Nationale Orden

De FOD Buitenlandse Zaken staat in voor het verlenen van onderscheidingen in de nationale orden aan verdienstelijke buitenlandse burgers en Belgen in het buitenland.

FAQ over Nationale Orden

Op deze pagina vindt u een antwoord op veelgestelde vragen over Nationale Orden.
 1. Laatst bijgewerkt op

1. Bij welke instantie (FOD/ministerie) wordt een aanvraag voor de toekenning van een onderscheiding in de nationale orden ingediend?


De aanvraag wordt rationae materiae (en/of personae) ingediend bij:

Elke federale overheidsdienst of ministerie is bevoegd voor de toekenning van eretekens aan de eigen ambtenaren (voor meer informatie kunt u zich wenden tot de bevoegde personeelsdienst).

 • Buitenlandse Zaken: buitenlanders, Belgen in het buitenland;
 • de ministeries van de Gemeenschappen: cultuur, onderwijs, sport, academies;
 • de kanselarij van de eerste minister: voor de bovengenoemde persoonsgebonden materies maar dan op nationaal niveau (niet louter gemeenschapsgebonden materies) en voor sociale of filantropische verdiensten, biculturele verenigingen;
 • Landsverdediging: militairen, leden van het gewapend verzet, oorlogsvrijwilligers;
 • het Instituut voor Veteranen: oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers;
 • Binnenlandse Zaken: politie, brandweerlui;
 • de gewestelijke ministeries: alleen gewestelijke materies
  OCMW (+ Duitstalige Gemeenschap)
  Gemeenten en provincies;
 • Justitie: magistraten, advocaten;
 • Financiën: banken en financiële instellingen;
 • Arbeid en Tewerkstelling: bedienden en arbeiders (privésector);
 • Economie, KMO, Middenstand en Energie: economie (algemene diensten): 
  - kaderpersoneel van grote bedrijven,
  - landbouwers,
  - KMO en Middenstand (zelfstandigen, kaderpersoneel van KMO);
 • Volksgezondheid: artsen en medische en paramedische beroepen.
   

2. Geeft de toekenning van een ereteken in de Nationale Orden recht op een rente of een voordeel?


Eretekens in de Belgische Nationale Orden geven geen recht op een voorrecht of voordeel.

Voor bepaalde militairen bestaan er een aantal uitzonderingen (zie het boek van René Cornet: "De Belgische Nationale Orden").
 

3. Waar kan men inlichtingen bekomen over de begunstigden van eretekens in de Nationale Orden?


Inlichtingen over de begunstigden van een ereteken in de Nationale Orden zijn verkrijgbaar bij de beheerders van het nationale databestand. Alle vragen om inlichtingen dienen per mail overgemaakt worden, met vermelding van de familienaam, voornaam, geboortedatum en -plaats en eventueel het rijksregisternummer.


4. Is de weigering van een ereteken onherroepelijk?


Volgens artikel 9 van de wet van 1 mei 2006 betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden is de weigering van een eervolle onderscheiding door de betrokkene onherroepelijk en heeft deze tot gevolg dat de betrokkene niet meer voor een benoeming of bevordering in deze Orden kan worden voorgedragen.
 

5. Kan een ereteken postuum worden toegekend?


De uitoefening van een beroepsactiviteit zonder bijzondere en gevaarlijke omstandigheden kan geen aanleiding geven tot een postume onderscheiding.

Volgens artikel 10 van de wet van 1 mei 2006 kan een burgerlijk of militair ereteken wel postuum worden toegekend, om redenen van oorlogsomstandigheden of wanneer de betrokkene overleden is bij hetzij het uitvoeren van gevaarlijke opdrachten in dienst van het vaderland, hetzij bij het verlenen van hulp aan een naaste waarbij blijk werd gegeven van moed en zelfopoffering.
 

6. Volgt op de toekenning van een eervolle onderscheiding ook de uitreiking van een ereteken?


Neen. Naar aanleiding van de toekenning van een eervolle onderscheiding ontvangt de begunstigde alleen een oorkonde.
 

7. Waar is een ereteken verkrijgbaar?


Kleinoden, miniaturen, rozetten, staafjes … zijn verkrijgbaar bij gespecialiseerde huizen waarvan de gegevens in de gouden gids staan onder de rubriek "medailles - trofeeën".

Gegevens van de belangrijkste leveranciers:  

 • P. DEGREEF Medailles 
  Emile Jacqmainlaan 131
  1000 Brussel
  Tel.: 02/511 75 18
  Fax: 02/514 59 90
  e-mail: info@p-degreef.com​
   
 • Michiels Ixelles nv
  Victor Greysonstraat, 91
  1050 Brussel
  Tel.: 02/640 97 42
  Fax: 02/646 35 17
  e-mail: info@michiels-ixelles.be
   
 • Fibru Europ
  Edmond Rostandstraat, 59
  1070 Brussel
  Tel.: 02/521 00 88
  Fax: 02/521 50 30
  e-mail: info@fibru.com
   

8. Wat is een ereteken van de arbeid?


Het ereteken van de arbeid wordt toegekend aan personen die hun kennis, talent, toewijding, vaardigheid en hun ideaal ten dienste stellen van de arbeid. Het zijn geen Nationale Orden.

Het ereteken van de arbeid bestaat uit twee klassen:

Dit ereteken wordt ook toegekend aan:

Doorgaans gaat het intiatief voor de aanvraag tot toekenning uit van de werkgever.

 • het ereteken van de arbeid tweede klasse: toegekend na 25 jaar arbeid
 • het ereteken van de arbeid eerste klasse: toegekend na 30 jaar arbeid
 • werknemers uit de privésector die onder een arbeiders-of bediendencontract zijn tewerkgesteld.
 • contractueel personeel uit de openbare sector.
 • Ambachtslieden (enkel voor het ereteken van de arbeid eerste klasse)
   

9. Wat is een oorkonde?


De oorkonde is een in het Nederlands, het Frans of het Duits opgemaakt document dat door de Minister van Buitenlandse Zaken wordt ondertekend. Het is het officiële aan de begunstigde afgegeven bewijs van de toekenning van een ereteken in de Nationale Orden.
 

10. Welke is de hiërarchische rangschikking van de Nationale Orden?


De bronzen medaille in de Orde van Leopold II is de laagste onderscheiding, het Grootlint in de Leopoldsorde de hoogste. De hiërarchische rangschikking van de Nationale Orden ziet er als volgt uit:

• Grootlint in de Leopoldsorde,
• Grootkruis in de Kroonorde,
• Grootkruis in de Orde van Leopold II.

• Grootofficier in de Leopoldsorde,
• Grootofficier in de Kroonorde,
• Grootofficier in de Orde van Leopold II.

• Commandeur in de Leopoldsorde,
• Commandeur in de Kroonorde,
• Commandeur in de Orde van Leopold II.

• Officier in de Leopoldsorde,
• Officier in de Kroonorde,
• Officier in de Orde van Leopold II.

• Ridder in de Leopoldsorde;
• Ridder in de Kroonorde;
• Ridder in de Orde van Leopold II.

• Gouden Palmen der Kroonorde,
• Zilveren Palmen der Kroonorde.

• Gouden Medaille der Kroonorde,
• Gouden Medaille in de Orde van Leopold II.

• Zilveren Medaille der Kroonorde,
• Zilveren Medaille in de Orde van Leopold II.

• Bronzen Medaille der Kroonorde,
• Bronzen Medaille in de Orde van Leopold II.
 

11. Welke zijn de Nationale Orden?


De Nationale Orden zijn:

In deze Orden bestaan de graden Ridder, Officier, Commandeur en Grootofficier en de titels Grootkruis in de Orde van Leopold II en de Kroonorde en het Grootlint in de Leopoldsorde.

Verder zijn er nog Palmen en Medailles.

In de Leopoldsorde zijn er burgerlijke, militaire of maritieme onderscheidingen.

 • De Leopoldsorde (ingesteld in 1832),
 • De Kroonorde (ingesteld in 1897),
 • De Orde van Leopold II (ingesteld in 1900).
   

12. Welke zijn de toekenningscriteria voor een eervolle onderscheiding in de Nationale Orden?


Sinds 1 mei 2006 zijn de algemene toekenningsvoorwaarden vastgelegd in een wet (wet van 1 mei 2006 betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2006). Het is een algemene wet die van toepassing is op alle toekenningsregelingen: wel of geen staatsambtenaren, toekenning op grond van een reglement of als contingent.

Daarnaast wordt de toekenning van eervolle onderscheidingen ook geregeld door tal van voorschriften die eigen zijn aan de verschillende overheden, instellingen en hun personeelsleden. Bedoelde voorschriften houden rekening met de loopbaan van de betrokkenen en met de gelijkwaardigheid tussen de toekenningsniveaus ten opzichte van de verschillende carrières.
 

13. Wie is bevoegd voor de toekenning van eervolle onderscheidingen?


Elk lid van de regering kan een voorstel doen voor de toekenning van een onderscheiding aan personen van wie de activiteiten onder zijn bevoegdheid vallen.

Het lid van de regering dat bevoegd is voor de toekenning van een onderscheiding voor een bepaalde functie of activiteit, blijft bevoegd voor de begunstigde voor zover het de honorering van bedoelde functie of activiteit betreft, zelfs wanneer de onderscheiding na de beëindiging van de functie of activiteit wordt verleend.