Diensten voor de burger en opleiding inzake Europa

Deze rubriek informeert u over SOLVIT, studiebeurzen en Europe Direct.

Studiebeurzen

Op deze pagina leest u meer over Stichting Bernheim en het Europacollege.
  1. Laatst bijgewerkt op

Stichting Bernheim - Europese stages

Sinds 2003 kunnen jonge academici Europese initiatiestages volgen op de FOD Buitenlandse Zaken. Deze stagiaires dragen de naam ‘Bernheim’, naar de Belgische bedrijfsleider Emile Bernheim uit de 20e eeuw. Emile Bernheim was voorzitter van het bedrijf L’Innovation, dat gesticht werd in 1897 door zijn familie in Brussel. Na de Tweede Wereldoorlog moedigde hij de Europese constructie aan door prijzen te schenken voor originele studies rond dit thema. De Stichting Bernheim, die werd opgericht na zijn dood, is eveneens actief om het Europese gedachtegoed te ontwikkelen bij jonge academici.

De Stichting Bernheim kent elk jaar zes beurzen toe (drie Nederlandstalige en drie Franstalige) om gedurende 10 maanden een stage te volgen op onze FOD en op de permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. Een buitengewone kans om alvast een en ander over Europa op te steken!

Wie meer wil weten: http://www.fondationbernheim.be

 

Europacollege

Het Europacollege is een onafhankelijk instituut dat op 19 mei 1950 in Brugge werd opgericht met het statuut van instelling van openbaar nut. Het werd opgericht ingevolge de conclusies van het Congres van Den Haag van 1948 en heeft als opdracht tweetalig (Frans/Engels) postuniversitair onderwijs te verschaffen en onderzoek en wetenschappelijke colloquia, opleidingsseminaries en andere activiteiten van Europees belang rond het thema van de Europese eenwording te organiseren. Het Europacollege staat open voor houders van een universitair diploma van meer dan 45 nationaliteiten.

Het academische programma is opgebouwd rond 4 departementen voor Europese studies: politieke en administratieve wetenschappen, economie, rechten, internationale en diplomatieke wetenschappen.

Het College heeft twee campussen, één in Brugge en één in Natolin (Warschau). Deze laatste campus werd in 1994 geopend na de ontwikkelingen in Centraal- en Oost-Europa en na de val van het communisme.

De organen van het College zijn de Raad van Beheer, het Uitvoerend Comité, de Rector en de Academische Raad.

De Raad van Beheer is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gastlanden van de campussen van Brugge en Natolin en van de andere Europese regeringen. Dit orgaan is verantwoordelijk voor het verwezenlijken van de doelstellingen van het College. Het Uitvoerend Comité, dat voortkomt uit de Raad van Beheer, is met name verantwoordelijk voor het financiële en administratieve beheer van het College. De Academische Raad waakt over de kwaliteit van de programma's voor onderwijs en opleiding.

Het College krijgt subsidies van de Europese Commissie en van de lidstaten van de Unie, waaronder België. De beurzen die deze staten aan hun studenten verlenen om aan het Europacollege te studeren, vormen een andere bron van inkomsten. Het College doet dienst als selectiecomité voor België.

Meer info