Onverminderde aandacht voor kinderrechten

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Kinderen in veld

© Shutterstock

Kinderen vormen onze toekomst. De kindertijd kunnen doorbrengen in een harmonische omgeving legt een stevige basis voor het latere volwassen leven.

Kinderrechtenverdrag

Daarom meldden de Verenigde Naties al in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) dat kinderen recht hebben op bijzondere aandacht en bijstand. In 1989 formuleert het Kinderrechtenverdrag dat veel uitgebreider. Kinderen – tot een leeftijd van 18 jaar - genieten er expliciet een reeks rechten. Denk aan het recht op identiteit, op leven en ontwikkeling, op vrijheid van expressie en godsdienst... De kindertijd moet een beschermde tijd zijn waarin kinderen kunnen groeien, leren, spelen, zich ontwikkelen en zich op een waardige manier ontplooien.

Het Kinderrechtenverdrag werd bekrachtigd door alle VN-lidstaten (behalve de VS) en is daarmee het ruimst bekrachtigde VN-verdrag. Later werd het nog aangevuld door 3 ‘facultatieve protocollen’, onder meer over ‘kinderen in gewapende conflicten’ en over ‘verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie’.

Tijdens de huidige covid-pandemie krijgen kinderen het extra te verduren, vooral in de armste landen en de armste buurten. Want de sluiting van de scholen heeft niet alleen een negatieve impact op het leren. In arme landen krijgen kinderen daardoor ook minder toegang tot voedsel omdat de schoolkantines toe zijn. Ook de gezondheidszorg en de psychosociale ondersteuning van kinderen lijden eronder.

Kinderrechten in België

Kinderrechten zijn uiterst belangrijk voor België. Als partij bij het VN-verdrag en zijn protocollen levert ons land om de 5 jaar een rapport over de binnenlandse toepassing van het verdrag aan het VN-Kinderrechtencomité. Dat comité formuleert daarop een aantal verbeterpunten. De laatste keer – in 2019 – waren dat: kinderen met een handicap, geestelijke gezondheid, onderwijs, kinderarmoede en kinderen in een situatie van migratie en rechtsbedeling.
 

Image
Koning Filip spreekt de Veiligheidsraad toe

Koning Filip spreekt de VN-Veiligheidsraad toe over kinderen en gewapende conflicten (Belgisch voorzitterschap, februari 2020). ©UN Photo/Eskinder Debebe

Kinderrechten in buitenlands beleid

Ook voor het buitenlands beleid vormen kinderrechten een speerpunt. Zo zet België mee zijn schouders onder de uitvoering van de ‘EU-richtsnoeren ter bevordering en bescherming van de rechten van het kind. Hoofddoel is ‘om geen enkel kind aan zijn lot over te laten,’ volledig in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s).

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking neemt eveneens kinderrechten nauw ter harte. Het VN-Kinderfonds (UNICEF) vormt daartoe een belangrijke partner. Ons land kende UNICEF, samen met het VN-Bevolkingsfonds (UNFPA), onder meer 8 miljoen euro toe, verspreid over 4 jaar (2018-2021), voor de strijd tegen kindhuwelijken.

Zowel in de VN-Algemene Vergadering (New York) als in de Mensenrechtenraad (Genève) nam België in 2020 het initiatief om een gezamenlijke verklaring af te leggen naar aanleiding van de 20ste verjaardag van twee facultatieve protocollen. Doel: onverminderde aandacht vragen voor de strijd tegen allerlei vormen van kindermisbruik, zeker tijdens deze coronacrisis. Ruim 50 landen sloten zich aan bij de verklaring.

Ons land is ook een actieve voorzitter van de Werkgroep Kinderen en Gewapende Conflicten (CAAC) in de VN-Veiligheidsraad. Het lanceerde daar praktische richtsnoeren voor het integreren van kinderbeschermingsclausules in vredesprocessen. Los van het tijdelijke lidmaatschap van de Veiligheidsraad is België onder meer ook co-voorzitter van de Group of Friends CAAC in Genève (samen met Uruguay) en in Mali (samen met Niger).

Op initiatief van Argentinië wordt 2021 een Internationaal Jaar voor de Uitroeiing van Kinderarbeid. Kinderarbeid in al zijn vormen moet verleden tijd zijn tegen 2025. België steunde voluit de resolutie. Dit jaar nog werd de Conventie over de ergste vormen van kinderarbeid van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) universeel bekrachtigd. Het toont aan dat alle ILO-lidstaten sterk gemotiveerd zijn om een einde te maken aan kinderarbeid.

Waar mogelijk zal België zich blijven inzetten voor een wereld waarin elk kind in alle veiligheid, waardigheid en geborgenheid kan opgroeien.