Interministerieel Comité Zetelbeleid

Zetelbeleid kan algemeen worden omschreven als het beleid dat betrekking heeft op het onthaal van internationale gouvernementele organisaties die hun zetel of een vertegenwoordiging (missie, verbindingsbureau, ...) hebben in België.

Opdracht

Het Interministerieel Comite voor het Zetelbeleid (ICZ) is bevoegd voor de tenuitvoerlegging van het onthaalbeleid van de Belgische regering ten aanzien van de internationale gouvernementele organisaties.
 1. Laatst bijgewerkt op

Het Interministerieel Comite voor het Zetelbeleid (ICZ) is bevoegd voor de tenuitvoerlegging van het onthaalbeleid van de Belgische regering ten aanzien van de internationale gouvernementele organisaties.

Zijn taken zijn uiteenlopend:

 • instaan voor wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de Belgische instanties over alle aspecten van het zetelbeleid om aldus de coherentie van dit beleid te kunnen waarborgen;
 • streven naar gecoördineerde standpunten van alle Belgische instanties: federale overheid, Gemeenschappen en Gewesten en lokale overheden;
 • optreden, na het akkoord van, en mits een uitdrukkelijk mandaat vanwege alle betrokken Belgische overheden, als enige Belgische gesprekspartner (“guichet unique”) inzake zetelaangelegenheden t.o.v. alle internationale organisaties. Om dit organisme toe te laten zijn coördinerende rol te vervullen is het van belang dat het steeds door alle overheden en administraties wordt geïnformeerd over hun rechtstreekse contacten met internationale organisaties inzake zetelkwesties;
 • optreden als helppunt voor problemen inzake veiligheid waarmee de internationale instellingen en hun personeel worden geconfronteerd ;
 • tijdig nieuwe problemen detecteren en signaliseren, die zich in de toekomst kunnen voordoen in de betrekkingen tussen België als gastland en de internationale organisaties, en er oplossingen voor te formuleren;
 • nieuwe initiatieven uitwerken en voorleggen aan de politieke overheden.

De Voorzitter van dit Comité wordt benoemd bij Koninklijk Besluit, vastgesteld na overleg in ministerraad, en:

 • is, onverkort de bevoegdheden van andere betrokken administraties, verantwoordelijk voor het onthaal van internationale organisaties, met inbegrip van de praktische tenuitvoerlegging van het zetelbeleid;
 • organiseert de nodige coördinaties tussen de bevoegde diensten van de federale administratie en, indien hij daartoe werd gemachtigd door de Eerste Minister of de Minister van Buitenlandse Zaken, de strategische beleidcellen van de bevoegde federale Ministers. Hij is bevoegd rechtstreeks deze diensten te contacteren en hen bij de tenuitvoerlegging van het zetelbeleid te betrekken;
 • treedt op als vertegenwoordiger van de federale Regering in de contacten en onderhandelingen met de internationale organisaties betreffende zetelkwesties;
 • treedt op, na de nodige coördinaties met en mits het akkoord van de andere betrokken overheden, als vertegenwoordiger van alle betrokken Belgische overheden in zetelaangelegenheiden met gemengd karakter;
 • hij onderhandelt de zetelakkoorden;
 • hij rapporteert rechtstreeks aan de Eerste Minister, de Minister van Buitenlandse Zaken en, in voorkomend geval, andere Ministers bevoegd voor onderdelen van het zetelbeleid.

Het Comité opereert via de organisatie van coördinatievergaderingen waarvan, in functie van de voorliggende dossiers, wordt deelgenomen door leden van de strategische beidscellen en kabinetten en door ambtenaren van de bevoegde departementen (federaal, Gemeenschappen, Gewesten, gemeentelijke administraties).


Nuttige links:

Contact: 

Hertogstraat 4
1000 Brussel
Tel.: 00 32 2 501 04 87
E-mail: cips-icz@diplobel.fed.be