Burgerlijke stand

Op deze pagina vindt u alle informatie over de burgerlijke stand.

Echtscheiding

Op deze pagina vindt u alle informatie over echtscheiding.
 1. Laatst bijgewerkt op

Deel zodra dat mogelijk is alle wijzigingen in uw burgerlijke staat mee aan uw Belgische gemeente of aan het Belgisch consulaat waar u bent ingeschreven zodat uw administratief dossier bijgewerkt kan worden. Dat is uiterst belangrijk !

Vraag de gemeente of het consulaat aan welke voorwaarden de voor te leggen buitenlandse documenten moeten voldoen.  

 

Is mijn echtscheiding in het buitenland geldig in België?

Een echtscheiding die in het buitenland werd uitgesproken kan, op bepaalde voorwaarden, erkend worden in België en zo uw huwelijk ontbinden zonder tussenkomst van een Belgische rechtbank in België. 

 

Aan welke voorwaarden moet mijn buitenlandse echtscheiding voldoen?

Aan de volgende voorwaarden moet gelijktijdig voldaan zijn:

 • De vreemde uitspraak mag niet strijdig zijn met de Belgische openbare orde;
 • De rechten van de verdediging moeten geëerbiedigd zijn;
 • De uitspraak mag niet alleen verkregen zijn om te ontsnappen aan de toepassing van het door de wet aangewezen recht;
 • De uitspraak moet definitief geworden zijn overeenkomstig de wet van het land waar ze werd uitgesproken. U kunt dit bewijzen met een attest afgeleverd door de bevoegde overheid (meestal de griffie van de rechtbank of van het hof van beroep) met vermelding van de datum waarop de beslissing definitief werd;
 • De beslissing mag niet onverenigbaar zijn met een in België genomen beslissing of een beslissing die voorheen in het buitenland werd genomen en in België erkend kan worden;
 • Het verzoek mag niet in het buitenland ingediend zijn na de indiening in België van een verzoek tussen dezelfde partijen en over hetzelfde onderwerp dat nog niet werd ingewilligd;
 • De Belgische rechtbanken mogen niet uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van het verzoek;
 • De bevoegdheid van de buitenlandse rechter mag niet alleen gebaseerd zijn op de aanwezigheid van de verweerder of van goederen in het vreemde land zonder dat er een rechtstreeks verband bestaat met het geschil;
 • Het buitenlandse echtscheidingsvonnis moet indien nodig gelegaliseerd of geapostilleerd zijn en/of vertaald in een van de landstalen (indien het wordt voorgelegd aan het consulaat) of in de officiële taal van de Belgische gemeente waar u bent ingeschreven.

Voor meer informatie raadpleeg de rubriek Legalisatie.

 

Registratie van mijn buitenlandse echtscheidingsakte in de DABS?

Gelieve de buitenlandse echtscheidingsbeslissing voor te leggen aan de ambtenaar van burgerlijke stand:

 • van uw gemeente van inschrijving in België,
 • of, bij gebrek daaraan, van uw laatste gemeente van inschrijving,
 • of, bij gebrek daaraan, van Brussel.

Meer informatie over de overschrijving van buitenlandse akten van de burgerlijke stand/buitenlandse gerechtelijke beslissingen vindt u in de rubriek Akten van de Burgerlijke Stand.

 


Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kan u contact opnemen met: