Legalisatie: gedetailleerdere informatie

Op deze pagina vindt u antwoorden op uw meer gedetailleerde vragen over de legalisatie van documenten.

Hoe Belgische documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?

Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig hebt om Belgische documenten voor gebruik in het buitenland te legaliseren.
 1. Laatst bijgewerkt op

Legalisatie, apostille of vrijstelling?


Afhankelijk van het land waar u het document wilt gebruiken en van het soort document is een legalisatie of een apostille vereist. In bepaalde gevallen is noch legalisatie noch apostille nodig.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren.

Is een land aangesloten bij het “Apostilleverdag” dan is er maar 1 legalisatie nodig: die heet dan de "apostille".

Sinds 1 mei 2018 worden de apostilles enkel op elektronische wijze afgegeven.

Voor welke landen geldt de legalisatie, de apostille of de vrijstelling van legalisatie en apostille? U kunt dat zelf uitzoeken via de 'Zoekcriteria'

 

Waar kunt u terecht voor het aanbrengen van de legalisatie of de apostille?


Bij de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Aandacht

Voor sommige documenten moeten andere instanties op lokaal, regionaal of federaal niveau eerst een legalisatie doen. U kan dit hier nagaan.

Alvorens uw document aan te bieden aan het loket van de Dienst Legalisatie, gelieve na te gaan of uw document getekend is door een openbaar ambtenaar:

 • hetzij op gemeentelijk niveau: door de burgemeester of door een schepen of door een afgevaardigde gemeentelijk ambtenaar wiens handtekening is neergelegd bij de FOD Buitenlandse Zaken (na te gaan bij uw gemeente).
 • hetzij door een ambtenaar van een openbare instelling waarvan de handtekening werd neergelegd bij de Dienst Legalisatie.

Is uw document door de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken gelegaliseerd? De ambassade of het consulaat van het land waar u het document wilt gebruiken, doet dan de laatste legalisatie. Adressen van de buitenlandse Ambassades en (ere)consulaten in België

Is het land waar u het document wilt gebruiken aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan brengt de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken de apostillestempel aan op elektronische wijze. Na het plaatsen van een apostillestempel kunt u het document direct gebruiken in het land van bestemming.
 

e-apostille / e-legalisatie


Sinds 01/05/2018 worden

 • apostilles enkel op elektronische manier afgegeven. 
 • de legalisaties kunnen afgegeven worden op papier of elektronisch.

Voor de afgifte van de elektronische apostilles en legalisaties heeft de dienst Legalisatie van FOD Buitenlandse Zaken de site eLegalization gecreëerd, die alleen maar voor de erkende officiële partners toegankelijk is (gemeenten, notarissen, FOD,…) en niet voor particulieren.

 
1. 
Indien uw document moet geapostilleerd worden


Opgelet!

 • Geen enkele apostille wordt nog afgegeven op papier sinds 1 mei 2018. De apostilles worden enkel nog op elektronische manier afgegeven.
 • Geen enkel document getekend door een notaris, waarvoor een apostille gevraagd wordt (zie ‘zoekcriteria’), kan ingediend worden aan de loketten van de dienst Legalisatie van FOD Buitenlandse Zaken. Die aanvragen moeten gebeuren door de notaris via de site eLegalization (zie punt 1 hierboven).

Twee procedures mogelijk voor aanvraag van e-apostille:

 1. De aanvraag kan rechtstreeks gebeuren door de overheid die het document uitgegeven heeft, op verzoek van de betrokken persoon. De erkende, geaccrediteerde partner (gemeenten, notaris,…) dient de aanvraag in via de site eLegalization

  De betaling gebeurt rechtstreeks online en de ‘link’ naar het geapostilleerde document wordt rechtstreeks gestuurd met een e-mail aan de aanvrager. De behandelingsduur van de aanvragen is kort (binnen 48 uur normaliter) en brengt geen enkele bijkomende kostprijs met zich. De volledige procedure kan online gebeuren en u dient zich niet te verplaatsen naar de loketten van de dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken. 

  Meer informatie op eLegalization - rubriek “meer info”.
   
 2. Aanvraag aan de loketten van de dienst Legalisatie:
  Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel, vanaf 9 u. tot 12 u.

  De documenten van minder dan 4 pagina’s worden onmiddellijk behandeld. De documenten die meer dan 4 pagina’s omvatten, dienen gedeponeerd te worden en zijn beschikbaar voor afhaling de daaropvolgende werkdag.

  Bied het originele document (géén scans) aan bij het loket van de dienst Legalisatie.

De apostille kan geconsulteerd en gedownload worden via de site LegalWeb door middel van het nummer van de apostille én de datum van aflevering van diezelfde apostille.

 
2.
Indien uw document moet gelegaliseerd worden


Indien uw document dient voorzien te worden van een legalisatie, dient uw document ook nog gelegaliseerd te worden door de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Gelieve dus eerst na te gaan of die vreemde ambassade of dat vreemde consulaat de digitale legalisatie kan aanvaarden.  

 • zo ja, mag de overheid die het document heeft afgegeven de aanvraag van legalisatie via de site eLegalization indienen, op verzoek van de betrokkene, zoals voor de e-apostille. U zal per mail de link naar het gelegaliseerde document ontvangen.
 • zo niet, kunt u steeds een legalisatie op papier verkrijgen aan de loketten van de dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken.
  Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel, vanaf 9 u. tot 12 u.
  Bied het originele document (géén scans) aan bij het loket van de dienst Legalisatie.

 

Wordt de legalisatie onmiddellijk uitgevoerd?


Ja voor zover er per aanvrager niet meer dan 10 documenten worden voorgelegd. Wanneer u méér dan 10 documenten wil laten legaliseren aan het loket :

 • dient u de documenten af te geven;
 • kunt u de documenten ‘s anderdaags ophalen;
 • betaalt u bij het ophalen van de documenten.

 

Moet u zelf uw document aanbieden? Moet u een identiteitsbewijs voorleggen?


Nee. Eender wie kan uw document aanbieden. Er wordt geen identiteitsbewijs gevraagd.

 

Wat is de kostprijs van een legalisatie of een apostille?


20 euro per document.

 

Hoe betalen voor de legalisatie of apostille?


Als u de documenten aan het loket van de dienst Legalisatie voorlegt of afgeeft:

NO CASH

 • met Bancontact/Maestro
 • met Visa/Mastercard
 • met bewijs van betaling via BPost

 

Vertaalt de dienst Legalisatie de documenten?


Neen. Te vertalen documenten moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler.

Meer informatie op FOD Justitie

 

Legaliseert de dienst Legalisatie diploma's uitgereikt in België?


Ja, als ze voorafgaandelijk gelegaliseerd werden door een van de gemeenschappen waarvan de onderwijsinstelling afhangt:


Vlaamse Gemeenschap


Hendrik Consciencegebouw 1 B 01
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Tel.: 0491/99.68.42

De Vlaamse Gemeenschap legaliseert de diploma’s van alle Vlaamse onderwijsinstellingen.
 

Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse Gemeenschap)


De gemeenten legaliseren diploma’s van het basis- en secundair onderwijs van het vrij, gemeentelijk en provinciaal onderwijsnet.

De Fédération Wallonie-Bruxelles legaliseert de diploma’s van universiteiten, hogescholen en atheneums.

Voor de certificaten uitgereikt door de instellingen voor basis- en secundair onderwijs ingericht door de Fédération Wallonie-Bruxelles:

Service général de l'Enseignement Organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles
City Center 1 Boulevard du Jardin Botanique, 20-20 (1er étage)
1000 Bruxelles
Tél.: 02 690 81 51
Fax: 02 690 80 35
E-mail: legalisation.oblig@cfwb.be

Voor de certificaten uitgereikt door de  instellingen voor aanvullend onderwijs ingericht door de Fédération Wallonie-Bruxelles:

Direction générale de l'enseignement non-obligatoire et de la Recherche scientifique
Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Bruxelles
Tél.: 02 690 87 19
Fax: 02 690 87 32
E-mail: legalisation.eps@cfwb.be

Voor de certificaten uitgereikt door de  instellingen voor hoger onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Fédération Wallonie-Bruxelles:

Direction générale de l'enseignement non-obligatoire et de la Recherche scientifique
Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Bruxelles
Tél.: 02 690 88 29
Fax: 02 690 88 40
E-mail: legalisation.sup@cfwb


Deutschsprachigen Gemeinschaft (Duitstalige Gemeenschap)


Gospertstrasse 1-5
4700 Eupen
Tel.: 087/596364

 

Legaliseert de dienst Legalisatie kopieën van paspoorten of identiteitskaarten?


Kopies van paspoorten kunnen gelegaliseerd worden.

Indien het een identiteitskaart betreft, kan de gemeente of een notaris een attest opstellen dat de voornaamste gegevens van het betreffende document herneemt. Dat attest kan zo nodig worden gelegaliseerd.

Indien het een buitenlands reis- of identiteitsdocument betreft, gelieve u te wenden tot de ambassade van het betreffende land. De eensluidend verklaring van dit document kan daarna gelegaliseerd worden door de dienst Legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken.

Wenst u meer info over legalisatie/apostille of voor een specifieke vraag over een welbepaald document voor een welbepaald land, stuur een e-mail naar elegalisation@diplobel.fed.be