatieke post ontoereikend, dan kan onze FOD beslissen om zijn crisiscentrum te openen om mogelijke acties te coördineren en de vragen van het publiek te beantwoorden. Het telefoonnummer van het callcenter staat dan vermeld op onze website en het wordt bekendgemaakt via de media.


4. Regelmatig contacten met onze gesprekspartners organiseren

Om de samenhang van het Belgische beleid in het buitenland te bewaren en om onze acties op het terrein bij te sturen, organiseren wij regelmatig contacten met de vertegenwoordigers van onze gesprekspartners.

Gaat het om consulaire zaken, dan wordt er vaak overlegd met de gemeenten, de federale ombudsmannen, de Union francophones des Belges à l’étranger (UEFB), de Vlamingen in de wereld (VIW), de Europese instellingen en de Belgische departementen Justitie en Binnenlandse Zaken.

Gaat het om bilaterale betrekkingen, dan worden regelmatig rondetafelgesprekken georganiseerd met vertegenwoordigers van de bedrijfswereld, academische middens en regeringsinstanties. Op die manier kunnen zij ook een bijdrage leveren aan het uitstippelen van het Belgische beleid in een bepaald land of een bepaalde regio. Met de oprichting van een Business Council wil onze FOD regelmatig overleg plegen over de strategische uitdagingen die hetzelfde zijn voor de federale en de regionale overheden en voor bedrijven.

Binnen de directie-generaal Europese Zaken en de directie-generaal Multilaterale Zaken werden coördinatiemechanismen uitgebouwd. Die mechanismen maken het mogelijk om alle federale overheidsdiensten, de Gemeenschappen en de Gewesten automatisch te betrekken bij dossiers die (ook) tot hun bevoegdheid behoren. Er worden zo voortdurend gegevens uitgewisseld zodat een samenhangend Belgisch standpunt kan worden geformuleerd in de verschillende fora en internationale instellingen waarin ons land is vertegenwoordigd. In navolging van deze coördinatiemechanismen, wordt met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld overleg gepleegd over specifieke thema’s.

De directie-generaal Juridische Zaken organiseert coördinatievergaderingen met alle federale overheidsdiensten en met de gefedereerde entiteiten. Dat overleg wordt georganiseerd om de voortgang van de dossiers over de omzetting op te volgen, opdat we onze Europese verbintenissen zo goed mogelijk zouden naleven, en die van de rol die ons departement speelt tegenover het Europees Hof van Justitie.

Onze dienst Kruispunt Gewesten en Gemeenschappen staat in voor het overleg, de coördinatie en de praktische samenwerking met de Gemeenschappen en de Gewesten, namelijk wat onze activiteiten in het buitenland betreft.

Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, besteden we veel aandacht aan het overleg met de partnerlanden, de internationale instellingen en de niet-gouvernementele ontwikkelingsactoren. Als uitvoeringsagentschap van de bilaterale directe ontwikkelingssamenwerking is ook Enabel nauw betrokken bij dat overleg. Via politieke dialoog doet België mee in de armoedebestrijdingsstrategie wereldwijd.

Om een stem te geven aan diegenen voor wie de gefinancierde acties bestemd zijn, vindt de directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking het belangrijk dat een participatieve projectbenadering wordt gebruikt. Dat geldt zowel voor de voorbereiding als voor de uitvoering en de evaluatie van de acties van Ontwikkelingssamenwerking.


5. De kwaliteit van onze diensten voortdurend verbeteren

Om beter tegemoetkomen te kunnen aan de verwachtingen van onze gebruikers, gebruiken we instrumenten om de kwaliteit van onze diensten te evalueren en te verbeteren zoals tevredenheidsenquêtes, boordtabellen, registratiesysteem voor de briefwisseling, evaluaties van de Ontwikkelingssamenwerking, enzovoort. Door die instrumenten kunnen we snel punten opsporen die voor verbetering vatbaar zijn, en die bijsturen.

Om een optimale kwaliteit van onze diensten te garanderen, gebruiken we wij ook andere instrumenten zoals:

 • human resources-beheer door een weldoordacht wervingsbeleid, de ontwikkeling van competenties en de evaluatie van het personeel;
 • kennisbeheer door van informatie- en kennisdeling aan te moedigen;
 • projectbeheer om de bestaande activiteiten bij te sturen of om nieuwe diensten te creëren;
 • sensibilisering van de personeelsleden voor onze taak van dienstverlening aan het publiek.


6. Uw klachten correct behandelen

Bent u niet tevreden over de kwaliteit van een van onze diensten, of van het onthaal aan de telefoon of in onze kantoren, dan kunt u uw klacht naar onze FOD sturen per brief, fax of mail via onze klachtenformulier. De klacht wordt doorgegeven aan de bevoegde dienst en wordt binnen de daarvoor vermelde termijnen behandeld. Het onderzoeken van uw klachten helpt ons ook om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

 

Persoonsgegevensbeleid