Sustainable Development Goals (SDG's)

  1. Laatst bijgewerkt op

De eerste 15 doelen stemmen overeen met de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling:

  • people (sociaal);
  • planet (ecologisch);
  • prosperity (economisch).

De 2 laatste doelen scheppen het onmisbare kader:

  • peace (SDG16 - vrede en veiligheid);
  • partnerschap (SDG17).

Hieronder volgt een eerste kennismaking.

Vandaag leven vele mensen in ontwikkelingslanden met minder dan 1,25 dollar per dag. Het is de bedoeling om armoede op nationaal vlak te halveren tegen 2030. Uiteindelijk moet armoede de wereld uit.

Image
Geen armoede


Iedereen heeft toegang tot betaalbare voeding. Nieuwe landbouwtechnieken zullen gezond en kwalitatief voedsel op een duurzame manier verbouwen. Zo heeft elk mens voedselzekerheid.

Image
Geen honger


Kinder- en moedersterfte moeten dalen. Hetzelfde geldt voor drank- en druggebruik. Informatie over besmettelijke ziektes is noodzakelijk om de verspreiding ervan tegen te gaan. De VN wil mentale ziektes meer onder de aandacht brengen en pleit voor minder verkeersdoden.

Image
Goede gezondheid en welzijn


Jongens en meisjes kunnen vrij naar de lagere en middelbare school gaan. Ze krijgen ook de kans om verder te studeren. Technisch, beroeps- of universitair onderwijs moet vrij toegankelijk zijn, ongeacht geslacht of afkomst.

Image
Kwaliteitsonderwijs


We moeten komaf maken met genderongelijkheid, zoals het glazen plafond, de loonkloof en gendergeweld. Vrouwen hebben, net zoals mannen, recht op een goede gezondheid en kennis over seksualiteit en voortplanting.

Image
Gendergelijkheid


Iedereen heeft recht op veilig drinkbaar water en sanitaire voorzieningen. De waterkwaliteit zal verbeteren, onder meer door vervuiling te verminderen, te stoppen met chemicaliën te dumpen en afvalwater met de helft te reduceren. Waterschaarste moet aangepakt worden.

Image
Schoon water en sanitair


Energie moet efficiënter geproduceerd en gebruikt worden. Iedereen krijgt toegang tot moderne, betaalbare en duurzame energie. Hernieuwbare bronnen worden steeds belangrijker.

Image
Betaalbare en duurzame energie


Vooral de minst ontwikkelde landen hebben nood aan economische groei. Veilige werkomstandigheden, waardig werk voor mannen, vrouwen en jongeren en bescherming van de arbeidsrechten kunnen daartoe bijdragen. De VN wil slavernij, dwangarbeid en kinderarbeid uitroeien. Economische groei mag in geen geval schade toebrengen aan het milieu.

Image
Eerlijk werk en economische groei


Een sterke economie en maatschappelijk welzijn steunen op een degelijke duurzame infrastructuur. Ook innovatieve industrie en internet voor iedereen zijn essentieel.

Image
Industrie, innovatie en infrastructuur


Ongelijkheid – zowel tussen landen onderling en binnen landen zelf – moet aangepakt worden. Lage lonen kunnen bijvoorbeeld sneller groeien en ontwikkelingslanden moeten meer inspraak krijgen  in de besluitvorming van internationale financiële en economische instellingen.

Image
Ongelijkheid verminderen


De huisvesting van de toekomst moet rekening houden met een groeiende bevolking. Dat gaat gepaard met veilig, proper en duurzaam bouwen. Woongebieden krijgen meer groen en natuur. Degelijk openbaar vervoer biedt een antwoord op verkeersvervuiling.

Image
Duurzame steden en gemeenschappen


Onze consumptiemaatschappij produceert veel afval. Grondstoffen duurzaam beheren en efficiënt gebruiken is dan ook een must. Wereldwijd moeten mensen warm gemaakt worden voor een groenere levensstijl. Verder wil men de voedselverspilling indijken en minder afval produceren.

Image
Verantwoorde consumptie en productie


De klimaatverandering treft elk land in elk continent. Daarom dient het beleid maatregelen te voorzien en moeten burgers zich bewust worden van manieren van klimaataanpassing. De VN wil kwetsbare naties weerbaarder maken tegen natuurrampen.

Image
Klimaatactie


Zeeën en oceanen lopen gevaar en moeten beschermd worden. Overbevissing, afval en illegale visserij staan haaks op een duurzaam beleid. Subsidies voor dergelijke praktijken zullen verdwijnen.

Image
Leven in het water


Ecosystemen op land zoals bossen, moerassen en gebergten moeten beschermd worden. Behoud van de biodiversiteit is prioritair. Aangetaste natuurgebieden worden hersteld.

Image
Leven op het land


Vrede, veiligheid en rechtszekerheid zijn essentieel voor een betere wereld. Daarbij hoort ook de bescherming van kinderen tegen misbruik of mishandeling en de strijd tegen corruptie. Mensen hebben recht op competent en eerlijk bestuur op alle niveaus.

Image
Vrede, justitie en sterke publieke diensten


De VN verwacht meer samenwerking, niet alleen tussen bedrijven, regeringen, burgers en organisaties, maar ook tussen alle spelers onderling. Technologie, het delen van kennis, handel, financiën en data zijn heel belangrijk. Samenwerking vormt de sleutel voor verdere duurzame groei.

Image
Partnerschap om doelstellingen te bereiken


HLPF / Eerste Belgische evaluatierapport


Jaarlijks wordt de realisatie van de doelstellingen opgevolgd op het “High Level Political Forum on Sustainable Development” (HLPF) in New York. De FOD Buitenlandse Zaken neemt de coördinerende rol waar voor de Belgische participatie aan deze jaarlijkse “hoogmis” over duurzame ontwikkeling.

Op het HLPF van 2017 stelde België haar eerste eigen evaluatierapport voor. Het rapport is het resultaat van een intensief en inclusief proces, waarbij de federale overheid, de deelstaten en een groot aantal maatschappelijke organisaties betrokken waren. Een tweede evaluatierapport zal worden voorbereid.