Belg met woonplaats binnen de Europese Unie

Op deze pagina vindt u alle informatie over de verkiezingen voor Belgen die in de Europese Unie (EU) wonen.

Verkiezingen 2024 - Waar en wanneer stemmen (Belg met woonplaats binnen de EU)?

Op deze pagina vindt u informatie over waar en wanneer u kunt stemmen voor de verkiezingen in 2024 (Belg met woonplaats binnen de EU).
  1. Laatst bijgewerkt op

1. Wat is de uiterste datum voor de inschrijving als kiezer in het buitenland voor de verkiezingen van juni 2024?


29/02/2024. Na deze datum kan u zich nog steeds registreren als kiezer, maar deze registratie zal pas geldig zijn voor de volgende verkiezingen (normaal gezien in 2029).


2. Wanneer worden de kiezerslijsten voor de verkiezingen van juni 2024 opgemaakt?


De kiezerslijsten worden opgemaakt op 1 april 2024.


3. U heeft ervoor gekozen om persoonlijk in België te stemmen.


U dient zich op zondag 9 juni 2024 tussen 08 u en 14 (stemming op papier) / 16u (elektronische stemming)* aan te melden bij uw stembureau in uw Belgische gemeente van aanhechting. De adressen van de stembureaus zullen eind mei 2024 op deze website geraadpleegd kunnen worden.

U ontvangt ten vroegste op 25 mei uw oproepingsbrief op uw adres in het buitenland zoals dit is opgenomen in het Rijksregister.

Indien u deze oproepingsbrief niet ontvangen zou hebben, kunt u op zondagmorgen 9 juni in het gemeentehuis van uw gemeente van aanhechting een duplicaat van uw oproepingsbrief vragen.

U biedt zich met uw oproepingsbrief en een identiteitsbewijs aan bij het aan u aangewezen stembureau. Zorg ervoor dat op uw identiteitsbewijs de naam opgenomen is die u naar Belgisch recht draagt.

*U kunt hier terugvinden of er in uw gemeente van aanhechting op papier of elektronisch gestemd wordt.

Adressen stembureaus in België (PDF, 500.09 KB)


4. U heeft ervoor gekozen per volmacht in België te stemmen.


Uw volmachtdrager zal bij zijn/haar eigen oproepingsbrief een kopie van het volmachtformulier ontvangen. U, als Belgische kiezer in het buitenland, ontvangt zelf geen enkel document.


5. U heeft ervoor gekozen om persoonlijk in uw consulaire beroepspost te stemmen.


U dient zich op woensdag 5 juni 2024 tussen 13.00 en 19.00 uur (lokale tijd) aan te bieden in uw Belgische consulaire post waar u ingeschreven bent.

U ontvangt ten vroegste op 25 mei uw oproepingsbrief op uw adres in het buitenland zoals dit is opgenomen in het Rijksregister.

Indien u deze oproepingsbrief niet ontvangen zou hebben, kan u zich op woensdag 5 juni 2024 tussen 13.00 en 19.00 lokale tijd naar uw Belgische beroepsconsulaat begeven. U zal enkel toegelaten worden tot de stemming als uw naam op de kiezerslijst vermeld is. U moet een identiteitsbewijs meebrengen.

Let op: de stembureaus bevinden zich niet noodzakelijk in de gebouwen van het consulaat. Controleer het adres van uw stembureau! De adressen zullen in mei 2024 op deze website bekend gemaakt worden.

Adressen stembureaus op post (PDF, 230.97 KB)


6. U heeft ervoor gekozen om per volmacht in uw consulaire beroepspost te stemmen.


De persoon, die u aangeduid heeft als volmachtdrager, zal zich dan op woensdag 5 juni 2024 tussen 13.00 en 19.00 uur (lokale tijd) moeten aanbieden in de consulaire beroepspost waar hijzelf/zijzelf en u ingeschreven bent met zijn/haar eigen oproepingsbrief en identiteitsbewijs. Deze persoon zal daar zowel zijn/haar eigen stem uitbrengen als in uw naam kunnen stemmen. Er wordt geen kopie van het volmachtformulier aan de volmachtdrager bezorgd, hij ontvangt dit pas op het stembureau.


7. U heeft ervoor gekozen per brief te stemmen.


Als u ervoor gekozen heeft per briefwisseling te stemmen, ontvangt u op uw adres of postbusadres (afhankelijk van uw geregistreerde keuze) zoals dit is opgenomen in het Rijksregister, een kiesomslag die stembiljet(ten), een retouromslag, een identificatieformulier en een informatieve nota bevat. U brengt uw stem uit op het/de stembiljet(ten). U zal deze kiesomslag ten vroegste op 16 mei ontvangen.

U moet zo snel mogelijk uw stem uitbrengen en de stembiljetten met de bijgeleverde en geadresseerde retouromslag terugzenden naar België. U draagt zelf de kosten voor deze terugzending.

De retouromslag moet ten laatste op 9 juni 2024 om 14u in België bij de bestemmeling aankomen.


8. Hoe geldig stemmen?


Geldig stemmen =  steeds binnen dezelfde partijlijst blijven!

  • U stemt voor een partij = bolletje onder de partijnaam kleuren.
  • U stemt voor één of meer kandidaten/opvolgers = één of meerdere bolletjes kleuren naast de naam/namen van deze kandidaat/kandidaten en/of opvolger/opvolgers.
  • U stemt voor een partij EN voor één of meer kandidaten/opvolgers = bolletje onder de partijnaam kleuren EN één of meerdere bolletjes kleuren naast de naam/namen van deze kandidaat/kandidaten en/of opvolger/opvolgers.

Zie ook hier


9. U heeft zich ingeschreven op de kiezerslijsten. Niettemin zult u zich op datum van de verkiezingen noch in België, noch in het land van uw gewone verblijfplaats bevinden. Wat kunt u doen?


Als u een geldige reden voor onthouding heeft (bijv. verblijf in een ander land dan het land van uw gewone verblijfplaats op datum van de stemming, onmogelijkheid u te verplaatsen om medische redenen, etc.), kunt u net zoals de Belgen die ingeschreven zijn in een Belgische gemeente, zich onthouden van de stemming en de reden hiervoor rechtstreeks aan de vrederechter laten kennen, met de nodige bewijsstukken. Zoals voor alle andere verkiezingen, gebeurt dit door voorlegging van een attest dat de aanwezigheid in het buitenland bevestigt (bijv. attest van de werkgever, van de schoolinstelling, hotelvoucher, reservatiebewijs van een reis, attest afgegeven door de lokale autoriteiten, …) of een medisch attest afgegeven door een geneesheer of een ziekenhuis.

De bevoegde vrederechter is deze die bevoegd is voor uw gemeente van aanhechting. Om de coördinaten van de bevoegde vrederechter te bekomen moet u zich wenden tot deze gemeente of deze website raadplegen.


10. U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente maar u bent op het moment van de verkiezingen in het buitenland?


Zie op deze website