Burgerlijke stand

Op deze pagina vindt u alle informatie over de burgerlijke stand.

Huwelijk

Op deze pagina vindt u alle informatie over het huwelijk.
  1. Laatst bijgewerkt op

Huwen in België?


Een huwelijk afsluiten in België is mogelijk wanneer:

  • Eén van de toekomstige echtgenoten Belg is bij de voltrekking van het huwelijk.
  • Eén van de toekomstige echtgenoten bij de voltrekking van het huwelijk zijn woonplaats in België heeft.
  • Eén van de toekomstige echtgenoten bij de voltrekking van het huwelijk zijn gewone verblijfplaats in België heeft sinds meer dan drie maanden.

In België is het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht mogelijk voor zover één van de toekomstige echtgenoten Belg is of zijn gewone verblijfplaats in België heeft sinds meer dan 3 maanden.

 

Waar kan ik in België huwen?

Het huwelijk kan worden afgesloten door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Als geen van beide toekomstige echtgenoten is ingeschreven in één van deze registers of als de gewone verblijfplaats van één van hen niet overeenstemt met die inschrijving, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de gewone verblijfplaats van één van de toekomstige echtgenoten het huwelijk voltrekken.

Voor een Belg/voor Belgen die in het buitenland woont/wonen en die niet is/zijn ingeschreven in  het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, kan het huwelijk worden afgesloten door de ambtenaar van de burgerlijke stand:

  • Van de gemeente van de laatste inschrijving van één van de toekomstige echtgenoten
  • of van de gemeente waar een verwant tot en met de tweede graad van één van de toekomstige echtgenoten is ingeschreven op de datum van de aangifte,
  • of van de geboorteplaats van één van de toekomstige echtgenoten.

Als geen van deze plaatsen mogelijk zijn, dan kan het huwelijk worden afgesloten door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Brussel.

 

En in het buitenland?

Als u in het buitenland wil huwen, moet u zich wenden tot de buitenlandse overheid die uw huwelijk zal voltrekken.

De Belgische ambassades en consulaten in het buitenland zijn niet bevoegd om een huwelijk te voltrekken.


Welk recht is van toepassing?


Voor de grondvoorwaarden voor het huwelijk: 

Het nationale recht van elke echtgenoot op het ogenblik van de voltrekking van het huwelijk.

Als u Belg bent en in België of in het buitenland wil huwen, zal het Belgisch recht voor wat uzelf betreft de aspecten ten gronde van uw huwelijk beheersen.

Concreet betekent dit dat u ten minste achttien jaar oud dient te zijn, niet (meer) gehuwd bent, of, vanaf 11/03/2023, niet of niet meer gebonden bent aan een Belgische wettelijke samenwoning ( zo u huwt met een ander persoon dan diegene waarmee u wettelijk samenwoont) en toestemt met het huwelijk. Bovendien is het huwelijk tussen bepaalde personen van eenzelfde familie verboden.

Het recht van de staat waarvan uw toekomstige echtgenoot/echtgenote onderdaan is, bepaalt de grondvoorwaarden waaraan hij/zij moet voldoen om in het huwelijk te treden.


Voor de vormvereisten van het huwelijk:

het recht van het land waarin het huwelijk wordt voltrokken.

Uw huwelijk zal in België slechts rechtsgeldig zijn indien zowel aan de grond- als aan de vormvoorwaarden van het huwelijk werd voldaan.


Welke documenten moet ik voorleggen?


Om te weten welke documenten u nodig heeft om in het buitenland te huwen, is het aan te raden in België contact op te nemen met de diplomatieke vertegenwoordiging van het land waar u wenst te huwen.

Uiteraard kan de plaatselijke overheid die het huwelijk zal voltrekken hierover ook alle inlichtingen verschaffen, via uw toekomstige echtgenoot/echtgenote.

In bepaalde landen vraagt de plaatselijke overheid voor een huwelijksvoltrekking een attest dat er geen huwelijksbeletsel bestaat.

Het attest van geen huwelijksbeletsel dient u aan te vragen bij het Belgische beroepsconsulaat bevoegd voor het land waar uw huwelijk wordt afgesloten. U kunt dit attest aanvragen met dit formulier (DOCX, 28.05 KB). Het is ten sterkste aangeraden vóór uw vertrek contact op te nemen met het bevoegde consulaat.

In een aantal landen vragen de lokale autoriteiten een wetscertificaat, waarin de bepalingen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek over het huwelijk worden vermeld.

U kunt dit attest bekomen bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Directie-Generaal Wetgeving, Vrijheden en fundamentele rechten, Dienst Familierecht

In bepaalde landen vragen de lokale autoriteiten bijkomende attesten, bijvoorbeeld een bewijs van goed gedrag en zeden of een medisch attest.


Is mijn huwelijk geldig in België?


Een buitenlandse huwelijksakte kan in België erkend worden indien zij voldoet aan de grondvoorwaarden van het nationale recht van elk van de echtgenoten en de vormvoorwaarden van het land waar het huwelijk heeft plaatsgevonden.


Kan een buitenlandse huwelijksakte in België ingeschreven worden?


Uw buitenlandse erkende huwelijksakte die, indien nodig, naar behoren is gelegaliseerd/geapostilleerd/vertaald, kan in de DABS worden geregistreerd door de bevoegde Belgische ambtenaar van burgerlijke stand (= van uw gemeente van inschrijving , of bij gebrek hieraan, van uw plaats van laatste inschrijving, of bij gebrek hieraan deze van  Brussel). U kunt er dan altijd op een eenvoudige manier afschriften of uittreksels van krijgen. Voor meer inlichtingen hierover raadpleeg de rubriek Akten van de burgerlijke stand.

 

Kan mijn buitenlandse echtgeno(o)t(e) zich in België vestigen?

U vindt de nodige inlichtingen in het hoofdstuk Visum voor België.

 

Wordt mijn buitenlandse echtgeno(o)t(e) Belg door het huwelijk?

Het huwelijk met een Belg heeft geen rechtstreekse invloed op de nationaliteit van uw buitenlandse echtgeno(o)t(e).

Voor meer inlichtingen hierover raadpleeg de rubriek Nationaliteit.