Brexit: vooruitzichten

 

In een referendum op 23 juni 2016 koos een meerderheid van de Britse kiezers er voor om het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) te laten stappen. De EU en het VK sloten daarover een terugtrekkingsverdrag dat in werking trad op 1 februari 2020. Sindsdien is het Verenigd Koninkrijk geen lidstaat meer van de EU.

Het verdrag startte evenwel een overgangsperiode die duurt tot en met 31 december 2020. Het verdrag biedt geen mogelijkheden meer om die periode te verlengen voorbij die datum. Tijdens deze periode blijven de EU-regels gelden in de verhouding tussen de EU en het VK. Bedrijven, instellingen en personen uit de EU en het VK kunnen dan ook handel drijven, reizen, verblijven en werken in de EU en het VK onder exact dezelfde voorwaarden als voordien.

Personen die reeds verbleven in het VK of de EU vóór 31 december 2020 en zich tijdig registreren kunnen krachtens het terugtrekkingsverdrag ook daarna grotendeels dezelfde rechten behouden. Meer informatie over de situatie van Britse personen in België of Belgische personen in het Verenigd Koninkrijk kan u vinden via de pagina ‘Brexit: algemene situatie van personen’.     

Ondertussen voeren de EU en het VK tijdens deze overgangsperiode onderhandelingen over een tweede verdrag dat de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK vanaf 1 januari 2021 dient te regelen. Lukt het hen niet om voor het einde van de overgangsperiode zo’n verdrag te sluiten dan zullen die betrekkingen vanaf 1 januari 2021 enkel door de algemene internationale rechtsregels beheerst worden. Maar ook als het VK en de EU wel tijdig zo’n verdrag sluiten zal aan de huidige status quo een einde komen vermits het VK op 1 januari 2021 geen lid meer zal zijn van de Europese interne markt en de douane-unie. Vanaf dan zullen hoe dan ook belemmeringen ontstaan voor het verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal tussen het VK en de EU. Een eventueel verdrag tussen de EU en het VK over hun toekomstige betrekkingen vanaf 1 januari 2021 kan dit gegeven milderen, maar niet wijzigen. Naast instellingen en personen dienen ook Belgische bedrijven zich voor te bereiden op deze nieuwe economische realiteit. Zij kunnen daartoe nuttige richtlijnen vinden op de website van de FOD Economie. Bovendien kunnen zij daarvoor nieuwe specifieke technische mededelingen (‘readiness notices’) van de Europese Commissie raadplegen. Deze bronnen zetten uiteen welke concrete wijzigingen op til zijn en welke voorbereidingen getroffen moeten worden.