Frankrijk

kaart Frankrijk

 

Laatste update
 

Coronavirus COVID-19

 • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
 • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

COVID

INFO (voor het vasteland van Frankrijk, de Overzeese Gemeenschappen en Corsica): covidtest vóór vertrek wordt vereist. Zie verdere info hieronder.

Algemene nationale maatregelen

De sanitaire noodtoestand is uitgeroepen op het gehele Franse grondgebied sinds 16 oktober 2020.

Verplaatsingen overdag zijn vrij toegelaten, maar een avondklok is ingesteld van 19.00 uur tot 6.00 uur over het volledige Franse vasteland, tot nader order.

De avondklok wordt strikt gecontroleerd, met mogelijkheid tot beperkte uitzonderingen (voor professionele, medische, of dwingende familiale reden). De verplaatsingsattesten moeten overdag niet meer worden ingevuld en verplaatsingen tussen regio’s zijn toegestaan. Een attest van uitzonderlijke verplaatsing blijft evenwel noodzakelijk voor eenieder die zich tijdens de avondklok zou verplaatsen. U vindt dit attest terug op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een forfaitaire boete van 135 € wordt aangerekend als de avondklok niet wordt gerespecteerd. In geval van recidive kan de boete oplopen tot 3.750 €.

OPGELET: sterk restrictieve maatregelen zijn afgekondigd voor het gehele Franse metropolitaans gebied, sinds zaterdag 3 april, en minstens gedurende 4 weken. 

Het betreft de volgende maatregelen:

 • Het blijft mogelijk om buiten te komen zonder tijdslimiet, maar beperkt tot een straal van 10 km rond de woning. Er moet geen attest worden ingevuld, maar een woonstbewijs moet kunnen worden voorgelegd. 
 • Verplaatsingen van meer dan 10 km en interregionale verplaatsingen afkomstig uit en met bestemming de betrokken departementen zijn verboden, behalve in geval van dwingende reden. Een attest van uitzonderlijke verplaatsing moet kunnen worden voorgelegd. Enkel de dwingende redenen hernomen in dit attest van uitzonderlijke verplaatsing worden aanvaard. Verplaatsingen naar een tweede verblijf of voor toerisme zijn verboden. Transit doorheen Frankrijk is toegestaan, voor zover deze uitgevoerd wordt omwille van een dwingende reden vermeld in het attest van uitzonderlijke verplaatsing of om de domicilie in een ander land van de Europese Unie te vervoegen.
 • Samenkomsten met meer dan 6 personen zijn verboden, zowel buitenshuis als binnenshuis.
 • De parken, tuinen, stranden en waterpartijen zijn toegankelijk. De prefecten kunnen evenwel bepaalde samenscholingen in de publieke ruimte verbieden.
 • Enkel de handelszaken die basisgoederen en -diensten verkopen, inclusief platenzaken, boekenwinkels, hobbyzaken, planten- en bloemenwinkels, schoenmakers, kappers, chocolatiers, autohandelaars en immobiliënbezoeken mogen open blijven.
 • Winkelcentra van meer dan 10.000 m² zijn gesloten, met uitzondering van de voedingszaken en apotheken binnen deze centra.
 • Enkel de handelszaken die etenswaren of bloemen, zaden, meststof en fruit- en groenteplanten aanbieden, mogen open blijven in de markten in open lucht en in besloten ruimtes..
 • Telewerk moet worden gesystematiseerd overal waar mogelijk.
 • De kinderdagverblijven, kleuterscholen, lagere scholen (m.u.v. medisch-sociale structuren die gehandicapte kinderen begeleiden), lagere en hogere secundaire scholen sluiten vanaf dinsdag 6 april 2021 voor 3 weken. De eerste week zijn er thuislessen, gevolgd door twee weken lentevakantie (ongeacht de academische zone). De terugkeer naar school is voorzien voor de week van 26 april 2021, met een terugkeer in persoon voor de kleuter- en lagere scholen, maar afstandsonderwijs voor de lagere en hogere secundaire scholen. De terugkeer naar de klas voor de lagere en hogere secundaire scholen, met naleving van de halftijdse aanwezigheid, is voorzien voor de week van 3 mei 2021. Universiteiten blijven functioneren volgens het protocol dat van kracht is, met de mogelijkheid van een fysieke aanwezigheid gedurende één dag per week.
 • Diensten in gebedshuizen zijn toegelaten, voor zover de gelovigen de regel van één zitplaats op drie en één rij op twee respecteren tijdens hun deelname. Begraafplaatsen zijn open.
 • Bezoek in EHPAD en rusthuizen zijn toegelaten, mits strikte naleving van de hygiënische voorzorgsmaatregelen.
 • De bioscopen, theaters en musea zijn tot nader order gesloten. Dit is eveneens het geval voor de sportzalen, restaurants en bars.

U vindt meer informatie op de volgende website: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/restrictions-sanitaires-renforcees.

Het dragen van een mondmasker blijft verplicht in alle gesloten ruimtes waar zich meerdere personen bevinden, zij het bijvoorbeeld een trein, een vergaderzaal of een supermarkt. Wanneer het nodig is in functie van de situatie van de epidemie, kunnen de prefecten de mondmaskerplicht uitbreiden naar alle relevante plaatsen, dus ook de publieke ruimte, met uitsluiting van woonpanden. Deze maatregel werd afgekondigd in een groot deel van het Franse grondgebied.

Wij nodigen u uit om de website van de prefectuur en het regionaal gezondheidsagentschap (ARS) van het betrokken departement te bekijken om op de hoogte te blijven van de laatste gezondheidsmaatregelen die tijdens uw verblijf in acht moeten worden genomen.

In afwezigheid van behandeling en vaccin tegen het coronavirus, is de beste bescherming voor u en uw naasten het voortdurend in acht houden van de beschermingsmaatregelen en de fysieke afstand. Draag aanvullend een masker/mondkapje wanneer de afstand van anderhalve meter niet in acht kan worden genomen.

Voor meer informatie, zie: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

 

Specifieke maatregelen afhankelijk van de bestemming/afkomst

Reizigers komende van binnen de Europese Ruimte:

De grenzen met de Europese Unie blijven open. Reizigers komende van de Lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Vaticaanstad kunnen het Franse vasteland betreden. Niet-essentiële reizen vanuit België zijn niettemin verboden tot 19 april 2021.

Daarenboven is een negatieve PCR-test van minder dan 72 uur oud verplicht om het Franse grondgebied te betreden. Deze verplichting betreft alle vervoerswijzen (aankomst over de weg, per spoor, door de lucht of over zee). Enkel wegvervoerders, grensarbeiders en bewoners van grenswoongebieden in een straal van 30 km rond hun woning zijn vrijgesteld van deze verplichting. Personen die van een van de uitzonderingen gebruik willen maken, moeten een document voorleggen waarmee ze de reden voor hun verplaatsing kunnen rechtvaardigen.

Alle reizigers van 11 jaar en ouder moeten ook een verklaring op erewoord hebben om te voldoen aan de regels met betrekking tot toegang tot het nationale grootstedelijke grondgebied (https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage).

De reizigers zijn er toe gehouden de maatregelen, hierboven onder de titel “Algemene nationale maatregelen” uitgelegd, na te leven.

 

Reizigers komende van het Verenigd Koninkrijk:

Frankrijk heeft specifieke maatregelen genomen voor reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Enkel de categorieën reizigers die op het reiscertificaat staan, zijn bevoegd om het grootstedelijk grondgebied binnen te komen. Bovendien vallen reizigers uit het VK nu onder het regime van dwingende redenen. Let op: de reizigerscategorieën die mogen binnenkomen en de dwingende redenen zijn cumulatieve voorwaarden.

Elke persoon vertrekkend uit het Verenigd Koninkrijk dient vóór het instappen de volgende document voor te leggen aan de vervoersmaatschappij en de autoriteiten bevoegd voor de grenscontrole:

 1. Een verklaring op eer, waarin wordt verklaard geen symptomen van COVID-19 te vertonen en geen weet te hebben van contact met een bevestigd geval van COVID-19 tijdens de veertien dagen voorafgaand aan de verplaatsing.
 2. Indien de persoon ouder is dan 11 jaar, ongeacht de nationaliteit, het negatieve resultaat van een PCR-test van minder dan 72 uur oud. De Britse autoriteiten houden een lijst bij van de centra die de COVID-19-testen kunnen uitvoeren.
 3. Een attest van verplaatsing en reis naar Frankrijk vanuit het Verenigd Koninkrijk.

 

Grensbewoners en grensarbeiders:

De grensbewoners en -arbeiders aan de Frans-Belgische grens, die komen van of gaan naar een rode zone (volgens de Belgische autoriteiten), zijn niet verplicht zich in quarantaine te plaatsen noch een COVID-19-test uit te voeren. Voor een verblijf van minder dan 48 uur in België of in het buitenland, hebben zij niet de verplichting om het Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen.

Deze personen mogen zich aan beide kanten van de grens verplaatsen om zich naar de werkplaats te begeven of gebruikelijke of occasionele activiteiten in de dichte omgeving uit te voeren (bv. inkopen doen, een familielid of een kennis bezoeken, medisch bezoek, recreatieve activiteiten…). Ze zijn er echter toe gehouden de maatregelen, hierboven onder de titel “Algemene nationale maatregelen” uitgelegd, na te leven.

 

Corsica:

Er gelden bijkomende maatregelen voor passagiers naar Corsica, zowel per vliegtuig als per boot:

 1. Elke passagier ouder dan 11 jaar dient in de 72 uur voor het vertrek een RT-PCR-test te hebben uitgevoerd.
 2. Een verklaring op eer, afgedrukt en getekend, zal door de transportmaatschappij vereist worden bij het inschepen. In dit document certifieert de passagier dat hij geen symptomen van infectie met COVID-19 vertoont, dat hij geen bevestigd COVID-19-geval is, en dat hij naar zijn weten de laatste veertien dagen voor de reis geen contact heeft gehad met een bevestigd geval. De passagier zal eveneens moeten bevestigen dat hij de aan de voorgemelde testverplichting heeft voldaan.

Voor meer informatie, gelieve de websites van de Prefectuur van Zuid-Corsica en de Prefectuur van Hoog-Corsica te raadplegen.

 

Overzeese Gemeenschappen:

Reizen van en naar de Overzeese Gemeenschappen is alleen toegestaan ​​op basis van dwingende redenen van persoonlijke of familiale aard, dringende medische redenen of professionele redenen die niet uitgesteld kunnen worden.

De sanitaire controle bij aankomst in de Overzeese Gemeenschappen wordt verschillend georganiseerd afhankelijk van het gebied, waarbij een strikte quarantaine, een gedeeltelijke lockdown of een avondklok voorzien zijn in bepaalde onder hen. Voor preciezere informatie, gelieve de website van de prefectuur van uw verblijfplaats te raadplegen:

Elke reiziger ouder dan 11 jaar zal het resultaat van zijn PCR-test, uitgevoerd binnen de 72 uur voor het inschepen, moeten voorleggen. Elke passagier dient eveneens een attest op eer voor te leggen, waarin wordt verklaard geen symptomen te vertonen en geen weet te hebben van contact met een bevestigd geval van COVID-19 tijdens de veertien dagen voorafgaand aan de vlucht. Deze attesten zijn terug te vinden op de websites van de respectieve prefecturen waar u verblijft.

Bij aankomst in Guadeloupe, Martinique en La Réunion respecteert de reiziger een zevendaagse isolatieperiode, thuis of op een plaats naar keuze, gevolgd door een nieuwe PCR-test.

Vanaf 3 maart 2021 is de procedure voor Frans-Polynesië de volgende:

 1. Ten laatste 6 dagen voor de vlucht: zijn dwingende reden rechtvaardigen op het platform “Démarches simplifiées”. Ten laatste 48 uur voor de verplaatsing dient het resultaat (goedkeuring of weigering) geraadpleegd te worden.
 2. 3 dagen voor de vlucht dient een PCR-test te worden uitgevoerd, evenals de registratie op het Polynesische platform "Elektronisch reisinformatiesysteem (ETIS)”.
 3. Alle nodige documenten (goedkeuring motief, resultaat PCR-test, registratie ETIS, verklaring op eer en attest van uitzonderlijke verplaatsing) dienen voorgelegd te worden aan de luchtvaartmaatschappij vóór het instappen.

Bij aankomst op het Franse vasteland vanuit de Overzeese Gemeenschappen, worden reizigers aangemoedigd een RT-PCR-test uit te voeren, dan wel een zevendaagse isolatieperiode te respecteren.

 

Reizigers komende van of met bestemming buiten de Europese Ruimte:

Enkel de reizigerscategorieën die op het reiscertificaat staan, zijn bevoegd om het Franse vasteland binnen te komen.

Bovendien zijn reizigers uit deze landen nu ook onderworpen aan het regime van dwingende redenen (de indicatieve lijst van dwingende redenen staat op het reiscertificaat), ongeacht de nationaliteit van de reiziger. Let op: de reizigerscategorieën die mogen binnenkomen en de dwingende redenen zijn cumulatieve voorwaarden.

Elke reiziger ouder dan 11 jaar moet een negatieve PCR-test, uitgevoerd binnen de 72 uur voor het inschepen, voorleggen, en zich er op eer toe verbinden dat hij geen infectiesymptomen van COVID-19 heeft, dat hij een vrijwillige isolatie van 7 dagen na aankomst op het Franse vasteland zal respecteren en dat hij aan het einde van deze periode een PCR-test zal uitvoeren (https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage).

In de weinige landen waar het uitvoeren van een PCR-test onmogelijk is, dient een specifiek document genaamd “Dispense de test PCR” bekomen te worden bij de Franse Ambassade of Consulaat. In dat geval zal een PCR-test worden uitgevoerd bij aankomst in Frankrijk, gevolgd door een verplichte isolatie van 7 dagen in één van de voorzieningen aangeduid door de overheid. Aan het einde van de isolatie, zal een PCR-test moeten worden uitgevoerd.

 

Elk vertrek uit het Franse grondgebied naar een land buiten de Europese Ruimte (Europese Unie, Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Zwitserland en Vaticaanstad), is eveneens onderworpen aan het regime van dwingende redenen, ongeacht de nationaliteit van de reiziger. Enkel de reizigers die voldoen aan een van de redenen opgenomen in het uitreisattest voor dwingende redenen, mogen reizen. De indicatieve lijst van dwingende redenen is toegevoegd aan de attesten van verplaatsing die voorgelegd moeten worden, zowel bij het uit- als inreizen: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage.

 

Voor bijkomende informatie, zie https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions.

 

TERRORISME


Meerdere terroristische aanvallen hebben de laatste maand plaatsgevonden in Frankrijk, waaronder op 29 oktober 2020 een mesaanval in de Notre-Dame Basiliek in Nice.  Ingevolge deze gebeurtenissen, heeft de Franse Eerste Minister op 29/10/2020 aangekondigd dat het gehele Franse grondgebied onder het hoogste niveau “Urgence Attentat” van het VIGIPIRATE-plan wordt geplaatst. Militairen zullen meer ingezet worden over het hele Franse Grondgebied. Gebedshuizen en scholen zullen onder versterkte bescherming van de ordediensten worden geplaatst. Een verhoogde waakzaamheid wordt ten zeerste aanbevolen.

 

Voor elke reis in Frankrijk, zeker naar de Overzeese Gebieden, kunt u zich inschrijven op https://travellersonline.diplomatie.be.
 

 

 

Description

Algemene veiligheid

Algemene veiligheid

TERRORISME

Meerdere terroristische aanvallen hebben de laatste weken plaatsgevonden in Frankrijk, waaronder op 29 oktober 2020 een mesaanval in de Notre-Dame Basiliek in Nice.  Ingevolge deze gebeurtenissen, heeft de Franse Eerste Minister op 29/10/2020 aangekondigd dat het gehele Franse grondgebied onder het hoogste niveau “Urgence Attentat” van het VIGIPIRATE-plan wordt geplaatst. Militairen zullen meer ingezet worden over het hele Franse Grondgebied. Gebedshuizen en scholen zullen onder versterkte bescherming van de ordediensten worden geplaatst. Een verhoogde waakzaamheid wordt ten zeerste aanbevolen.

Terreurdreiging

Frankrijk deelt met de rest van Europa de algemene dreiging van terrorisme.

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Frankrijk  hebben de Franse autoriteiten bijzondere maatregelen genomen die kunnen leiden tot een versterking van de bewaking van gevoelige locaties. Belgen ter plaatse dienen waakzaam te zijn, grote bijeenkomsten te vermijden en de richtlijnen van de lokale autoriteiten op te volgen.

 Criminaliteit

Kleine criminaliteit is vooral hoog in de regio Parijs, de regio Marseille en de Azurenkust.

Neem volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

 • Houd altijd uw identiteitskaart of paspoort bij u, maar laat uw waardevolle spullen in de hotelkluis achter.
 • De grootste voorzichtigheid is vereist bij het reizen met de nachttrein. Het is gebeurd dat reizigers in hun slaap beroofd werden door dieven die gebruik maakten van slaapverwekkende middelen.
 • Wees voorzichtig op snelwegen en rustplaatsen. Dieven gebruiken verschillende trucjes om auto's te stelen. Ze doen zich voor als slachtoffer van een ongeval of panne of willen je helpen. Stap niet uit uw auto en zet uw reis verder. 
 • De autosnelweg A1 is regelmatig het toneel van overvallen, vooral tijdens files. De daders, te voet of per scooter, verplaatsen zich tussen de voertuigen, slaan een autoruit in aan de passagierskant om een tas te stelen ofwel aan de bestuurderskant om de auto helemaal over te nemen. Laat waardevolle zaken (handtassen, computers, tablets, enz.) niet op de passagiersstoel of de achterbank achter. Leg ze onder je stoel of op de grond.