Burgerlijke stand

Op deze pagina vindt u alle informatie over de burgerlijke stand.

Overlijden in het buitenland

Op deze pagina vindt u alle informatie over een overlijden in het buitenland.
  1. Laatst bijgewerkt op

Als een Belg overlijdt in het buitenland is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te laten weten aan het Belgische consulaat bevoegd voor de plaats van overlijden.

 

Waar geeft u een overlijden aan?

Als een van uw familieleden, van Belgische nationaliteit, in het buitenland overlijdt, dan moet de buitenlandse lokale overheid die een overlijdensakte moet opmaken hierover meteen ingelicht worden.

Het is zeer belangrijk dat de aangifte gebeurt binnen de wettelijke termijn voorzien in de wetgeving van het land waarin het overlijden plaatsvond.

De begrafenisondernemer en/of de firma die het lichaam van de overledene zal repatriëren, kan u hier eventueel inlichtingen over geven.

De eigenlijke overlijdensakte (akte van de burgerlijke stand) mag in geen geval verward worden met het medisch getuigschrift waarin het overlijden vastgesteld wordt.

Als het overlijden niet binnen de lokale wettelijk voorziene termijn werd aangegeven aan de plaatselijke overheden, zal een laattijdige aangifte van overlijden overwogen moeten worden, nog steeds volgens de lokaal geldende procedures en voorschriften.

Indien u niet ter plaatse bent, is het aan te raden een beroep te doen op familieleden, vrienden of kennissen ter plaatse of eventueel op een advocaat om het nodige te doen in het buitenland.

Een buitenlandse overlijdensakte wordt erkend in België op voorwaarde dat ze opgemaakt is door de bevoegde lokale overheid en in de vorm die in het vreemde land gebruikelijk is.

Een erkende vreemde overlijdensakte, indien nodig gelegaliseerd of geapostilleerd en vertaald, kan in de DABS geregistreerd worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de laatste gemeente van inschrijving van de overledene in België, of bij gebrek daaraan van Brussel. Dat zal u toelaten om op  elk moment gemakkelijk een afschrift of een uittreksel te bekomen. Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u de rubriek Akten van de burgerlijke stand raadplegen.

Wanneer de lokale autoriteiten geen akte van overlijden opstellen, contacteer dan onverwijld het bevoegde Belgische consulaat afhankelijk van de plaats van overlijden. Buiten de Europese Unie kan een Belgische consulaire beroepspost in uitzonderlijke gevallen (binnen de 30 dagen na het overlijden) een akte van overlijden opmaken voor de Belgen die binnen hun consulair rechtsgebied overleden zijn.

 

Is de buitenlandse overlijdensakte geldig in België?

Een buitenlandse overlijdensakte is rechtsgeldig in België op voorwaarde dat ze opgemaakt is door de bevoegde lokale overheid en in de vorm die in het vreemde land gebruikelijk is.

De buitenlandse overlijdensakte moet indien nodig vertaald en gelegaliseerd of geapostilleerd zijn.

In de rubriek Legalisatie vindt u hierover meer informatie.

 

Moet een buitenlandse overlijdensakte overgeschreven worden in België?

U vindt hierover meer informatie in de rubriek Akten van de burgerlijke stand.

 

Kan een beroepsconsulaat van België of de FOD Buitenlandse Zaken mij helpen bij het overlijden van een familielid in het buitenland?

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en het beroepsconsulaat van België kunnen hulp bieden door u verschillende inlichtingen te verstrekken alsook bij de repatriëring van het stoffelijk overschot en van de persoonlijke bezittingen van de overledene naar België.

 

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kan u contact opnemen met:

  • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
  • Het Belgisch beroepsconsulaat van uw woonplaats in het buitenland of, indien u niet bent ingeschreven bij een consulaat, het bevoegde volgens de plaats van overlijden. 

Als de repatriëring van het stoffelijk overschot en/of de persoonlijke bezittingen van de overledene een ander land dan België als bestemming zou(den) hebben, moeten de rechthebbenden ook de noodzakelijke stappen zetten bij het vreemde consulaat van dit bestemmingsland.