Landen

Naast de 14 partnerlanden van de gouvernementele samenwerking, krijgen ook andere landen steun van België. Ziehier een overzicht van onze acties.

Niger

België is via verschillende kanalen actief om de ontwikkeling van Niger te ondersteunen: gouvernementele samenwerking, humanitaire hulp en niet-gouvernementele samenwerking. Ontdek hier onze acties in Niger.
 1. Laatst bijgewerkt op

Niger is een kruispunt voor de handel tussen Noord- en Sub-Sahara Afrika. De oppervlakte van Niger bestaat voor 80% uit woestijn. Alleen een deel van het zuiden van het land is groen. Hierdoor is toegang tot water een probleem voor een groot deel van de bevolking.

Demografische situatie in Niger

Niger kent de sterkste bevolkingsgroei ter wereld, en dat hoewel de hulpbronnen er schaars zijn. Bovendien zijn er veel mensen intern ontheemd geraakt door de verslechterende veiligheidssituatie.

Niger is ook een transitland voor migranten die uit West- en Centraal-Afrikaanse landen richting de Maghreb en Europa reizen.

Economische situatie van Niger

De economie van Niger steunt hoofdzakelijk op landbouw en veeteelt, die in een informeel kader beoefend worden. De economische groei hangt af van verschillende factoren:

 • de klimaatrisico’s, in het bijzonder de onregelmatige neerslag met bijhorende overstromingen of droogte;
 • de wereldeconomie;
 • gezondheidsproblemen;
 • de onzekere veiligheidscontext in de grensgebieden met Libië, Mali, Burkina Faso en Nigeria.
   
Image
Niger op een kaart

© Shutterstock

De Belgische ontwikkelingssamenwerking gebeurt via verschillende wegen:

Ook is er:

Gouvernementele ontwikkelingssamenwerking

In 2021 bestond de samenwerking tussen België en Niger 50 jaar. De samenwerkingsportefeuille 2022-2026 werd samengesteld op basis van de vorige portefeuille. Dit keer zijn er weliswaar investeringen in nieuwe sectoren voorzien.

In lijn met de ontwikkelingsstrategieën van Niger, hoofdzakelijk de richtlijnen van de Strategie van Duurzame Ontwikkeling en Inclusieve Groei – Niger 2035, richt de gouvernementele samenwerking zich hoofdzakelijk op drie sectoren:

 • de veeteelt;
 • de gezondheids- en sociale beschermingssector;
 • de onderwijssector.

Enabel is bezig om een “vrede-veiligheid-ontwikkeling”-project op poten te zetten. Dit project heeft als doel om opnieuw sociale samenhang te creëren in Niger, een land dat zich in een bijzonder onveilige regio bevindt.

Veeteelt

Veeteelt en landbouw zijn goed voor 80% van de tewerkstelling van de actieve bevolking. De prioriteit gaat naar het creëren van waardige en productieve jobs om ook een duurzame integratie van vrouwen en jongeren op de arbeidsmarkt te garanderen.

Ze worden begeleid in hun traject van professionele integratie en ondernemerschap, onder meer dankzij de contacten met actoren uit de sector.

België draagt ook bij tot de ontwikkeling van een omgeving die gunstig is voor duurzame voedselsystemen.

Landbouw en klimaat

Een nieuwe thematische portefeuille “Klimaat in Sahel” draagt bij tot antwoorden op de uitdagingen in de veeteeltsector, onder meer door:

 • de verbetering van het geïntegreerde beheer van natuurlijke hulpbronnen;
 • het duurzame herstel van natuurlijke ecosystemen.

Het doel is ook om de bevolking veerkrachtiger te maken om klimaatverandering te kunnen trotseren.
 

Image
Een waterput in Niger

© Shutterstock

Gezondheid

Het programma dat ontwikkeld werd door Enabel (het Belgische ontwikkelingsagentschap) heeft als doel om aan het ministerie van Gezondheid en Sociale bescherming een verzekeringsmodel ter beschikking te stellen voor de informele sector.

Het programma wil ook het zorgaanbod in het land verbeteren door kwaliteitszorg te bieden die zowel geografisch als cultureel toegankelijk is.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten krijgen bijzondere aandacht, onder meer door:

 • tieners te sensibiliseren;
 • te strijden tegen moedersterfte en seksueel geweld;
 • familieplanning te ondersteunen.

Er gaat ook aandacht naar de sensibilisering van beleidsmakers binnen de gezondheidssector.

Onderwijs

België ondersteunt het ministerie van Nationaal Onderwijs om een onderwijsaanbod te ontwikkelen dat:

 • kwalitatief hoogstaand is;
 • gelijkheid nastreeft, zonder onderscheid op basis van gender;
 • aangepast is aan de noden van verschillende doelgroepen.
   
Image
Vissers op een rivier in Niger

© Shutterstock

Niet-gouvernementele samenwerking

De lokale organisaties van het maatschappelijk middenveld spelen een belangrijke rol in Niger. Hun ontwikkeling staat echter onder druk door de discussies over de kwaliteit en doeltreffendheid van hun acties. Ook de vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging wordt steeds meer aan banden gelegd.

Een decreet over de ngo’s van 24 februari 2022 werd aangenomen door de regering van Niger en stelt de sector in staat om zich beter te organiseren. Dit decreet wordt evenwel in vraag gesteld door de organisaties van het maatschappelijk middenveld die een zekere inmenging van de regering vrezen.

Acties en strategische doelstellingen

De niet-gouvernementele samenwerking wordt in Niger uitgevoerd door 12 organisaties die actief zijn in verschillende domeinen:

 • milieu (onder meer water en sanering);
 • gezondheid;
 • gender;
 • mensenrechten;
 • voedselzekerheid;
 • beheer van en toegang tot basisdiensten.

De Belgische actoren van de niet-gouvernementele samenwerking werken samen met het lokale maatschappelijk middenveld. Hun strategische acties hebben als doel om:

 • de voedsel- en voedingszekerheid alsook de bestaansmiddelen en de veerkracht van gemeenschappen op een duurzame en inclusieve manier te versterken.
 • de toegang tot en het beheer van basisdiensten te verbeteren, met name de diensten op het vlak van gezondheid, onderwijs, opleiding, water en sanering.
 • de gendergelijkheid te bevorderen alsook de empowerment van meisjes, vrouwen en mensen die het risico lopen om uitgesloten te worden.
 • de bevolking, het maatschappelijk middenveld en de overheden te ondersteunen om te zorgen voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten en burgerlijke vrijheden, alsook de vreedzame oplossing van conflicten.
   

Multilaterale samenwerking

België ondersteunt ook de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in Niger via partnerschappen met de agentschappen van de Verenigde Naties, de Wereldbank en de Europese Unie.

Deze multilaterale samenwerking wordt vooral concreet gemaakt via een beleid van core funding, namelijk bijdragen aan de algemene middelen van onze partnerorganisaties. Dit zorgt ervoor dat de middelen flexibel ingezet kunnen worden, in functie van de meest dringende noden

Wilt u meer weten over de activiteiten van onze multilaterale partners in Niger en hun bijdragen aan de DDO’s? Kijk dan zeker op de websites van deze verschillende agentschappen en organisaties:

Een andere dimensie van onze multilaterale samenwerking in Niger is de steun aan meer specifieke initiatieven (earmarked) of aan multidonoren zoals:

Tenslotte draagt ons land ook sterk bij aan de projecten die de Europese Unie en de volgende ontwikkelingsbanken uitvoeren:

Transitionele ontwikkeling en goed bestuur

In het kader van de transitieontwikkeling en goed bestuur heeft België meerdere projecten gelanceerd die de fundamentele oorzaken van kwetsbaarheid aanpakken. Daarbij gaat een bijzondere aandacht naar jongeren van 15 tot 24 jaar.
 

Humanitaire hulp

Volgens de Verenigde Naties is Niger het slechtst geklasseerde land op het vlak van menselijke ontwikkeling. Het is dus een zeer arm land. De afgelopen jaren kreeg Niger te maken met conflicten, voedseltekorten, ondervoeding, droogte en pandemieën.

Bijgevolg hebben meer dan 3,7 miljoen mensen nood aan humanitaire hulp. Als gevolg van het geweld door gewapende groepen, zijn er in Niger ook 260.000 vluchtelingen uit de buurlanden, alsook 264.000 mensen die intern ontheemd zijn.

De directe Belgische humanitaire hulp in Niger is gericht op de bescherming van de bevolking, met een bijzondere aandacht voor toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg, juridische hulp en een verbetering van de voedselzekerheid.

Bovendien gaat er een bijzondere aandacht naar vluchtelingen en intern ontheemden, alsook naar kwetsbare groepen zoals vrouwen, kinderen, ouderen en gehandicapte personen.