Diensten en structuur

Het hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit zes Directies-generaal en zes Stafdirecties en Directies.

Directie-generaal Bilaterale Zaken (DGB)

De directie-generaal Bilaterale Zaken (DGB) verdedigt de Belgische belangen in en ten aanzien van andere landen.
 1. Laatst bijgewerkt op

Opdracht

De directie-generaal Bilaterale Zaken (DGB) verdedigt de Belgische belangen in en ten aanzien van andere landen. Ze schenkt bijzondere aandacht aan de ondersteuning van de Belgische economische belangen.

Tegelijk draagt zij op het bilaterale vlak onze ethische en maatschappelijke principes uit inzake democratie, welzijn, mensenrechten en de waardigheid van het individu.

De DGB wil voor alle binnenlandse actoren die zich betrokken voelen met het buitenlands beleid, kenniscentrum en knooppunt zijn voor overleg en samen handelen.

De DGB reikt het multilateraal beleid analyses en standpunten aan en ondersteunt onze multilaterale actie via bilaterale weg.

Structuur

De directie-generaal Bilaterale Zaken bestaat uit een secretariaat en vier directies:

 1. B0.0: Secretariaat en algemene zaken;
 2. B1: Bilaterale betrekkingen (geografische sectoren);
  • B1.0 Buurlanden;
  •  B1.1 West- en Centraal-Europa;
  •  B1.2 Oost- en Zuid-Oost Europa, Centraal Azië;
  • B1.3 Midden-Oosten en Noord-Afrika;
  • B1.4 Afrika ten Zuiden van de Sahara;
  • B1.5 Zuid- en Oost-Azië, Oceanië;
  • B1.6 Amerika & de Caraïben;
 3. B2: Financiële steun aan de export (Exportfinanciering en kredietverzekering);
 4. B3: Economische belangen (Imago van België, Kamers van koophandel en adviseurs voor economische diplomatie/Agentschap voor de buitenlandse handel, economische akkoorden);
 5. B4: Internationaal transportbeleid.

 

Bilaterale betrekkingen

De directie Bilaterale betrekkingen omvat de diensten "Buurlanden", "West- en Centraal-Europa", "Oost- en Zuidoost-Europa en Centraal-Azië", "Midden-Oosten en Noord-Afrika", "Afrika ten zuiden van de Sahara", "Zuid- en Oost-Azië en Oceanië" en "Latijns-Amerika".

 

Financiële steun aan de export

De directie Financiële steun aan de export is bevoegd om de mogelijkheden te onderzoeken voor de toekenning van publieke tussenkomst op exportkredieten en fungeert als Secretariaat van het Comité Finexpo. Ter bevordering van de export beschikt Finexpo over 5 types instrumenten. Naast rentestabilisaties zijn er vier concessionele instrumenten, zijnde interestbonificaties, interestbonificaties met aanvullende gift, de gift en de zowel gebonden als ongebonden Leningen van Staat tot Staat.

 

Economische belangen

De directie Economische belangen bestaat uit de diensten "Vertegenwoordiging van de economische belangen", "Agentschap Buitenlandse Handel, Kamers van Koophandel en Adviseurs in economische diplomatie (AED)", "Economische akkoorden" en "Internationaal Transportbeleid".

De directie is een belangrijke schakel van de economische diplomatie en ondersteunt de andere regionale en federale spelers die bij de economische diplomatie betrokken zijn.

Haar activiteiten kunnen worden samengevat met 4 « I »’s :

 1. Informeren;
 2. Introduceren;
 3. Interveniëren;
 4. Imago.

Informeren

De directie Economische belangen (B3) van de FOD Buitenlandse Zaken ziet toe op een vlotte doorstroming van informatie tussen de spelers die betrokken zijn bij de economische diplomatie en ook naar het Belgische bedrijfsleven in het buitenland.

Directie B3 en de Belgische diplomatieke posten informeren aldus de Belgische ondernemingen over opportuniteiten in het buitenland, bijvoorbeeld via de dienst Trade4U die beheerd wordt door het Agentschap voor Buitenlandse Handel.

Deze informeringstaak betreft ook de verbindingscel Investeringen waarin de directie B3 zetelt, naast de Gewesten, de FOD Financiën en de FOD Economie.

Introduceren

De directie verleent steun aan de Belgische ondernemingen in het buitenland en helpt hen om zich er te introduceren. B3 en onze diplomatieke posten ondersteunen onze ondernemingen ook in hun werkzaamheden en om bekendheid te verwerven, samen met de vertegenwoordigers van de gewesten.

Directie B3 is ook, naast het Koninklijk Paleis, de hoofdorganisator van de twee staatsbezoeken die Zijne Koninklijke Majesteit Koning Filip elk jaar brengt. Overeenkomstig de wens van onze Vorst bevatten deze staatsbezoeken een belangrijk economische luik dat onze bedrijfsleiders de gelegenheid biedt met de beleidmakers op zeer hoog niveau in het gastland bijeen te komen.

Directie B3 coördineert ook samen met de gewestelijke agentschappen voor de bevordering van de export en het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) de organisatie van de Belgische economische missies onder leiding van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid als vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning. Elk jaar worden twee Belgische economische missies georganiseerd die telkens een groot succes blijken te zijn voor de Belgische ondernemingen die er een kans in zien sleutelpersonen te ontmoeten om zo nieuwe markten te veroveren of om hun marktpositie te verstevigen. De kalender van de missies kan worden geraadpleegd op de website van het ABH.

Directie B3 en de posten verlenen ook steun aan een ruim netwerk van Belgische Kamers van Koophandel over de hele wereld. De Kamers zijn privé-initiatieven. Dat ze bestaan en continu kunnen blijven werken is te danken aan landgenoten die de aanwezigheid van Belgische (en Luxemburgse) ondernemingen in het buitenland willen verbeteren, faciliteren en verder uitbouwen. Naast de Kamers van Koophandel bestaan in het buitenland ook talrijke Belgian Business Clubs die een minder formele vorm hebben en meer gerichte en beperkte activiteiten ondernemen dan de Kamers van Koophandel. De ambassade of het consulaat-generaal van België kan u meedelen of er een Kamer van Koophandel of een Belgische Business Club in het ambtsgebied is. Directie B3 beheert ook het netwerk van adviseurs in economische diplomatie die de taak hebben onze diplomatieke posten te ondersteunen en hun kennis van het lokale politieke en economische weefsel te delen.

Interveniëren

Om de belangen van onze ondernemingen zo goed mogelijk te kunnen verdedigen, intervenieert de directie in meerdere domeinen.

Na overleg tussen het federale en het gewestelijke niveau verdedigt B3 België binnen het Raadgevend Comité Markttoegang (Market Access Advisory Committee of MAAC). Dat comité kan de Europese Commissie wijzen op de hindernissen waaraan onze ondernemingen het hoofd moeten bieden in derde landen. 

B3 zorgt voor de follow-up van de economische overeenkomsten binnen de FOD Buitenlandse Zaken. Het gaat hierbij om overeenkomsten inzake sociale zekerheid alsook om overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting, waarbij telkens wordt samengewerkt met de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Financiën. Directie B3 is bovendien bevoegd voor de bilaterale investeringsovereenkomsten.

B3 zorgt ook voor de opvolging van het Kimberleyproces en de coördinatie van de acties van de FOD Buitenlandse Zaken op het gebied van duurzame ketenzorg (due diligence).

Imago

Directie B3 stelt ook alles in het werk om het positieve imago van België in het buitenland te vergroten en ondersteunt in die zin de diplomatieke posten bij de organisatie en de financiering van imagobevorderende projecten. Zo worden elk jaar een kleine 200 evenementen georganiseerd die in de andere landen bijdragen aan een betere perceptie van België door de beleidsmakers, de opinieleiders en het grote publiek in het algemeen.

De economische missies en staatsbezoeken die directie B3 organiseert, zijn deels ook gericht op het imago en dragen zo bij tot de uitstraling van ons land in het buitenland.

Bij de formule lend-a-residence’ krijgt een onderneming, een organisatie of een persoon de gelegenheid om haar of zijn activiteiten in de ambtswoning van het posthoofd, indien deze daarmee instemt, te promoten in het kader van de ‘voorwaarden’ die samen met de organisator moeten worden vastgelegd.