Nieuws

Blijf op de hoogte van DBE met nieuws over evaluaties, events en open offertes.

Een evaluatie van het Belgische core funding beleid van multilaterale organisaties

In april 2021 publiceerde De Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) het eindverslag van haar evaluatie van het Belgische core funding beleid van multilaterale organisaties. De resultaten en aanbevelingen werden gepresenteerd tijdens de restitutie op 21 juni.
  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Aide humanitaire © WHO/Gregor Donaldson

©WHO/Gregor Donaldson

Doeltreffend multilateralisme

Core funding maakt het mogelijk om bij te dragen aan de algemene middelen van internationale partnerorganisaties van de Belgische samenwerking, in plaats van geoormerkte bijdragen te leveren die bestemd zijn voor gerichte projecten. België past dit beleid al toe sinds 2009 en toont zo aan dat ze een sterk voorstander is van een doeltreffend multilateralisme.

Vijftien internationale partnerorganisaties ontvangen meer dan een derde van de Belgische multilaterale Ontwikkelingshulp via de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). De huidige selectie van deze internationale partnerorganisaties stemt overeen met de sectorale, thematische en beleidsprioriteiten van België, zoals mensenrechten, waardig werk, voedselzekerheid, klimaatactie en gendergelijkheid.

Het doel van de evaluatie was om de keuze en uitvoering te beoordelen van een core funding beleid. Worden de verwachte resultaten waargemaakt? Welke mechanismen en instrumenten werden hiervoor gebruikt? Er werden ook een aantal beleidsmatige en operationele aanbevelingen gedaan voor de opzet en uitvoering van de nieuwe meerjarenfinanciering van internationale partnerorganisaties.

VN-ontwikkelingsorganisaties

De evaluatie richtte zich op de ontwikkelingsorganisaties van de Verenigde Naties en focuste zich op de Belgische steun aan OHCHR (Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten), UNDP (VN-Ontwikkelingsprogramma), UNFPA (Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties) en WHO (Wereldgezondheidsorganisatie). Er werd bijzondere aandacht besteed aan het werk van deze organisaties tijdens de Covid-19-pandemie.

Dankzij core funding konden de organisaties hun financiering toewijzen aan prioritaire domeinen. De funding droeg onder andere bij tot de financiering van interventies die van cruciaal belang waren voor de begunstigden, ook tijdens Covid-19, zoals:

  1. het versterken van gezondheidssystemen via WHO
  2. het promoten van democratisch bestuur via UNDP
  3. het verzekeren van de aanwezigheid van gekwalificeerde mensenrechtenverdedigers op landelijk niveau via OHCHR
  4. het versterken van het recht op toegang tot reproductieve gezondheidsdiensten voor vrouwen via UNFPA

De belangrijkste conclusie is dat het beleid van vrijwillige core funding zeer relevant was in het ruimere kader van de multilaterale ontwikkelingssamenwerking, wat leidde tot minder versnippering. Core funding werd echter niet voldoende benut als mogelijk instrument om invloed uit te oefenen.

De evaluatie doet een aantal aanbevelingen aan het Kabinet van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, DGD en de Permanente Vertegenwoordigingen bij de VN en diplomatieke posten in de Belgische partnerlanden.