Diensten en structuur

Het hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit zes Directies-generaal en zes Stafdirecties en Directies.

Stafdirectie Personeel en Organisatie (P&O)

De Stafdirectie Personeel en Organisatie heeft als kerntaak de begeleiding en ondersteuning inzake personeel en organisatie te verzekeren in het kader van de managementdoelstellingen van de FOD.
  1. Laatst bijgewerkt op

De Stafdirectie Personeel en Organisatie heeft als kerntaak de begeleiding en ondersteuning inzake personeel en organisatie te verzekeren in het kader van de managementdoelstellingen van de FOD.

Deze taak houdt eerst en vooral in dat het beleid inzake human resources permanent wordt bijgestuurd (reglementering, aanwerving, opleiding en stage, competentieontwikkeling, welzijn op het werk) met een bijzondere aandacht voor diversiteit.

Ten tweede wordt erop toegezien dat de middelen worden aangewend die voor een aangepaste evolutie inzake organisatie en logistieke steun nodig zijn (beheer van de gebouwen in België en in het buitenland).

Hiertoe dient rekening te worden gehouden met de specifieke kenmerken van onze FOD, die verband houden met twee belangrijke aspecten van zijn interne organisatie. Enerzijds werkt twee derde van het totale personeelsbestand (van meer dan 3400 ambtenaren) in het buitenland in zeer verschillende statuten (buitencarrière, uitgezonden contractuelen en lokaal aangeworven contractuelen) en met een frequente functieroulering. Anderzijds is er het beheer van meer dan 300 gebouwen in het buitenland die worden gehuurd of in eigendom zijn.

De stafdirectie P&O omvat 5 pijlers:

  • P&O 1: Strategie, Coördinatie & ondersteuning aan de organisatie
  • P&O 2: Competentiebeheer & loopbaanbegeleiding
  • P&O 3: Financieel & administratief beheer van het personeel
  • P&O 4: Welzijn
  • P&O 5: Beheer der gebouwen & patrimonium