Landen

Een overzicht van de 14 partnerlanden van de gouvernementele samenwerking en andere ontwikkelingslanden die Belgische hulp ontvangen. De Belgische ontwikkelingssamenwerking is bij voorkeur actief in sectoren waarin er expertise is opgebouwd en nuttige resultaten bereikt werden.

Niger

De geografische ligging van Niger maakt het tot een kruispunt voor de handel tussen Noord-Afrika en Afrika ten zuiden van de Sahara. De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Niger gebeurt via verschillende kanalen. Een overzicht van de gouvernementele samenwerking, niet-gouvernementele samenwerking, multilaterale samenwerking en Humanitaire Hulp in Niger.
 1. Laatst bijgewerkt op

Door zijn geografische ligging is Niger een kruispunt tussen Noord-Afrika en het Afrika ten zuiden van de Sahara.  Niger is voor 80 % bedekt met woestijn. Enkel een strook in het zuiden van het land is groen. Voor een groot deel van de bevolking is water een onzeker goed.

In geen enkel land groeit de bevolking zo snel als in Niger, en dat hoewel hulpbronnen er schaars zijn. Niger is een transitland voor migranten die vanuit de landen in West- en Centraal-Afrika richting de Maghreb en Europa trekken.

De Nigerese bodem zit vol natuurlijke rijkdommen, zoals goud, ijzer, steenkool, uranium en aardolie. Toch wordt de economie van het land vooral gedragen door de landbouw en de veeteelt. De economische groei is onderhevig aan klimaatrisico's (overstromingen, onregelmatige regen), de wereldeconomie, gezondheidsproblemen en de wankele veiligheidscontext aan de grenzen met Libië, Mali, Burkina Faso en Nigeria.

Image
Niger op een kaart

© Shutterstock

Gouvernementele ontwikkelingssamenwerking


De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Niger wil de leefomstandigheden van de Nigerese bevolking verbeteren, aan de hand van partnerschappen met de overheidsinstellingen in het land.

De samenwerking richt zich op twee belangrijke sectoren in overeenstemming met de ontwikkelingsstrategieën van Niger, met name op de landbouwsector en de gezondheidssector.
 

Gezondheid


Het programma dat België heeft opgezet, streeft naar een versterking van het gezondheidssysteem in zijn geheel, via stimulering van een sectorale aanpak. Het richt zich vooral op het centrale niveau van het ministerie van Gezondheid en op het tussenniveau. De specifieke doelstelling is "kwaliteitsvolle gezondheidszorg beter toegankelijk maken voor de bevolking, dankzij steun aan het ministerie van Gezondheid om zo de efficiëntie van de operationele structuren te vergroten".

Dit behelst het ondersteunen van elke schakel van het gezondheidssysteem. Enerzijds helpen wij het ministerie van Volksgezondheid het gezondheidsbeleid te bepalen, de uitvoering ervan te controleren en de gezondheidssector te coördineren.

Daarnaast vormen ook de pilootprojecten in de districten Gothèye en Gaya een speerpunt van ons programma. Daar bekijken we hoe structurele hervormingen zoals de financiering van de gezondheidsinstellingen op basis van hun prestaties, de digitalisering in de zorgsector en de garantie op kwaliteitsvolle diensten voor de bevolking, het best in de praktijk kunnen worden gebracht.

Image
Een waterput in Niger

© Shutterstock


Veeteelt en voedselzekerheid


De veeteelt is voor de Nigerese economie een belangrijke sector met een groot groeipotentieel. We ondersteunen deze sector om de voedselzekerheid te verbeteren en de inkomsten van de bevolking die ervan afhankelijk is te verhogen.

Het is een grote uitdaging om de veeteeltsystemen veerkrachtiger, efficiënter en duurzamer te maken. Wij willen daarbij helpen aan de hand van acties gericht op veeteelt, meer bepaald op het vlak van productie, verwerking en commercialisering, maar ook via interventies gericht op het behoud, het beheer en herstel van natuurlijke rijkdommen.

Om de ontwikkeling van de veeteelt op lange termijn te verbeteren, gaan deze acties hand in hand met capaciteitsversterking van de verschillende betrokken spelers. (openbare en privéactoren, civiele maatschappij) zodat ze hun respectieve rol ten volle kunnen vervullen.

Image
Vissers op een rivier in Niger

© Shutterstock

Niet-gouvernementele samenwerking


De organisaties van de civiele maatschappij (OCM’s) spelen een sleutelrol in Niger en worden zonder meer erkend als partners van de staat. Hun ontwikkeling staat echter almaar meer op losse schroeven door de rijzende twijfels over de kwaliteit en doeltreffendheid van hun optreden, en doordat de vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging steeds sterker aan banden wordt gelegd.

De Belgische actoren van de niet-gouvernementele samenwerking die actief zijn in Niger, werken samen met de lokale civiele maatschappij. Dit zijn hun strategische doelstellingen:

 • Doelstelling 1: De voedsel- en voedingszekerheid, de bestaansmiddelen en de weerbaarheid van de gemeenschappen op een duurzame en inclusieve manier verbeteren
 • Doelstelling 2: De toegang tot en het beheer van kwaliteitsvolle basisdiensten voor gezondheid, onderwijs, beroepsopleiding en water en sanitatie verbeteren, met voorrang voor mensen met specifieke noden
 • Doelstelling 3: Gendergelijkheid bevorderen en de zelfredzaamheid van meisjes, vrouwen en mensen met een uitsluitingsrisico versterken
 • Doelstelling 4: De bevolking, de civiele maatschappij en de overheden bijstaan om de mensenrechten en openbare vrijheden te bevorderen en te vrijwaren, en om conflicten vreedzaam op te lossen

De niet-gouvernementele samenwerking is in Niger aanwezig via verschillende kanalen:

 • Belgische niet-gouvernementele organisaties (ngo's),
 • universitaire en wetenschappelijke instellingen,
 • vakbonden,
 • APEFE en VVOB,
 • steden en gemeenten

Er zijn in totaal 48 organisaties actief in verscheidene domeinen:

 • milieu,
 • gezondheid

Een overzicht van de projecten van de Belgische Organisaties van de Civiele Maatschappij in Niger
 

Multilaterale samenwerking


Om de ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken werkt België, samen met andere donoren zoals de Europese Unie en de Wereldbank, mee aan multilaterale programma’s op het vlak van gezondheidszorg, onderwijs, leefmilieu, humanitaire hulp en bestuur (verkiezingen, justitie).

België hanteert in de multilaterale samenwerking het principe van de “core funding” waarbij een bijdrage wordt geleverd tot de algemene middelen van de multilaterale partnerorganisaties.
 

Transitionele ontwikkeling en goed bestuur


In het kader van de transitionele ontwikkeling en goed bestuur heeft België verschillende projecten gelanceerd die gericht zijn op het aanpakken van de grondoorzaken van fragiliteit en crises, met bijzondere aandacht voor jongeren tussen 15 en 24 jaar, en ter bestrijding van gendergerelateerd geweld.