Sancties

 
Wat zijn sancties ?

Een sanctie is een diplomatiek of economisch middel om een eind te maken aan bepaalde handelingen of beleidslijnen, zoals schendingen van het internationaal recht of de mensenrechten, of om verandering te brengen in beleid wanneer de wettelijke of democratische beginselen niet in acht worden genomen.

Sancties kunnen zijn gericht tegen regeringen van derde landen en tegen niet-statelijke entiteiten of personen (zoals terroristische organisaties en terroristen). Het kan daarbij gaan om een wapenembargo, een andere specifieke of algemene handelsbeperking (in- en uitvoerverbod), een financiële beperking, een inreisbeperking (visa- of reisverbod) of een andere maatregel, naargelang van de situatie. Sancties die een bepaald land viseren kunnen ook gevolgen hebben ten opzichte van derde landen, of hun ondernemingen of bedrijven.

Over de jaren heen vond een evolutie plaats van generieke sanctiemaatregelen naar meer gerichte sancties. Het bleek immers dat bijvoorbeeld algemene economische boycots een negatief effect op de levensomstandigheden van de bevolking kunnen hebben. Tegelijkertijd raakt men met deze maatregelen juist onvoldoende de belangen van de aanstichters van het conflict. Vandaar de ontwikkeling van zogenaamde "slimme" sancties: maatregelen die tot doel hebben het gedrag van individuele personen, die een belangrijke negatieve rol spelen in een conflictsituatie, te beïnvloeden. Zo wordt bijvoorbeeld besloten de banktegoeden van dergelijke personen te bevriezen, of om hen visa te weigeren indien ze willen reizen. Vaak worden ook bedrijven geviseerd, die bijvoorbeeld illegale wapenhandel plegen.