Subsidiëring voor vredesopbouw

  1. Laatst bijgewerkt op

Financiering van vredesopbouwprojecten in 2024

Organisaties worden benaderd door de Dienst Vredesopbouw en hebben niet langer de mogelijkheid om spontaan voorstellen in te dienen.


Algemeen beleid


De Belgische financiering voor vredesopbouw ondersteunt het buitenlands beleid van België, dat zelf binnen internationaal erkende kaders valt. Deze omvatten de 'Globale Strategie voor het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie', het 'Programma voor duurzame ontwikkeling tegen 2030' en de agenda 'Vredesopbouw en handhaving van de vrede' van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De gefinancierde projecten sluiten aan bij de beleidsprioriteiten van de minister van Buitenlandse Zaken en van het Belgische parlement en spelen in op de internationale uitdagingen.

België wil zo bijdragen tot de opbouw van duurzame vredessituaties, met name door de oorzaken van instabiliteit aan te pakken, door bij te dragen tot het voorkomen, bemiddelen en oplossen van geschillen, door de gevolgen van conflicten te verhelpen, of door inspanningen te ondersteunen om mogelijke terugval te voorkomen in crisismodus.

Kerndomeinen:

  • conflictpreventie door tijdige acties te bevorderen, vooral acties die gericht zijn op bemiddeling en op de rol van vrouwen in vrede en veiligheid.
  • bescherming van de burgers, in het bijzonder van de kinderen, die centraal moeten staan bij elke inspanning om de vrede te consolideren en in stand te houden.
  • bevordering van de mensenrechten, in het bijzonder met betrekking tot vrouwen en kinderen, eerbiediging van de democratische beginselen en steun voor de beginselen van de rechtsstaat.
  • antipersoonsmijnen en illegale stromen van handvuurwapens en lichte wapens uitbannen, evenals, in het algemeen, campagnes opzetten tegen onevenredig gebruik van wapens dat in strijd is met het humanitaire recht en ontwapeningscampagnes.
  • strijden tegen straffeloosheid, in het bijzonder wanneer er sprake is van massawreedheden, met bijzondere aandacht voor het lot van de slachtoffers.
  • Inspanningen steunen om de effecten van klimaatsverandering op de veiligheid van mensen, met name de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, te verzachten.

Daar kunnen nog andere prioriteiten bij komen.

De gekozen organisaties moeten de richtlijnen (zie afzonderlijk document) en de bijlagen ervan toepassen (de bijlagen bevatten de verplichte template voor de indiening van een projectvoorstel, de modellen voor tussentijdse- en eindrapportering en een model van de schuldvordering). De richtlijnen bevatten ook meer conceptuele en procedurele informatie.

Als ‘uniek loket’ is de Dienst Vredesopbouw als enige bevoegd voor de ontvangst en de behandeling van projectvoorstellen.

Enkel voorstellen voor projecten die op initiatief van de Dienst Vredesopbouw zijn gevraagd aan de organisaties, in overleg met onze posten, de administratieve diensten of de beleidscel Buitenlandse Zaken (op het e-mailadres peacebuilding@diplobel.fed.be) worden in aanmerking genomen. Daarnaast is de Dienst Vredesopbouw ook het aanspreekpunt voor het hele verloop van de procedure.

In 2024 gelden de volgende voorwaarden voor alle voorstellen:

  • Het budget voor elk voorstel wordt bepaald door de Dienst Vredesopbouw, naargelang de beschikbare middelen;
  • De uitvoeringstermijn kan variëren van enkele maanden tot maximum 24 maanden.

Voor alle aanvullende informatie: peacebuilding@diplobel.fed.be.