Wie zijn we?

Wij zijn de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), bij het publiek ook wel bekend onder de naam ‘Belgische ontwikkelingssamenwerking’. Sinds 2002 maken we deel uit van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Strategienota's

Een strategienota heeft tot doel een visie en de gemeenschappelijke prioriteiten te beschrijven en te onderbouwen die verband houden met een welbepaald thema, een sector of een benadering van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Ze wordt opgesteld door de DGD, die het federale ontwikkelingsbeleid uitstippelt.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Migratie als hefboom voor duurzame ontwikkeling

De strategienota migratie en ontwikkeling definieert op welke manier de Belgische ontwikkelingssamenwerking de uitdagingen gelinkt aan migratie, mobiliteit en gedwongen verplaatsing wil aanpakken om ervoor te zorgen dat migratie een hefboom wordt voor duurzame ontwikkeling, en dat zowel voor de migranten zelf, als voor de gemeenschappen die hen ontvangen.

Daarvoor zal de Belgische ontwikkelingssamenwerking, samen met actoren en belanghebbenden werken rond 4 strategische doelstellingen:

  1. Het goed beheer van migratie ondersteunen en promoten op alle niveaus (internationaal, nationaal, regionaal en lokaal) en door verschillende actoren
  2. Een publiek debat stimuleren over het verband tussen migratie en ontwikkeling
  3. De bescherming en naleving van de mensenrechten bevorderen, net zoals het welzijn en de veerkracht van migranten, vluchtelingen en de gastgemeenschappen
  4. Het potentieel van migratie voor duurzame ontwikkeling benutten en bevorderen

Deze strategische doelstellingen worden in de nota verder onderverdeeld in prioritaire resultaatsgebieden voor toekomstige acties rond migratie en ontwikkeling. Actieplannen van de DGD, de actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en andere stakeholders zullen de doelstellingen vertalen in concrete operationele activiteiten en resultaten. Deze zullen als basis dienen voor de jaarlijkse opvolging en evaluatie van de uitvoering van de strategienota in een gezamenlijk platform dat alle belanghebbenden zal samen brengen.

COVID-19

Deze nota wil een maximale coherentie stimuleren tussen de verschillende actoren en de financiering van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp rond het antwoord op de gezondheidsgevolgen van de COVID-19-crisis op korte, middellange en lange termijn.

Vier strategische prioriteiten worden ondersteund door de Belgische ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp voor de respons van de gezondheidssector:

  1. Reageren op de noodsituatie op gezondheidsgebied: het redden van levens, het verminderen van lijden, het inspelen op specifieke noden, het bijstaan van actoren en lokale overheden in hun respons op een flexibele manier, doch in overeenstemming met de gecoördineerde inspanning
  2. Ondersteuning van de gezondheidszorgsystemen
  3. Investeren in onderzoek om de respons op COVID-19 te begeleiden / te ondersteunen (vaccins, versnelde diagnosetests, operationeel onderzoek op het gebied van volksgezondheid)
  4. Ondersteuning van internationale (inter-donor) en multi-stakeholder coördinatie op mondiaal en lokaal niveau.

In de nota worden voor elk van de vier prioriteiten aandachtspunten en uitvoeringsmogelijkheden voorgesteld.

Deze nota beoogt een maximale coherentie te stimuleren tussen de verschillende actoren en financieringen van de Belgische samenwerking en humanitaire hulp ten aanzien van de korte, middellange en lange termijn respons op de gevolgen van de COVID-19-crisis op sociaal-economisch gebied. De respons inzake gezondheid wordt behandeld in een afzonderlijke nota.