Thema’s

Een overzicht van de verschillende thema’s waarrond de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich concentreert. De Belgische ontwikkelingssamenwerking is bij voorkeur actief in sectoren waarin er expertise is opgebouwd en nuttige resultaten bereikt werden.

Gezondheid

Gezondheid is een prioritaire sector van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Bijna vijftien procent van de Belgische officiële ontwikkelingshulp gaat naar de gezondheidssector.
 1. Laatst bijgewerkt op

Het universele recht op gezondheid en gezondheidszorg is het basisbeginsel waarop de Belgische ontwikkelingssamenwerking in de gezondheidszorgsector is gebaseerd. België is van mening dat de ontwikkeling van een efficiënt en duurzaam gezondheidszorgsysteem de beste manier is om dat recht te garanderen. Het gezondheidszorgstelsel moet een kwalitatieve gezondheidszorg voor elk individu garanderen. Die aanpak draagt bij tot de bestrijding van de armoede en de verbetering van de levensstandaard van de bevolking.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking moet rekening houden met de prioriteiten van het land, de actieterreinen waaraan de voorkeur wordt gegeven en de comparatieve voordelen van de andere donoren die in het partnerland aanwezig zijn, alsook met de comparatieve voordelen van België. De comparatieve voordelen van de Belgische samenwerking in de gezondheidssector zijn onder meer de sectorbrede aanpak van de Belgische school en de sociale dialoog.
 

Krachtlijnen


De negen krachtlijnen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in de gezondheidssector zijn:

A. Versterking van de gezondheidssector door:

 1. een internationaal partnerschap dat het gezondheidssysteem ondersteunt
 2. democratisch ownership, gedragen door de hele samenleving
 3. een brede sectorale aanpak, gebaseerd op een ontwikkelingsplan
 4. een duurzaam financieringssysteem
 5. een coherent engagement van de Belgische hulpkanalen

B. Versterking van het zorgstelsel door

 1. een opwaardering van het zorgpersoneel
 2. integratie van de strijd tegen specifieke en verwaarloosde ziekten
 3. universele toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg
 4. beschikbaarheid van essentiële farmaceutische producten

Totstandbrenging van het recht op gezondheidszorg voor een duurzame ontwikkeling. Via consensus vastgestelde richtlijnen voor een duurzame ondersteuning van de geïntegreerde zorgstelsels.
 

Kwaliteit van farmaceutische producten


De Belgische ontwikkelingssamenwerking ziet ook toe op de kwaliteit van de farmaceutische producten in de ontwikkelingslanden.

In landen waar de Belgische ontwikkelingssamenwerking actief is, wordt geschat dat een kwart van de geneesmiddelen van slechte kwaliteit is.
 

Uitdagingen in verband met de COVID-19-pandemie


Antwoord van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp op de uitdagingen van de COVID-19-pandemie in de partnerlanden en partnerorganisaties.

Het doel van deze nota is om een maximale coherentie tussen de verschillende actoren en financieringsmechanismen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp te stimuleren in het kader van het antwoord dat op korte, middellange en lange termijn wordt gegeven met betrekking tot de gezondheidsgevolgen van de COVID-19-crisis.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp pleiten voor vier strategische prioriteiten als antwoord voor de gezondheidssector:

 1. Een antwoord bieden op de gezondheidscrisis: levens redden, lijden verlichten, dringende noden lenigen, de lokale actoren en overheden helpen om de situatie flexibel aan te pakken, maar aansluitend bij de gecoördineerde inspanningen
 2. De zorgstelsels ondersteunen
 3. Investeren in onderzoek om de respons op de COVID-19-pandemie mee te sturen en concreet vorm te geven (vaccins, snellediagnosetests, operationeel volksgezondheidsonderzoek)
 4. De internationale coördinatie (tussen donoren) met meerdere actoren wereldwijd en lokaal ondersteunen

Voor elk van deze vier pijlers worden in de nota aandachtspunten en denksporen voor de tenuitvoerlegging voorgesteld.
 

De strategienota "Het recht op gezondheid en gezondheidszorg" (2008) dient als leidraad voor de Belgische beleidsmakers, de verantwoordelijken voor ontwikkelingssamenwerking en alle andere partijen die betrokken zijn bij de dialoog over het gezondheidsbeleid op lokaal, nationaal en internationaal niveau. 

Deze nota wordt aangevuld door een specifieke strategienota over "Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten" (2007) en een specifieke strategienota over de strijd tegen hiv/aids (2006).