Missie en doelstellingen

  1. Laatst bijgewerkt op

Onze doelstellingen: Strategisch Plan 2021-2024


Het Strategisch Plan 2021-2024 met betrekking tot de werking van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking werd op 14 september ondertekend door Minister Hadja Lahbib, -namens de regering-, en Mevr Theodora Gentzis, Voorzitster a.i. van het Directiecomité,- namens de FOD Buitenlandse Zaken. Dit plan, dat de volledige legislatuur bestrijkt, vervangt de vroegere Bestuursovereenkomst.

In het plan wordt de langetermijnstrategie van de FOD toegelicht, en de doelstellingen die ze zich stelt om dit te realiseren. Uitgangspunt zijn enerzijds de aan de FOD wettelijk toevertrouwde missies en opdrachten, anderzijds de politieke beleidsprioriteiten zoals bepaald door de regering en de Voogdijministers.

Prioritair daarbij zijn de internationale verdediging van de belangen van ons land en haar burgers, -zoals ook weergegeven in de Nationale Veiligheidsstrategie-, en een actieve bijdrage tot een rechtvaardige, veilige en duurzame wereld. De FOD streeft naar deskundige beleidsondersteuning en kwalitatieve dienstverlening, met een daarop afgestemde efficiënte, effectieve en duurzame organisatie, die borg staat voor een aangename, veilige en motiverende werkomgeving.

Naast de te realiseren doelstellingen gaat het plan ook in op de visie en waarden die we daarbij hanteren, en brengt een analyse van de bredere nationale en internationale context waarin we onze opdracht vervullen. Tevens wordt gekeken naar ons doelpubliek en onze partners, en welke de beschikbare middelen zijn om de ambities waar te maken.

In aanvulling van de eigen doelstellingen zal de FOD BZ zich ook inspannen om, -binnen het kader van haar bevoegdheden, en rekening houdend met het budgettair kader-, op transversale wijze mee te werken aan opmaak en uitvoering van federale actieplannen.

Aansluitend bij het Strategisch Plan zal jaarlijks een Operationeel Plan opgesteld worden, dat er concrete uitvoering aan zal moeten verlenen. Het eerste dergelijk plan zal vanaf 01/01/2023 in werking treden.

U kan het plan hieronder consulteren.