Terrorisme

Terrorisme is een wereldwijd fenomeen waarop de internationale gemeenschap eensgezind moet reageren.

  1. Laatst bijgewerkt op

Op nationaal niveau kiest België voor een geïntegreerde en volledige aanpak. Het heeft daarnaast een constructief aandeel in de Europese en internationale samenwerking bij de bestrijding van terrorisme en gewelddadig extremisme dat tot terrorisme leidt. De FOD Buitenlandse Zaken en het netwerk van Belgische diplomatieke en consulaire posten in het buitenland zijn er nauw bij betrokken.

België veroordeelt alle vormen van terrorisme en ziet erop toe dat bij de internationale bestrijding van terrorisme de mensenrechten en het internationaal humanitair recht volledig worden nageleefd.