Diensten en structuur

Het hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit zes Directies-generaal en zes Stafdirecties en Directies.

Directie Communicatie (COM)

De directie Communicatie (COM) streeft ernaar om het imago van onze FOD, en bij uitbreiding dat van België, uit te dragen.
  1. Laatst bijgewerkt op

Ze omvat de diensten die de "klanten" van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te woord staan, hun informatie over de activiteiten van de FOD verschaffen of hun toegang verlenen tot de informatiebronnen waarover de FOD beschikt.

De directie Communicatie verzamelt en verspreidt informatie over alle bevoegdheden van de FOD. Ze helpt ookde andere directies van de FOD en de posten in het buitenland met hun communicatieopdracht.

De directie voert de interne en externe communicatie. In haar externe communicatie richt de FOD zich tot de burger maar ook tot allerlei beroepsgroepen, met name journalisten, academici, enzovoort, terwijl via haar interne communicatie het departement het personeel op het hoofdbestuur of op post wil informeren over de uiteenlopende activiteiten van de FOD.

De directie heeft verschillende taken zoals:

  • de relaties met de pers: de directie onderhoudt en begeleidt de relaties met de Belgische en buitenlandse media, ontvangt, accrediteert en begeleidt de perslui. Ze begeleidt de bezoeken van buitenlandse prominenten aan België en de reizen van leden van de federale regering naar het buitenland;
  • de mediamonitoring: de directie informeert België en het buitenland over het buitenlands beleid van ons land, via overzichten van de Belgische en internationale pers (RSS-feeds);
  • het webteam: het team beheert de sites van de FOD en van de posten in het buitenland;
  • de sociale media: het team is verantwoordelijk voor de strategie en het beheer van de Facebook-, Twitter-, Instagram-, Vimeo- en Flickr-accounts;
  • de audiovisuele media: de directie verzorgt de audiovisuele media voor de FOD via fotografie, video, infografie en grafische vormgeving;
  • de interne communicatie: de directie centraliseert en verspreidt de informatie op het departement in Brussel en de posten in het buitenland via de interne nieuwsbrief;
  • de publieke diplomatie: de directie ontwikkelt een beleid dat het Belgische imago promoot in België én in het buitenland.